Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o udzieleniu zamówienia
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brzozów oraz
prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
03.01.2020 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przebudowa drogi gminnej Nr 115511R w Brzozowie (ul. Parkowa -
ul. Polna).
23.12.2019 więcej
Informacja o treści złożonych ofert
Przebudowa drogi gminnej Nr 115511R w Brzozowie (ul. Parkowa
- ul. Polna)
13.12.2019 więcej
Informacja o zamiarze zawarcia umowy
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brzozów oraz
prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
06.12.2019 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa sprzętu komputerowego do placówek oświatowych z terenu
gminy Brzozów.
28.11.2019 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Przebudowa drogi gminnej Nr 115511R w Brzozowie (ul. Parkowa -
ul. Polna)
26.11.2019 więcej
Informacja o udzieleniu zamówienia
Zimowe utrzymanie ulic i chodników miejskich w sezonie 2019/2020
r. na terenie miasta Brzozów polegające na odśnieżaniu i
zwalczaniu gołoledzi.
26.11.2019 więcej
Informacja o treści złożonych ofert
Dostawa sprzętu komputerowego do placówek oświatowych z
terenu Gminy Brzozów.
08.11.2019 więcej
Wyjaśnienie treści SIWZ
Dostawa sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych z
terenu gminy Brzozów.
04.11.2019 więcej
Zmiana treści SIWZ
Dostawa sprzętu komputerowego do placówek oświatowych z terenu
Gminy Brzozów
30.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się