2016-09-12

Ewidencja ludności

Tomasz Leśniak - Zastępca Naczelnika Wydziału

Marzena Pudlik - Inspektor

 

Zgłoszenie pobytu stałego

 • zgłaszamy się z drukiem (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r.) osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się dowodem osobistym lub paszportem (pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie) do Urzędu Miejskiego wraz z dokumentem potwierdzającym własność do lokalu lub z właścicielem budynku/mieszkania, w którym zamierzamy się zameldować;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu) to m.in.: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu;
 • osoba dorosła meldująca się przedstawia dowód osobisty lub paszport, natomiast dla osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość należy okazać odpis skrócony aktu urodzenia;
 • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu;
 • organ meldujący wydaje z urzędu bezpłatnie zaświadczenie o zameldowaniu.

 

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

 • zgłaszamy się z drukiem (Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r.) osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się dowodem osobistym lub paszportem (pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie) do Urzędu Miejskiego;
 • wymeldowania można dokonać elektronicznie druk (Załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r.);
 • obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu;
 • osoba dokonująca wymeldowania przedstawia dowód osobisty lub paszport.

 

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej

 • zgłoszenie składa się osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie) do Urzędu Miejskiego druk (Załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r.) lub w formie elektronicznej (Załącznik nr 8 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r.)

 

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

 • zgłoszenie składa się osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie) do Urzędu Miejskiego druk (Załącznik nr 9 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r.) lub w formie elektronicznej (Załącznik nr 10 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r.)

 

Zgłoszenie pobytu czasowego

 • zgłaszamy się z tym drukiem osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się dowodem osobistym lub paszportem (pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie) do Urzędu Miejskiego wraz z dokumentem potwierdzającym własność do lokalu lub z właścicielem budynku/mieszkania, w którym zamierzamy się zameldować;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu) to m.in.: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu;
 • osoba dorosła meldująca się przedstawia dowód osobisty lub paszport, natomiast dla osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość należy okazać odpis skrócony aktu urodzenia;
 • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu;
 • zaświadczenie o zameldowaniu można otrzymać na wniosek – opłata 17 zł.

 

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

 • zgłaszamy się z tym drukiem osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie) do Urzędu Miejskiego (Załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r.) lub można dokonać elektronicznie (Załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r.)

 

Zaświadczenie o zameldowaniu stałym

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu stałym z rejestru mieszkańców:

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców
 • pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika)
 • dowód osobisty wnioskodawcy lub pełnomocnika

Opłata za wydanie zaświadczenia - 17 zł.

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Brzozowie, pok. 211, II piętro lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzozowie:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy

Oddział w Brzozowie

Nr konta 72 8642 1113 2011 9306 0664 0001

 

Aktualizacja 31.08.2017
Od 01.09.2017 obowiązuje nowy rachunek:
 
PKO Bank Polski SA
Oddział w Brzozowie
81 1020 4391 0000 6702 0171 7768

 

Zaświadczenie o zameldowaniu czasowym

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu czasowym z rejestru mieszkańców:

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców
 • pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika)
 • dowód osobisty wnioskodawcy lub pełnomocnika

Opłata za wydanie zaświadczenia - 17 zł.

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Brzozowie, pok. 211, II piętro lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzozowie:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy

Oddział w Brzozowie

Nr konta 72 8642 1113 2011 9306 0664 0001

 

Aktualizacja 31.08.2017
Od 01.09.2017 obowiązuje nowy rachunek:
 
PKO Bank Polski SA
Oddział w Brzozowie
81 1020 4391 0000 6702 0171 7768

 

Zaświadczenie z rejestru mieszkańców o wspólnym zameldowaniu

Wydanie zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu pod danym adresem z podaniem imion i nazwisk współzameldowanych.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL
 • pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika)

Opłata za udostępnienie danych adresowych - 31 zł

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Brzozowie, pok. 211, II piętro lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzozowie:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy

Oddział w Brzozowie

Nr konta 72 8642 1113 2011 9306 0664 0001

 

Aktualizacja 31.08.2017
Od 01.09.2017 obowiązuje nowy rachunek:
 
PKO Bank Polski SA
Oddział w Brzozowie
81 1020 4391 0000 6702 0171 7768