Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 318/2020 Burmistrza Brzozowa
z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie podziału komórek
organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Brzozowie na stanowiska
pracy.
24.03.2021 więcej
Zarządzenie Nr 317/2020 Burmistrza Brzozowa
z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zasad przyznawania
ekwiwalentów i norm przydziału środków ochrony indywidualnej
oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu
Miejskiego w Brzozowie.
24.03.2021 więcej
Zarządzenie Nr 316/2020 Burmistrza Brzozowa
z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Brzozów na rok 2020.
07.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 315/2020 Burmistrza Brzozowa
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia
udziału w wysokości 1/6 nieruchomości nr 1269/2, położonej w
Brzozowie na mienie komunalne Gminy Brzozów.
05.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 314/2020 Burmistrza Brzozowa
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zakupu na mienie komunalne
Gminy Brzozów nieruchomości nr 1709/3, położonej w Brzozowie.
05.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 313/2020 Burmistrza Brzozowa
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
05.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 312/2020 Burmistrza Brzozowa
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Brzozów na rok 2020.
05.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 311/2020 Burmistrza Brzozowa
z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu
finansowego budżetu Gminy Brzozów na 2021 r.
05.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 310/2020 Burmistrza Brzozowa
z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Brzozowie.
05.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 309/2020 Burmistrza Brzozowa
z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji odbioru
końcowego zadania pn.: "Remont dróg gminnych zniszczonych w
wyniku klęski żywiołowej - droga gminna Nr 115540R (dz. ew.
105/3, 2412/2) - ul. Legionistów w Brzozowie, w km 0 000-0 170".
23.12.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się