2016-02-27

Pracownicy Wydziału OŚKiR

Beata Szlama - Naczelnik w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

pok. 23

tel. 133061087

 

1. Organizacja pracy Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, ustalanie szczegółowych zakresów czynności dla pracowników wydziału oraz kontrola realizacji zadań w wydziale.

 

2. Opracowywanie założeń, projektów, planów wynikających z działalności wydziału.

 

3. Opracowywanie i aktualizacja

 • gminnego planu gospodarki odpadami
 • zasad utrzymania czystości i porządku w gminie

 

4. Podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach budżetu, uchwałach Rady, kontrolowanie stopnia realizacji tych zadań w wydziale.

 

5. Weryfikacja wniosków o zatwierdzenie taryf i stawek opłat dla wody i ścieków.

 

6. Potwierdzanie złożenia zeznanań świadków, dotyczących okresów pracy w gospodarstwie rolnym.

 

7. Kontrola nad realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

8. Inne czynności zlecone przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy oraz zadania wynikające z obowiązujących przepisów.

 

Janusz Fuksa - Zastępca Naczelnika w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

pok. 24

tel. 133061091

 

 

1. Ustanawianie ograniczeń co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu stwarzających dla środowiska uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji.

 

2. Nakazywanie użytkownikowi maszyny lub urządzenia technicznego wykonywania czynności uciążliwych dla środowiska, a w razie nie stosowania się użytkownika do nakazu, zobowiązanie do unieruchomienia maszyny lub innego urządzenia technicznego.

 

3. Nakazywanie właścicielowi gruntów wykonywanie określonych zabiegów zapobiegających degradacji gleb, w tym szczególnie erozji spowodowanej nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

 

4. Nakazywanie właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego na gruncie lub wykonania urządzeń zapobiegawczych szkodom, jeżeli spowodowane przez niego zmiany szkodliwie wpływają na grunty sąsiedzkie.

 

5. Prowadzenie postępowań w sprawie ugody w związku ze zmianami stosunków wodnych na gruntach.

 

6.Opiniowanie wniosków i projektów decyzji w sprawie:

 • obniżenia opłat geologicznych,
 • rekultywacji i zagospodarowania terenów.

 

7. Przygotowywanie projektów i wydawanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

8. Sporządzanie informacji i sprawozdań dotyczących ww. spraw.

 

9. Inne czynności zlecone przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy oraz zadania wynikające z obowiązujących przepisów.

 

Paulina Karnasiewicz - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

pok. 24

tel. 133061091

 

1. Opiniowanie wniosków i przygotowywanie decyzji w sprawie zezwalania na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości, w tym stanowiących własność gminy.

 

2. Sprawy dotyczące łowiectwa i edukacji ekologicznej.

 

3. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami zawierającymi azbest.

 

4. Aktualizacja oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

 

5. Wykonanie innych prac zleconych przez Burmistrza, Z-cę Burmistrza, Sekretarza Gminy, Naczelnika Wydziału.

 

Wioleta Kozubal - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

pok. 22

tel. 133061089

 

1. Prowadzenie zagadnień wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących sołectw Przysietnica, Turze Pole, a w szczególności:

 

 • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bądź powstają odpady komunalne,
 • przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dokonywanie wymiaru,
 • przygotowywanie decyzji w przypadku nie złożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie udzielania ulg tj.: umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,
 • prowadzenie rejestru podań i odwołań oraz ich załatwianie
 • rozliczanie i kontrola rachunkowa inkasentów, prowadzenie ewidencji inkasa,
 • kontrola terminowości wpłat należności przez właścicieli nieruchomości,
 • bieżąca weryfikacja zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i prowadzenie czynności windykacyjnych (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych) wobec zalegającego,
 • prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

 

2. Wystawianie tytułów wykonawczych, prowadzenie ich ewidencji oraz przekazywanie organowi egzekucyjnemu sporządzonych tytułów dotyczących wszystkich sołectw i miejscowości Brzozów.

 

3. Wykonanie innych prac zleconych przez Burmistrza, Z-cę Burmistrza, Sekretarza Gminy, Naczelnika Wydziału.

 

Zofia Orłowska - Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

pok. 22

tel. 133061089

 

 

1. Prowadzenie spraw dotyczących eksploatacji:

 • instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części,
 • szaletów miejskich.

 

2. Nadzór nad usuwaniem z ulic, placów i terenów otwartych błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczone do tego celu urządzeń ustawionych na chodniku, likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

 

3. Zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorstwami podejmującymi działalność w tym zakresie.

 

4. Znakowanie obszaru dotkniętego lub zagrożonego chorobą zakaźną zwierząt.

 

5. Opiniowanie wniosków i projektów decyzji w sprawie gromadzenia i utylizacji odpadów niebezpiecznych.

 

6. Określanie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie : bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych, organizacji i ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

 

7. Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych - decydowanie o zamknięciu cmentarzy.

 

8. Wydawanie decyzji o przeznaczeniu terenu cmentarnego na inne cele po upływie 40 lat od ostatniego pochowania.

 

9. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizacją robót publicznych i prac interwencyjnych na terenie Gminy Brzozów, ich nadzór, kontrola i rozliczanie.

 

10. Zakładanie i utrzymanie zieleni miejskiej.

 

11. Merytoryczna kontrola i opisywanie rachunków i faktur za roboty, dostawy i usługi.

 

12. Zwalczanie chorób zakaźnych.

 

13. Inne czynności zlecone przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy oraz Naczelnika Wydziału.

 

Anna Czech - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

pok. 21

tel. 133061088

 

1. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

 

2. Uzgadnianie i weryfikacja sald z Wydziałem Finansowo-Budżetowym.

 

3. Nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotowi odbierającemu odpady od właścicieli nieruchomości.

 

4. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

5. Systematyczna analiza stanu gospodarki odpadami, weryfikacja możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami.

