2016-01-11

Pracownicy Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego i Kadr

mgr inż.  Janusz Trześniowski - Naczelnik Wydziału

pok. 110

tel: 13 306 10 55

e-mail: janusz@brzozow.pl

- organizowanie i koordynowanie pracy Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego i Kadr
- zarządzanie siecią komputerową w urzędzie,
- nadzór i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

 

mgr Celina Cwynar - Zastępca Naczelnika Wydziału

pok.111

tel:13 306 10 56

- prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu, dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli oraz dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

- ewidencja czasu pracy pracowników,

- kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych,

- przyjmowanie i analiza oświadczeń i stanie majątkowym od osób zobowiązanych do ich składania

 

 

 

mgr Agnieszka Gibała - Inspektor

pok.101

tel:13 434 10 87

- prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,

- prowadzenie ewidencji korespondencji – poczta wychodząca,

- zaopatrywanie urzędu w sprzęt biurowy,

- prowadzenie gospodarki formularzami i drukami,

- obsługa związków międzygminnych, stowarzyszeń i porozumień,

- prowadzenie spraw związanych z opłatami telefonicznymi,

- prowadzenie ewidencji szkoleń,

- obsługa techniczno-organizacyjna narad

 

 

 

mgr inż. Małgorzata Garbińska - Inspektor

pok. 101

tel: 13 434 10 87

- prowadzenie spraw BHP i ochrony przeciwpożarowej,

- ubezpieczenia majątkowe,

- obsługa poczty elektronicznej urzędu,

- sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych,

- zaopatrywanie w materiały biurowe,

- zaopatrywanie w pieczęcie i tabliczki,

- obsługa techniczno-organizacyjna narad

 

 

 

mgr Teresa Florek - Inspektor

pok. 101

tel: 13 434 10 87

- obsługa systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją,

- obsługa poczty elektronicznej urzędu,

- prowadzenie rejestru zarządzeń i postanowień Burmistrza Brzozowa,

- prowadzenie ewidencji korespondencji – poczta przychodząca,

- obsługa techniczno-organizacyjna narad

 

 

 

mgr Katarzyna Wacek - Inspektor

pok. 102

tel: 13 306 10 54

 

- prowadzenie prenumeraty pism i czasopism oraz dzienników urzędowych,

- organizacyjne i techniczne współdziałanie w przygotowywaniu wyborów i referendów,

- prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem środków transportowych będących
w dyspozycji Urzędu Miejskiego,

- obsługa techniczno-organizacyjna narad

 

 

mgr inż. Tomasz Tabisz - Inspektor

pok. 102

tel: 13 306 10 54

- przygotowanie i umieszczanie materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej,

- realizacja zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji,

- prowadzenie rejestru udostępnień informacji publicznej,

- serwisowanie oraz naprawy bieżące sprzętu komputerowego

 

 

 

mgr Agnieszka Konieczko-Kędra - Inspektor

Biuro Obsługi Klienta - parter

tel: 13 434 10 50

- prowadzenie Biura Obsługi Klienta

 

 

 

Jolanta Pańko - Inspektor

pok. 114

tel: 13 434 20 19

- prowadzenie sekretariatu Burmistrza i Zastępcy Burmistrza

 

 

 

mgr Justyna Żelazko - Inspektor

mgr Katarzyna Federczak   - Podinspektor

mgr Iwona Krauz  - Referent (umowa na zastępstwo)

pok. 218

tel: 13 306 10 75

- prowadzenie archiwum zakładowego