2021-07-12

Zgłoszenie zgonu

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

36-200 BRZOZÓW, ul. Rynek 10

ZGŁOSZENIE ZGONU

1. INFORMACJA OGÓLNA

 

Zgłoszenie zgonudokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu na podstawie karty zgonu w systemie teleinformatycznym - Rejestrze Stanu Cywilnego Systemu Rejestrów Państwowych.

Zgłoszenia dokonuje się terminie:

·        3 dni od daty sporządzenia karty zgonu

·        24godz. jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej

Zgłoszenia zgonu dokonuje podmiot uprawniony do pochówku na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 

W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia zgonu nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie.

 

Wymeldowanie

Wraz ze sporządzeniem aktu zgonu osoba zmarła zostaje wymeldowana z pobytu stałego lub czasowego. Unieważniany zostaje również dowód osobisty osoby zmarłej.

 

2.     ZAŁATWIANIE SPRAWY

 

1/. Wnioskodawca

• małżonek 

• krewni zstępni (np. dziecko) 

• krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie) 

• krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. brat) 

• powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. teść, teściowa) 

Osoby te mogą dokonać zgłoszenia zgonu również przez pełnomocnika.

 

2/. Miejsce

 Urząd Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu.

 

3/. Wymagane dokumenty

• karta zgonu wydana przez lekarza lub placówkę służby zdrowia, 

• dowód osobisty osoby zmarłej, 

• zezwolenie na sporządzenie aktu zgonu, wydane przez prokuratora – w sytuacji uzasadnionego   
   podejrzenia, że przyczyną śmierci był wypadek, przestępstwo lub samobójstwo, 

• ważny dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon – do wglądu, 

 

4/. Termin:

·         3 dnidnia sporządzenia karty zgonu

·         24 godz. od dnia sporządzenia karty zgonu jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej

3. OPŁATY

Zwolnione z opłaty skarbowej jest: 

• sporządzenie aktu zgonu 

• pierwszy odpis skrócony aktu zgonu 

Opłacie skarbowej podlega: 

•     kolejny odpis aktu zgonu – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,

•     pełnomocnictwo – 17zł

Opłatę można uiścić:

- na miejscu w USC Brzozów, ul. Rynek 10,

- przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1

 PKO Bank Polski SA Oddział w Brzozowie, nr rachunku: 81 1020 4391 0000 6702 0171 7768

4. PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 463 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397).
  • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1473).

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

·         Administratorem danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych
w Urzędzie Stanu Cywilnego administratorem jest: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Brzozowie,

·         Inspektor ochrony danych osobowych- Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Brzozowie wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: um_brzozow@brzozow.pl,formularz kontaktowy pod adresem https://www.brzozow.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora : Urząd Miejski Brzozów, ul. Armii Krajowej 1, tel. 13/43 410 50,

·         Cele przetwarzania Pani/Pana danych-  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk,

·         Konieczność przetwarzania danychprzetwarzanie Pani/Pana danych jest konieczne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów osób których dane dotyczą, innych osób fizycznych lub celu publicznego, z zachowaniem podstawowego prawa i wolności każdej osoby, a i ich podanie w zakresie wymaganym ustawami jest obligatoryjne,

·         Podstawa prawna przetwarzania danych:

1.        Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,

2.        Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego,

3.        Ustawa o zmianie imienia i nazwiska,

4.        Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

5.        Ustawa Prawo prywatne międzynarodowe

·         Odbiorcy Pani/Pana danych i ich czas przechowywania:

1.        Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

2.        Danedotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,

3.        Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

4.        Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, (100 lat dotyczące urodzenia i 80 lat dotyczące małżeństwa i zgonu),

·         Prawa Pani/Pana jako Podmiotu danych

1.        prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

2.        prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w razie stwierdzenia naruszenia przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Opracował/a

Magdalena Dąbrowska

13.02.2020

Zatwierdził

Piotr Stańko

 

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

Magdalena Dąbrowska

 

 

Załączniki

  Pełnomocnictwo do ...ia zgonu.docx 16,32 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pełnomocnictwo do ...nia zgonu.pdf 229,04 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się