Lista artykułów

Nazwa artykułu
Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 871 w miejscowości Stara Wieś
Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na
podstawie art. 305 pkt. 1 ustawy w związku z art. 214 ust. 1
pkt. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, link do strony
postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/27e5b35f-6b16-48ab-b1c
d-1afed173dcfe
26.08.2021 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja warunków zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie podstawowym, nazwa Budowa fragmentu chodnika przy ul.
Tysiąclecia w miejscowości Brzozów, numer referencyjny
postępowania ZP.271.20.2021. Link do strony postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/65032fbf-7a8b-41c9-a46
a-a2a733c9c939
10.08.2021 więcej
Informacja o udzieleniu zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie zamówienia z wolnej ręki, nazwa Rewitalizacja Obszaru
Miejskiego Brzozowa, numer referencyjny postępowania
ZP.271.36.2020.
28.04.2021 więcej
Informacja o zamiarze zawarcia umowy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie zamówienia z wolnej ręki, nazwa Rewitalizacja Obszaru
Miejskiego Brzozowa, numer referencyjny postępowania
ZP.271.36.2020.
28.01.2021 więcej
Informacja o udzieleniu zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie zamówienia z wolnej ręki, nazwa Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brzozów oraz
zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, numer referencyjny postępowania ZP.271.35.2020.
15.01.2021 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, nazwa Dostawa pojazdu do
przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu Usługi
indywidualnego transportu door too door świadczone przez Gminę
Brzozów dla osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności,
numer referencyjny postępowania ZP.271.34.2020.
28.12.2020 więcej
Informacja z otwarcia ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, nazwa Dostawa pojazdu do
przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu Usługi
indywidualnego transportu door too door świadczone przez Gminę
Brzozów dla osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności,
numer referencyjny postępowania ZP.271.34.2020.
14.12.2020 więcej
Informacja o udzieleniu zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie zamówienia z wolnej ręki, nazwa Remont dróg gminnych
zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej – droga gminna nr
115540R (dz ew. 105/3, 2412/2) – ul. Legionistów w Brzozowie w
km. 0 000-0 170, numer referencyjny postępowania ZP.271.32.2020.
14.12.2020 więcej
Informacja o unieważnieniu postępowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, nazwa Dostawa pojazdu do
przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu Usługi
indywidualnego transportu door too door świadczone przez Gminę
Brzozów dla osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności,
numer referencyjny postępowania ZP.271.33.2020.
09.12.2020 więcej
Informacja o zamiarze zawarcia umowy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie zamówienia z wolnej ręki, nazwa Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brzozów oraz
zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, numer referencyjny postępowania ZP.271.35.2020.
09.12.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się