2016-02-27

Pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju

mgr Marian Kula - Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju

pok. 4

tel. 134340207

 

1.Kierownictwo i koordynacja pracą Wydziału Promocji i Rozwoju, a w szczególności:

  • ustalanie szczegółowych zakresów czynności na poszczególnych stanowiskach pracy w Wydziale,
  • analiza otrzymanych dokumentów (spraw) przekazanych do Wydziału oraz ustalenie terminu, sposobu i kolejności ich załatwienia,
  • wyznaczanie stanowisk, które rozpatrują (załatwiają) dana sprawę,
  • kontrola sposobu i terminowości załatwiania spraw na poszczególnych stanowiskach w Wydziale.

 

2. Nadzór nad opracowywania programów gospodarczych, prowadzeniem konsultacji z organizacjami społecznymi, politycznymi i instytucjami w trakcie opracowywania strategicznych celów rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy.

 

3. Wyznaczanie kierunków i nadzór nad prowadzeniem działań związanych z promocją miasta i Gminy.

 

4. Nadzór nad szatą graficzną pism i wydawnictw, aktualizacja strony internetowej Urzędu.

 

5. Organizowanie i nadzorowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

6. Koordynowanie działań w zakresie promocji gospodarczej i nawiązywania kontaktów z potencjalnymi inwestorami.

 

7. Utrzymywanie i rozwój współpracy kulturalnej z miastami partnerskimi oraz szeroko pojęte działania w zakresie integracji europejskiej.

 

8. Koordynacja działań związanych z organizacją i współorganizacją na terenie Gminy obchodów świąt i rocznic gminnych, państwowych, wydarzeń kulturalnych oraz imprez promujących miasto i Gminę.

 

mgr Damian Kierek - Inspektor w Wydziale Promocji i Rozwoju

pok. 3

tel. 133061067

 

1. Opracowywanie programów gospodarczych, w tym wykonywanie lub zlecanie prognoz, analiz i innych programów badawczych w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego.

 

2. Prowadzenie konsultacji z organizacjami społecznymi, politycznymi i instytucjami w trakcie opracowywania strategicznych celów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

 

3. Analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy i regionu.

 

4. Współpraca przy opracowaniu i koordynowaniu realizacji Strategii rozwoju.

 

5. Współpraca z wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy z zakresie promocji i kreowania pozytywnego wizerunku Gminy.

 

6. Gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz.

 

7. Utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu: prasa, radio, TV i media internetowe.

 

8. Współpraca z mediami lokalnymi, informowanie mediów lokalnych i regionalnych o wydarzeniach w Gminie Brzozów.

 

9. Przygotowywanie ofert inwestycyjnych, nawiązywanie kontaktów z inwestorami, informowanie i pomoc w procesie inwestycyjnym.

 

10. Przygotowanie i realizacja kampanii promocyjnej skierowanej do potencjalnych inwestorów.

 

11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 

12. Przygotowywanie okolicznościowych przemówień.

 

13. Przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych lub rozrywkowych odbywających się na terenie Gminy.

 

14. Organizowanie i współorganizowanie na terenie Gminy obchodów świąt i rocznic gminnych, państwowych, wydarzeń kulturalnych oraz imprez promujących miasto i Gminę.

 

15. Współpraca kulturalna z miastami partnerskimi.

 

16. Prowadzenie informacji kulturalnej i turystycznej.

 

17. Aktualizacja strony internetowej Urzędu Miejskiego w zakresie zadań inwestycyjnych i posiedzeń Rady Miejskiej.

 

18. Organizacja konferencji prasowych.

 

19. Przygotowywanie materiałów w zakresie osiągnięć i dokonań Gminy Brzozów, celem udziału samorządu w różnego rodzaju rankingach, konkursach i plebiscytach.

 

dr Emilia Trześniowska - Inspektor w Wydziale Promocji i Rozwoju

pok. 3

tel. 133061067

 

1. Współpraca z wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy z zakresie promocji i kreowania pozytywnego wizerunku Gminy.

 

2. Gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz.

 

3. Prowadzenie działań związanych z promocją miasta i Gminy, również poprzez portale społecznościowe.

 

4. Utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu: prasa, radio, TV i media internetowe.

 

5. Redagowanie strony internetowej Urzędu Miejskiego.

 

6. Podejmowanie działań celem organizowania współpracy Gminy z zagranicą oraz w zakresie integracji europejskiej.

 

7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 

8. Współpraca z mediami lokalnymi, informowanie mediów lokalnych i regionalnych o wydarzeniach w Gminie Brzozów.

 

9. Przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych lub rozrywkowych odbywających się na terenie Gminy.

 

10. Współpraca przy organizowaniu i współorganizowaniu na terenie Gminy obchodów świąt i rocznic gminnych, państwowych, wydarzeń kulturalnych oraz imprez promujących miasto i Gminę.

 

11. Współpraca kulturalna z miastami partnerskimi.

 

12. Prowadzenie informacji kulturalnej, turystycznej.

 

13. Prowadzenie rejestru reklam umieszczonych na obiektach i terenach stanowiących mienie komunalne Gminy.

 

Wojciech Nocek – pomoc administracyjna

 

1. Współpraca z wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy z zakresie promocji i kreowania pozytywnego wizerunku Gminy.

 

2. Gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz.

 

3. Prowadzenie działań związanych z promocją miasta i gminy.

 

4. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Naczelnika, Sekretarza Gminy i Burmistrza Brzozowa.

 

5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 

6. Współpraca z mediami lokalnymi.

 

7. Przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych lub rozrywkowych odbywających się na terenie gminy.

 

8. Opracowanie materiałów graficznych (plakatów, zaproszeń, podziękowań itp.).