Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 252/2021 Burmistrza Brzozowa
z dnia 18 października 2021 r. w sprawie oddania w dzierżawę
nieruchomość stanowiącą własność Gminy Brzozów,
położoną w miejscowości Brzozów.
22.10.2021 więcej
Zarządzenie Nr 250/2021 Burmistrza Brzozowa
z dnia 18 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Brzozów na rok 2021.
22.10.2021 więcej
Zarządzenie Nr 249/2021 Burmistrza Brzozowa
z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.
21.10.2021 więcej
Zarządzenie Nr 248/2021 Burmistrza Brzozowa
z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.
21.10.2021 więcej
Zarządzenie nr 247/2021 Burmistrza Brzozowa
z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.
21.10.2021 więcej
Zarządzenie nr 246/2021 Burmistrza Brzozowa
z dnia 18 października 2021 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pod nazwą Usługa nadzoru inwestorskiego
na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starej
Wsi".
21.10.2021 więcej
Zarządzenie Nr 245/2021 Burmistrza Brzozowa
z dnia 18 października 2021 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Starej Wsi".
20.10.2021 więcej
Zarządzenie Nr 244/2021 Burmistrza Brzozowa
z dnia 18 października 2021 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pod nazwą „Przebudowa budynku
przedszkola w Grabownicy Starzeńskiej".
20.10.2021 więcej
Zarządzenie nr 243/2021 Burmistrza Brzozowa
z dnia 15 października 2021 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pod nazwą „Zimowe utrzymanie ulic i
chodników miejskich w sezonie 2021/2022 na terenie miasta
Brzozów".
20.10.2021 więcej
Zarządzenie Nr 242/2021 Burmistrza Brzozowa
z dnia 14 października 2021 r. w sprawie konsultacji projektu
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
18.10.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się