2016-01-09

Ochrona przeciwpożarowa

Tomasz Leśniak -  Zastępca Naczelnika Wydziału 

 

Zakres ochrony przeciwpożarowej 

1) prowadzenie wykazu oraz składów osobowych OSP z terenu miasta i gminy, 


2) nadzór nad sprawami z zakresu ochrony przeciwpożarowej : 

 • planowanie zadań,
 • realizacja budżetu w zakresie ochrony p.poż.,
 • zapewnienie OSP środków, pomieszczeń i innych przedmiotów a w szczególności środków alarmowania i łączności, odzieży specjalnej i umundurowania, wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy,
 • zapewnienie środków transportowych do akcji ratowniczych i ćwiczeń, 

3) kontrola działalności jednostek OSP, pod względem gotowości do prowadzenia akcji ratowniczej oraz sprawności posiadanego sprzętu i wyposażenia, 


4) załatwianie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem Gminnego Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej, 


5) współdziałanie z Komendą Powiatową w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia p.poż. Zakres działania Gminnego Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej 1) koordynowanie działań jednostek OSP w zakresie operacyjno-technicznym na terenie gminy, 


2) zapewnienie gotowości bojowej i wyposażenia jednostek OSP na podległym terenie, 


3) nadzorowanie, kontrola sprzętu technicznego w jednostkach OSP m.in. poprzez: 

 • wnioskowanie i opiniowanie o sprawności sprzętu, konieczności jego wymiany remontu lub doposażenia technicznego jednostek,
 • coroczne sporządzanie spisów z natury powierzonego przez gminę sprzętu oraz umundurowania będącego w użytkowaniu jednostek,
 • sporządzanie zbiorowej dokumentacji (spisu) i przestawianie go do rozliczenia w Wydziale Finansowo-Budżetowym,
 • coroczne lub okresowe ( w razie konieczności ) przeprowadzenie komisyjnego przekwalifikowania lub likwidacji sprzętu technicznego przy współudziale przedstawicieli Urzędu, 

 

4) współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w zakresie operacyjno–technicznym – stowarzyszonych jednostek OSP, 


5) współpraca z Zarządem M-G Związku OSP RP w zakresie działalności statutowej OSP, 


6) dokonywanie kontroli gotowości jednostek OSP do działań ratowniczo–gaśniczych, 


7) opracowanie tematyki ćwiczeń oraz nadzór nad ich realizacją, 

 

8) współudział w organizowaniu zawodów sportowo – pożarniczych, 


9) organizowanie dla jednostek OSP zespołowych ćwiczeń w terenie i na obiektach, 


10) doradztwo w stosowaniu zasad bhp w OSP – czuwanie nad realizacją przez jednostki wymogów w sprawie badań kierowców i członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych, 


11) inicjowanie działalności w zakresie działań prewencyjno – propagandowych prowadzonych przez OSP i Zarząd M-G Związku OSP RP wśród społeczeństwa i młodzieży szkolnej, 


12) Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej : 

 • ściśle współpracuje w systemie obrony cywilnej i ochrony ludności w likwidacji klęsk żywiołowych, awarii i katastrof oraz innych akcji, bezpośrednio wykonując zadania Burmistrza jako Szefa OC Gminy,
 • ściśle współpracuje w zakresie planowania operacyjnego obrony cywilnej i ochrony ludności,
 • informuje o swoich działaniach Burmistrza, Zarząd M-G Związku OSP RP na ich posiedzeniach,
 • pełni funkcję Zastępcy Szefa Gminnego Zespołu Reagowania