2016-02-27

Pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju

mgr Marian Kula - Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju

pok. 4

tel. 134340207

 

1.Kierownictwo i koordynacja pracą Wydziału Promocji i Rozwoju, a w szczególności:

  • ustalanie szczegółowych zakresów czynności na poszczególnych stanowiskach pracy w Wydziale,
  • analiza otrzymanych dokumentów (spraw) przekazanych do Wydziału oraz ustalenie terminu, sposobu i kolejności ich załatwienia,
  • wyznaczanie stanowisk, które rozpatrują (załatwiają) dana sprawę,
  • kontrola sposobu i terminowości załatwiania spraw na poszczególnych stanowiskach w Wydziale.

 

2. Nadzór nad opracowywania programów gospodarczych, prowadzeniem konsultacji z organizacjami społecznymi, politycznymi i instytucjami w trakcie opracowywania strategicznych celów rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy.

 

3. Wyznaczanie kierunków i nadzór nad prowadzeniem działań związanych z promocją miasta i Gminy.

 

4. Nadzór nad szatą graficzną pism i wydawnictw, aktualizacja strony internetowej Urzędu.

 

5. Organizowanie i nadzorowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

6. Koordynowanie działań w zakresie promocji gospodarczej i nawiązywania kontaktów z potencjalnymi inwestorami.

 

7. Utrzymywanie i rozwój współpracy kulturalnej z miastami partnerskimi oraz szeroko pojęte działania w zakresie integracji europejskiej.

 

8. Koordynacja działań związanych z organizacją i współorganizacją na terenie Gminy obchodów świąt i rocznic gminnych, państwowych, wydarzeń kulturalnych oraz imprez promujących miasto i Gminę.

 

mgr Tomasz Ścibor - Zastępca Naczelnika Wydziału

pok. 3

tel. 133061067

 

mgr Damian Kierek - Inspektor w Wydziale Promocji i Rozwoju

pok. 3

tel. 133061067

 

1. Opracowywanie programów gospodarczych, w tym wykonywanie lub zlecanie prognoz, analiz i innych programów badawczych w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego.

 

2. Prowadzenie konsultacji z organizacjami społecznymi, politycznymi i instytucjami w trakcie opracowywania strategicznych celów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

 

3. Analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy i regionu.

 

4. Współpraca przy opracowaniu i koordynowaniu realizacji Strategii rozwoju.

 

5. Współpraca z wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy z zakresie promocji i kreowania pozytywnego wizerunku Gminy.

 

6. Gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz.

 

7. Utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu: prasa, radio, TV i media internetowe.

 

8. Współpraca z mediami lokalnymi, informowanie mediów lokalnych i regionalnych o wydarzeniach w Gminie Brzozów.

 

9. Przygotowywanie ofert inwestycyjnych, nawiązywanie kontaktów z inwestorami, informowanie i pomoc w procesie inwestycyjnym.

 

10. Przygotowanie i realizacja kampanii promocyjnej skierowanej do potencjalnych inwestorów.

 

11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 

12. Przygotowywanie okolicznościowych przemówień.

 

13. Przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych lub rozrywkowych odbywających się na terenie Gminy.

 

14. Organizowanie i współorganizowanie na terenie Gminy obchodów świąt i rocznic gminnych, państwowych, wydarzeń kulturalnych oraz imprez promujących miasto i Gminę.

 

15. Współpraca kulturalna z miastami partnerskimi.

 

16. Prowadzenie informacji kulturalnej i turystycznej.

 

17. Aktualizacja strony internetowej Urzędu Miejskiego w zakresie zadań inwestycyjnych i posiedzeń Rady Miejskiej.

 

18. Organizacja konferencji prasowych.

 

19. Przygotowywanie materiałów w zakresie osiągnięć i dokonań Gminy Brzozów, celem udziału samorządu w różnego rodzaju rankingach, konkursach i plebiscytach.

 

dr Emilia Trześniowska - Inspektor

1. Współpraca z wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy z zakresie promocji i kreowania pozytywnego wizerunku Gminy.

 

2. Gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz.

 

3. Prowadzenie działań związanych z promocją miasta i Gminy, również poprzez portale społecznościowe.

 

4. Utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu: prasa, radio, TV i media internetowe.

 

5. Redagowanie strony internetowej Urzędu Miejskiego.

 

6. Podejmowanie działań celem organizowania współpracy Gminy z zagranicą oraz w zakresie integracji europejskiej.

 

7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 

8. Współpraca z mediami lokalnymi, informowanie mediów lokalnych i regionalnych o wydarzeniach w Gminie Brzozów.

 

9. Przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych lub rozrywkowych odbywających się na terenie Gminy.

 

10. Współpraca przy organizowaniu i współorganizowaniu na terenie Gminy obchodów świąt i rocznic gminnych, państwowych, wydarzeń kulturalnych oraz imprez promujących miasto i Gminę.

 

11. Współpraca kulturalna z miastami partnerskimi.

 

12. Prowadzenie informacji kulturalnej, turystycznej.

 

13. Prowadzenie rejestru reklam umieszczonych na obiektach i terenach stanowiących mienie komunalne Gminy.

 

14. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Naczelnika, Sekretarza Gminy i Burmistrza Brzozowa.

 

Natalia Miksiewicz - Podinspektor

pok. 3

tel. 133061067

 

1. Współpraca z wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy z zakresie promocji i kreowania pozytywnego wizerunku Gminy.

 

2. Gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz.

 

3. Prowadzenie działań związanych z promocją miasta i Gminy, również poprzez portale społecznościowe.

 

4. Utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu: prasa, radio, TV i media internetowe.

 

5. Redagowanie strony internetowej Urzędu Miejskiego.

 

6. Podejmowanie działań celem organizowania współpracy Gminy z zagranicą oraz w zakresie integracji europejskiej.

 

7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 

8. Współpraca z mediami lokalnymi, informowanie mediów lokalnych i regionalnych o wydarzeniach w Gminie Brzozów.

 

9. Przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych lub rozrywkowych odbywających się na terenie Gminy.

 

10. Współpraca przy organizowaniu i współorganizowaniu na terenie Gminy obchodów świąt i rocznic gminnych, państwowych, wydarzeń kulturalnych oraz imprez promujących miasto i Gminę.

 

11. Współpraca kulturalna z miastami partnerskimi.

 

12. Prowadzenie informacji kulturalnej, turystycznej.

 

13. Prowadzenie rejestru reklam umieszczonych na obiektach i terenach stanowiących mienie komunalne Gminy.

 

Wojciech Nocek – pomoc administracyjna

 

1. Współpraca z wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy z zakresie promocji i kreowania pozytywnego wizerunku Gminy.

 

2. Gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz.

 

3. Prowadzenie działań związanych z promocją miasta i gminy.

 

4. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Naczelnika, Sekretarza Gminy i Burmistrza Brzozowa.

 

5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 

6. Współpraca z mediami lokalnymi.

 

7. Przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych lub rozrywkowych odbywających się na terenie gminy.

 

8. Opracowanie materiałów graficznych (plakatów, zaproszeń, podziękowań itp.).

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się