Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Brzozowa
z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Brzozów na rok 2020.
06.04.2020 więcej
Zarządzenie Nr 75/2020 Burmistrza Brzozowa
z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu ramowych
procedur udzielania zamówień publicznych o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000
euro.
03.04.2020 więcej
Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Brzozowa
z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania rocznego planu
łowieckiego na rok gospodarczy 2020/2021.
03.04.2020 więcej
Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Brzozowa
z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie podziału komórek
organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Brzozowie na stanowiska
pracy.
03.04.2020 więcej
Zarządzenie Nr 72/2020 Burmistrza Brzozowa
z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z
wykonywania budżetu Gminy Brzozów, sprawozdań z wykonania
planu finansowego samorządowych instytucji kultury i
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz
informacji o stanie mienia komunalnego za 2019 rok.
01.04.2020 więcej
Zarządzenie Nr 71/2020 Burmistrza Brzozowa
z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brzozowie.
31.03.2020 więcej
Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistrza Brzozowa
z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie
komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 66/2020.
31.03.2020 więcej
Zarządzenie Nr 69/2020 Burmistrza Brzozowa
z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów
używania przez pracowników Urzędu Miejskiego w Brzozowie
samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów
służbowych.
31.03.2020 więcej
Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Brzozowa
z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie warsztatów terapii
zajęciowej.
31.03.2020 więcej
Zarządzenie Nr 67/2020 Burmistrza Brzozowa
z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Brzozów na rok 2020.
25.03.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się