2016-01-11

Pracownicy Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego i Kadr

mgr inż.  Janusz Trześniowski - Naczelnik Wydziału

pok. 110

tel: 13 306 10 55

e-mail: janusz@brzozow.pl

- organizowanie i koordynowanie pracy Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego i Kadr
- zarządzanie siecią komputerową w urzędzie,
- nadzór i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej

 

mgr Agnieszka Konieczko-Kędra - Inspektor

pok.111

tel:13 306 10 56

- prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu, dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli oraz dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

- ewidencja czasu pracy pracowników,

- kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych,

- przyjmowanie i analiza oświadczeń i stanie majątkowym od osób zobowiązanych do ich składania

 

mgr Agnieszka Gibała - Inspektor

pok.101

tel:13 434 10 87

- prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,

- prowadzenie ewidencji korespondencji – poczta wychodząca,

- zaopatrywanie urzędu w sprzęt biurowy,

- prowadzenie gospodarki formularzami i drukami,

- obsługa związków międzygminnych, stowarzyszeń i porozumień,

- prowadzenie spraw związanych z opłatami telefonicznymi,

- prowadzenie ewidencji szkoleń,

- obsługa techniczno-organizacyjna narad

 

mgr inż. Małgorzata Garbińska - Inspektor

pok. 114

tel: 13 434 20 19

- prowadzenie sekretariatu Burmistrza i Zastępcy Burmistrza

- prowadzenie spraw BHP i ochrony przeciwpożarowej,

- ubezpieczenia majątkowe,

- obsługa poczty elektronicznej urzędu,

- sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych,

- zaopatrywanie w materiały biurowe,

- zaopatrywanie w pieczęcie i tabliczki,

- obsługa techniczno-organizacyjna narad

 

mgr Teresa Florek - Inspektor

pok. 101

tel: 13 434 10 87

- obsługa systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją,

- obsługa poczty elektronicznej urzędu,

- prowadzenie rejestru zarządzeń i postanowień Burmistrza Brzozowa,

- prowadzenie ewidencji korespondencji – poczta przychodząca,

- obsługa techniczno-organizacyjna narad

 

mgr Iwona Krauz  - Podinspektor

pok. 102

tel: 13 306 10 54

 

- prowadzenie prenumeraty pism i czasopism oraz dzienników urzędowych,

- organizacyjne i techniczne współdziałanie w przygotowywaniu wyborów i referendów,

- prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem środków transportowych będących
w dyspozycji Urzędu Miejskiego,

- obsługa techniczno-organizacyjna narad

 

mgr inż. Tomasz Tabisz - Inspektor

pok. 102

tel: 13 306 10 54

- przygotowanie i umieszczanie materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej,

- realizacja zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji,

- prowadzenie rejestru udostępnień informacji publicznej,

- serwisowanie oraz naprawy bieżące sprzętu komputerowego

 

mgr Justyna Żelazko - Inspektor

pok. 218

tel: 13 306 10 75

- prowadzenie archiwum zakładowego

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się