2021-07-12

Zgłoszenie urodzenia dziecka

URZĄD STANU CYWILNEGO

36-200 BRZOZÓW, ul. Rynek 10

ZGŁOSZENIE
URODZENIA DZIECKA

 

1. INFORMACJA OGÓLNA

 

1/.  Zgłoszenie aktu urodzenia

Zgłoszenia dziecka dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia art. 13 ust. 1 p. o a.s.c. . w systemie teleinformatycznym - Rejestrze Stanu Cywilnego Systemu Rejestrów Państwowych.

Do zgłoszenia urodzenia dziecka, pochodzącego z małżeństwa są obowiązani ojciec dziecka albo matka. W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców.

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje sporządzenie aktu urodzenia z urzędu oraz nadanie dziecku imienia z urzędu z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu. Kierownik informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

 

2/. Zgłoszenia martwo urodzonego dziecka 

Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenia takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni. w takim przypadku sporządza się akt urodzenia z adnotacją w rubryce „Uwagi,” że dziecko urodziło się martwe; aktu zgonu nie sporządza się (art. 38 ust. 2. Prawa o aktach stanu cywilnego). 

 

3/. Imiona dziecka art. 59 p. o a.s.c.

Wybrane imię lub imiona

·        nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej

·        nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego

·        wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka

·        można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

·        dziecku można nadać nie więcej niż dwa imiona.         

Rodzice dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia mogą zmienić imiona dziecka wpisane do aktu w chwili jego sporządzenia składając stosowne oświadczenie do protokołu przed dowolnym Kierownikiem USC na terenie całego kraju.

 

4/. Uznanie ojcostwa art. 63 p o a.s.c.

Jeżeli matka dziecka nie pozostaje w związku małżeńskim wraz ze zgłoszeniem urodzenia można dokonać uznania ojcostwa. Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna /art. 73 §1 k.r.o/.

Protokół uznania ojcostwa można spisać przed dowolnym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub przy dokonywaniu zgłoszenia urodzenia u Kierownika ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

Na podstawie art. 75 k.r.o  można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego u dowolnego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

5/.  Zameldowanie i PESEL

           Wraz ze sporządzeniem aktu urodzenia:

·        dokonywane będzie zameldowanie nowonarodzonego dziecka na adresie stałego lub czasowego pobytu  jednego z rodziców albo tego z rodziców , u którego dziecko faktycznie przebywa/art. 29 ustawy o ewidencji ludności/.  

·        jednocześnie System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL. 

 

2.     ZAŁATWIANIE SPRAWY

 

1/. Wnioskodawca

- ojciec, matka lub pełnomocnik

2/. Miejsce

- Urząd Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia

3/. Wymagane dokumenty

  • ważny dokument stwierdzający tożsamośćosoby zgłaszającej urodzenie, pełnomocnika, rodziców przy uznaniu (do wglądu),
  • pełnomocnictwo,jeżeli zostało udzielone

4/. Termin:

·        urodzenie żywe21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia

·        urodzenie martwe3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia

·        zmiana imienia dziecka6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia

·        uznanie ojcostwa:

   -    z chwilą sporządzenia-rejestracji aktu urodzenia

   - w dowolnym czasie po sporządzeniu aktu – do uzyskania przez dziecko
        pełnoletności

  -  przed urodzeniem się dziecka już poczętego u dowolnego Kierownika Urzędu
       Stanu Cywilnego.

3. OPŁATY

BEZPŁATNIE

Rejestracja urodzenia, uznanie ojcostwa, zmiana imion dziecka do 6 miesięcy.

Po rejestracji wydany jest z urzędu 1 egz. odpisu skróconego aktu urodzenia.

4. PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 463 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397).

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

·         Administratorem danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych
w Urzędzie Stanu Cywilnego administratorem jest: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Brzozowie,

·         Inspektor ochrony danych osobowych- Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Brzozowie wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzezadres e-mail: um_brzozow@brzozow.pl,formularz kontaktowy pod adresem https://www.brzozow.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora : Urząd Miejski Brzozów, ul. Armii Krajowej 1, tel. 13/43 410 50,

·         Cele przetwarzania Pani/Pana danych-  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk,

·         Konieczność przetwarzania danychprzetwarzanie Pani/Pana danych jest konieczne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów osób których dane dotyczą, innych osób fizycznych lub celu publicznego, z zachowaniem podstawowego prawa i wolności każdej osoby, a i ich podanie w zakresie wymaganym ustawami jest obligatoryjne,

·         Podstawa prawna przetwarzania danych:

1.        Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,

2.        Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego,

3.        Ustawa o zmianie imienia i nazwiska,

4.        Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

5.        Ustawa Prawo prywatne międzynarodowe

·         Odbiorcy Pani/Pana danych i ich czas przechowywania:

1.        Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

2.        Danedotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,

3.        Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

4.        Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, (100 lat dotyczące urodzenia i 80 lat dotyczące małżeństwa i zgonu),

·         Prawa Pani/Pana jako Podmiotu danych

1.        prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

2.        prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w razie stwierdzenia naruszenia przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

 

Opracował/a

Magdalena Dąbrowska

13.02.2020

Zatwierdził

Piotr Stańko

 

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

Magdalena Dąbrowska

 

       

 

Załączniki

  Pełnomocnictwo do ...rodzenia.docx 16,32 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pełnomocnictwo do ...urodzenia.pdf 832,14 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się