2016-01-09

Sprawy wojskowe

Agnieszka Wilk - Naczelnik Wydziału

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Do ważniejszych zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej realizowanych przez tut. wydział z zakresu administracji rządowej należą :

 • współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony  zamieszkałych na terenie gminy,
 • przeprowadzenie rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej,
 • współudział z wojskowymi komendami wojskowymi komendami uzupełnień  (WKU) w zakresie realizacji zadań   wynikających z ustawy  o powszechnym   obowiązku  obrony Rzeczpospolitej Polskiej.

Obywatele polscy, którzy ukończyli osiemnaście lat życia podlegają rejestracji osób na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Rejestrację tych osób (w kresie pokoju) dokonuje się bez udziału tych osób.

Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia są obowiązani zgłosić się do kwalifikacji wojskowej.

W ramach powszechnego obowiązku obrony obywatele polscy są obowiązani do :

 • pełnienia służby wojskowej,
 • wykonywania obowiązków wynikających z nadanych przydziałów kryzysowych i przydziałów mobilizacyjnych,
 • świadczenia pracy w ramach pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych,
 • pełnienia służby w obronie cywilnej,
 • obywania edukacji dla bezpieczeństwa,
 • uczestnictwa w samoobronie ludności,
 • odbywania ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji i pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych,
 • wykonywania świadczeń na rzecz obrony.

Burmistrz w drodze decyzji administracyjnej na udokumentowany wniosek zainteresowanego  albo członka jego rodziny   uznaje żołnierza  służby wojskowej, albo osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego.