Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nazwa Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa przyłączy kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Stara Wieś (Mała Strona), Gmina
Brzozów, numer referencyjny postępowania ZP.271.8.2020.
26.05.2020 więcej
Odpowiedzi na pytania wykonawców
zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
nazwa Wymiana kotłów centralnego ogrzewania na paliwo stałe na
kotły gazowe lub na biomasę, numer referencyjny postępowania
ZP.271.5.2020.
20.05.2020 więcej
Informacja o zamiarze zawarcia umowy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, nazwa Bieżące
oczyszczanie ulic i chodników na terenie miasta Brzozów w
okresie letnim w 2020 r., numer referencyjny postepowania
ZP.271.7.2020.
15.05.2020 więcej
Informacja o udzieleniu zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na wykonanie zadania p.n.
"Świadczenie usługi utrzymania czystości w budynku Urzędu
Miejskiego w Brzozowie", numer referencyjny postępowania
ZP.271.6.2020.
07.05.2020 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nazwa Wymiana
kotłów centralnego ogrzewania na paliwo stałe na kotły gazowe
lub na biomasę, numer referencyjny postępowania ZP.271.5.2020.
20.04.2020 więcej
Informacja o udzieleniu zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na wykonanie zadania p.n.
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brzozów oraz
prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych",
numer referencyjny postępowania ZP.271.4.2020.
20.04.2020 więcej
Informacja o zamiarze zawarcia umowy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie z wolnej ręki, nazwa Świadczenie usługi
utrzymania czystości w budynku Urzędu Miejskiego w Brzozowie.
07.04.2020 więcej
Informacja o udzieleniu zamówienia
Bieżące oczyszczanie ulic i chodników na terenie miasta
Brzozów w okresie letnim w 2020 r.
03.04.2020 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, nazwa Dostawa kruszywa na
remont dróg gminnych na terenie Gminy Brzozów, numer
referencyjny postępowania ZP.271.3.2020.
24.03.2020 więcej
Informacja z otwarcia ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nazwa Dostawa
kruszywa na remont dróg gminnych na terenie Gminy Brzozów.
18.03.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się