2016-01-09

Realizacja zadań obronnych

Agnieszka Wilk - Naczelnik Wydziału

 

Zakres spraw obronnych

 • prowadzenie i nadzór przebiegu akcję kurierskiej z zakresu doręczania dokumentów powołania oraz wezwań do wykonywania świadczeń na rzecz obrony kraju oraz współpraca w tym zakresie z organami wojskowymi i cywilnymi,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie nakładania na osoby fizyczne i prawne obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony kraju, oraz współpracuje w tym z organami wojskowymi i cywilnymi,
 • realizacja wniosków wojskowych komend uzupełnień oraz jednostek wojskowych na etatowe świadczenia osobiste i świadczenia rzeczowe na rzecz Sił Zbrojnych,
 • opracowanie i nadzór realizacją rocznych planów zamierzeń na rzecz obronności kraju w urzędzie i jednostkach podległych.

 

Tomasz Ścibor - Inspektor

 

Zakres spraw ochrony ludności i obrony cywilnej

 • planowanie i koordynowanie działalności w zakresie realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, ochroną ludności, sprawami obronnymi i obrony cywilnej,
 • opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej i ochrony ludności gminy oraz nadzorowanie opracowania ww. planów przez podległe Szefowi Obrony Cywilnej - Burmistrzowi Brzozowa jednostki,
 • nadzorowanie i doskonalenie oraz utrzymywanie w ciągłej sprawności systemów: wykrywania i alarmowania oraz systemu wykrywania zagrożeń jak również prowadzenie okresowych treningów ich funkcjonowania,
 • nadzór nad utrzymaniem w stanie gotowości technicznej i organizacyjnej systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz organizacja okresowych treningów zgrywających,
 • nadzór nad tworzeniem i przygotowaniem do działania formacji obrony cywilnej na terenie gminy ( własnych i w podległych jednostkach),
 • planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej oraz spraw obronnych pracowników Urzędu, formacji obrony cywilnej oraz szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
 • planowanie i nadzorowanie szkolenia kadry kierowniczej zakładów pracy, formacji obrony cywilnej oraz szkolenia załóg zakładów pracy w zakresie powszechnej samoobrony,
 • opracowywanie wytycznych Szefa Obrony Cywilnej – Burmistrza Brzozowa w zakresie realizacji przedsięwzięć dotyczących zarządzania kryzysowego ochrony ludności i obrony cywilnej w podległych jednostkach ( zakłady pracy, instytucje, szkoły),
 • dokonywanie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej i przedstawianie w tym zakresie wniosków Szefowi OC,
 • planowanie i realizowanie przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków OC w zapobieganiu i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenie akcji ratunkowych w rejonie porażenia,
 • opracowywanie wniosków w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych, przesyłanie ich do jednostek nadrzędnych ( Starosta, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych) oraz prowadzenie ewidencji świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obrony cywilnej,
 • planowanie i realizacja działalności popularyzacyjnej OC,
 • planowanie i realizacja oraz nadzorowanie przedsięwzięć związanych z utrzymaniem w stałej gotowości technicznej istniejących budowli ochronnych oraz przygotowanie brakujących budowli dla ludności i załóg zakładów wspólnie z Wydziałem Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Dróg UM,
 • planowanie, realizacja i nadzorowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i funkcjonowaniem urządzeń specjalnych, do prowadzenia zabiegów sanitarnych i specjalnych,
 • planowanie, realizacja i nadzorowanie przedsięwzięć związanych z ochroną publicznych ujęć i urządzeń wodnych oraz zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności do celów komunalnych, przeciwpożarowych wspólnie z Prezesem PGK Sp. z o.o.,
 • planowanie i nadzorowanie przygotowania oraz realizacja zaciemniania i wygaszania oświetlenia w mieście, sołectwach i zakładach pracy
 • planowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną zakładów pracy oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przed działaniem środków rażenia,
 • planowanie i zaopatrywanie organów w sprzęt techniczno-wojskowy, specjalistyczny, umundurowanie oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie. Sprawowanie nadzoru nad powierzonym sprzętem OC dla zakładów pracy.

 

Zakres spraw obronnych

 • organizowanie wykonywania przez jednostki organizacyjne Urzędu ( wydziały) oraz w podległych jednostkach zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w tym ustalenie zadań szczegółowych oraz trybu ich realizacji,
 • prowadzenie czynności związanych z wykonaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi, a także organizowanie i prowadzenie akcji kurierskiej,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych oraz kancelarii tajnej,
 • nadzór nad oczyszczaniem terenu z materiałów niebezpiecznych ( niewybuchy) – współpraca z organami wojskowymi i cywilnymi oraz patrolem saperskim,
 • nadzór nad zabezpieczeniem terenu niebezpiecznego – współpraca z Policją,
 • aktualizowanie na bieżąco Regulaminu Organizacyjnego Urzędu na czas „W” oraz dokumentacji stanowisk kierowniczych ( w Urzędzie i podległych jednostkach organizacyjnych) stosownie do zachodzących zmian strukturalnych i zakresów działania,
 • aktualizowanie dokumentacji oraz przygotowanie stanowisk do kierowania w DMP (Dotychczasowe Miejsce Pracy),
 • realizacja i nadzór nad tworzeniem systemu nowoczesnej, niezawodnej i bezpiecznej łączności gwarantującej realizację zadań kierowania Gminą w okresie zagrożeń, katastrof, awarii i wojny,