Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 210/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 5 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do
zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Brzozowa
dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych z terenu
Gminy Brzozów.
10.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 209/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 5 października 2018 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na zadanie p. n.: "Zakup pomocy
dydaktycznych w ramach rządowego programu "Aktywna tablica"
edycja 2018".
08.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 208/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 4 października 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów,
położonej na terenie Gminy Brzozów.
08.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 207/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 4 października 2018 r. w sprawie konsultacji projektu
uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2019.
05.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 206/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji
odbioru końcowego budowy i modernizacji dróg dojazdowych do
gruntów rolnych na terenie Gminy Brzozów w 2018 r.
04.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 205/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji
odbioru końcowego zadania pn.: "Remont cząstkowy nawierzchni
bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Brzozów".
04.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 203/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości mienia
komunalnego Gminy Brzozów.
28.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 202/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.
28.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 201/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.
28.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 200/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.
28.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się