 

6. Sporządzanie analizy rocznej systemu gospodarki odpadami celem umieszczenia na stronie internetowej w BIP.

 

7. Opracowywanie projektów aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań gminy z zakresu gospodarki odpadami.

 

8. Wczytywanie danych do systemu informatycznego z czytników kodów kreskowych przekazywanych raz w miesiącu przez podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości.

 

9. Przygotowywanie dokumentów potrzebnych do procedur przetargowych na odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów.

 

10. Przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań kwartalnych od podmiotów odbierających odpady od właścicieli nieruchomości.

 

11. Sporządzanie i przekazywanie marszałkowi województwa, rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

12. Prowadzenie zagadnień wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących sołectwa Zmiennica , a w szczególności:

 • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bądź powstają odpady komunalne,
 • przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dokonywanie wymiaru,
 • przygotowywanie decyzji w przypadku nie złożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie udzielania ulg tj.: umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,
 • prowadzenie rejestru podań i odwołań oraz ich załatwianie,
 • rozliczanie i kontrola rachunkowa inkasentów, prowadzenie ewidencji inkasa,
 • kontrola terminowości wpłat należności przez właścicieli nieruchomości,
 • bieżąca weryfikacja zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i prowadzenie czynności windykacyjnych (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych) wobec zalegającego,
 • prowadzenie ewidencji upomnień i tytułów wykonawczych
 • prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

 

13. Inne czynności zlecone przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy oraz Naczelnika Wydziału.

 

Robert Kiełkowicz - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

pok. 21

tel. 133061088

 

1.Sporządzanie ewidencji urządzeń komunalnych gminy :

 • wysypisk odpadów komunalnych,
 • składowisk odpadów niebezpiecznych,
 • studni niepublicznych,
 • sieci wodociągowych,
 • zbiorników bezodpływowych,
 • kanalizacji sanitarnych,
 • kanalizacji deszczowej,
 • przepompowni ścieków,
 • stacji zlewnych,
 • oczyszczalni ścieków,
 • sieci wodociągowych publicznych.

 

2. Kontrola zbiorników bezodpływowych w celu ustalenia częstotliwości ich opróżniania.

 

3. Kontrola przydomowych oczyszczalni ścieków w celu ustalenia sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu sieci kanalizacyjnej.

 

4. Prowadzenie zagadnień wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących sołectw Humniska Duża Strona, Humniska Skrzyżowanie, a w

szczególności:

 • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bądź powstają odpady komunalne,
 • przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dokonywanie wymiaru,
 • przygotowywanie decyzji w przypadku nie złożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie udzielania ulg tj.: umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,
 • prowadzenie rejestru podań i odwołań oraz ich załatwianie,
 • rozliczanie i kontrola rachunkowa inkasentów, prowadzenie ewidencji inkasa,
 • kontrola terminowości wpłat należności przez właścicieli nieruchomości,
 • bieżąca weryfikacja zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i prowadzenie czynności windykacyjnych (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych) wobec zalegającego,
 • prowadzenie ewidencji upomnień i tytułów wykonawczych,
 • prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

 

5. Inne czynności zlecone przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy oraz Naczelnika Wydziału,

 

Dorota Indyk - Pomoc administracyjna w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

pok. 20

tel. 133061090

 

1. Prowadzenie zagadnień wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących miejscowości Brzozów i sołectwa Górki, a w szczególności:

 • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bądź powstają odpady komunalne,
 • przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dokonywanie wymiaru,
 • przygotowywanie decyzji w przypadku nie złożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie udzielania ulg tj.: umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,
 • prowadzenie rejestru podań i odwołań oraz ich załatwianie,
 • rozliczanie i kontrola rachunkowa inkasentów, prowadzenie ewidencji inkasa,
 • kontrola terminowości wpłat należności przez właścicieli nieruchomości,
 • bieżąca weryfikacja zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i prowadzenie czynności windykacyjnych (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych) wobec zalegającego,
 • prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

 

2. Księgowanie wyciągów bankowych.

 

Marta Siekaniec - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

pok. 20

tel. 133061090

 

1. Prowadzenie zagadnień wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących sołectw Stara Wieś, Grabownica Starzeńska, a w szczególności:

 • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bądź powstają odpady komunalne,
 • przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dokonywanie wymiaru,
 • przygotowywanie decyzji w przypadku nie złożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie udzielania ulg tj.: umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,
 • prowadzenie rejestru podań i odwołań oraz ich załatwianie,
 • rozliczanie i kontrola rachunkowa inkasentów, prowadzenie ewidencji inkasa,
 • kontrola terminowości wpłat należności przez właścicieli nieruchomości,
 • bieżąca weryfikacja zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i prowadzenie czynności windykacyjnych (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych) wobec zalegającego,
 • prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

 

2. Księgowanie wyciągów bankowych.

 

Krzysztof Żmuda - Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

pok. 22

tel. 133061089

 

1. Prowadzenie ewidencji wydawanych worków na gromadzenie odpadów komunalnych osobom fizycznym i sołtysom poszczególnych sołectw.

 

2. Prowadzenie kontroli zbiorników bezodpływowych w celu ustalenia częstotliwości ich opróżniania.

 

3. Przeprowadzanie kontroli przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

4. Realizacja zadań gminy określonych ustawą o ochronie zwierząt.

 

5. Pełnienie zastępstwa w razie nieobecności podinspektor pani Zofii Orłowskiej i inspektor pani Wioletty Kozubal.

 

6. Wykonanie innych prac zleconych przez Burmistrza, Z-ce Burmistrza, Sekretarza Gminy i Naczelnika Wydziału.