Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 279/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim
w Brzozowie.
12.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 278/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania
przyjętych zasad rachunkowości Pracowniczej Kasy
Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Miejskim w
Brzozowie.
12.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 277/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie własne w
sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w
Brzozowie.
06.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 276/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Brzozów na rok 2019.
13.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 275/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Brzozów na rok 2019.
09.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 274/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej
oraz ustalenia Regulaminu jej pracy w wyborach do Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie.
03.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 273/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w
drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej
położonej w Brzozowie stanowiącej własność Gminy Brzozów
jej użytkownikowi wieczystemu.
03.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 272/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów
położonej w miejscowości Brzozów.
27.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 271/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zakupu na mienie komunalne
Gminy Brzozów nieruchomości Nr 2260/2, położonej w Brzozowie.
23.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 270/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.
18.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się