2016-02-27

Pracownicy Wydziału OŚKiR (Budynek PGK ul. Legionistów)

Beata Szlama - Naczelnik w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

pok. 2

tel. 133061087

 

1. Organizacja pracy Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, ustalanie szczegółowych zakresów czynności dla pracowników wydziału oraz kontrola realizacji zadań w wydziale.

 

2. Opracowywanie założeń, projektów, planów wynikających z działalności wydziału.

 

3. Opracowywanie i aktualizacja

 • gminnego planu gospodarki odpadami
 • zasad utrzymania czystości i porządku w gminie

 

4. Podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach budżetu, uchwałach Rady, kontrolowanie stopnia realizacji tych zadań w wydziale.

 

5. Weryfikacja wniosków o zatwierdzenie taryf i stawek opłat dla wody i ścieków.

 

6. Potwierdzanie złożenia zeznanań świadków, dotyczących okresów pracy w gospodarstwie rolnym.

 

7. Kontrola nad realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

8. Inne czynności zlecone przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy oraz zadania wynikające z obowiązujących przepisów.

 

Janusz Fuksa - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

pok. 3

tel. 133061091

 

 

1. Ustanawianie ograniczeń co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu stwarzających dla środowiska uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji.

 

2. Nakazywanie użytkownikowi maszyny lub urządzenia technicznego wykonywania czynności uciążliwych dla środowiska, a w razie nie stosowania się użytkownika do nakazu, zobowiązanie do unieruchomienia maszyny lub innego urządzenia technicznego.

 

3. Nakazywanie właścicielowi gruntów wykonywanie określonych zabiegów zapobiegających degradacji gleb, w tym szczególnie erozji spowodowanej nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

 

4. Nakazywanie właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego na gruncie lub wykonania urządzeń zapobiegawczych szkodom, jeżeli spowodowane przez niego zmiany szkodliwie wpływają na grunty sąsiedzkie.

 

5. Prowadzenie postępowań w sprawie ugody w związku ze zmianami stosunków wodnych na gruntach.

 

6.Opiniowanie wniosków i projektów decyzji w sprawie:

 • obniżenia opłat geologicznych,
 • rekultywacji i zagospodarowania terenów.

 

7. Przygotowywanie projektów i wydawanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

8. Sporządzanie informacji i sprawozdań dotyczących ww. spraw.

 

9. Inne czynności zlecone przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy oraz zadania wynikające z obowiązujących przepisów.

 

Paulina Karnasiewicz - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

pok. 3

tel. 133061091

 

1. Opiniowanie wniosków i przygotowywanie decyzji w sprawie zezwalania na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości, w tym stanowiących własność gminy.

 

2. Sprawy dotyczące łowiectwa i edukacji ekologicznej.

 

3. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami zawierającymi azbest.

 

4. Aktualizacja oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

 

5. Wykonanie innych prac zleconych przez Burmistrza, Z-cę Burmistrza, Sekretarza Gminy, Naczelnika Wydziału.

 

Anna Czech - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

pok. 1

tel. 133061088

 

1. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

 

2. Uzgadnianie i weryfikacja sald z Wydziałem Finansowo-Budżetowym.

 

3. Nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotowi odbierającemu odpady od właścicieli nieruchomości.

 

4. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

5. Systematyczna analiza stanu gospodarki odpadami, weryfikacja możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami.

 

6. Sporządzanie analizy rocznej systemu gospodarki odpadami celem umieszczenia na stronie internetowej w BIP.

 

7. Opracowywanie projektów aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań gminy z zakresu gospodarki odpadami.

 

8. Wczytywanie danych do systemu informatycznego z czytników kodów kreskowych przekazywanych raz w miesiącu przez podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości.

 

9. Przygotowywanie dokumentów potrzebnych do procedur przetargowych na odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów.

 

10. Przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań kwartalnych od podmiotów odbierających odpady od właścicieli nieruchomości.

 

11. Sporządzanie i przekazywanie marszałkowi województwa, rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

12. Prowadzenie zagadnień wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących sołectwa Zmiennica , a w szczególności:

 • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bądź powstają odpady komunalne,
 • przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dokonywanie wymiaru,
 • przygotowywanie decyzji w przypadku nie złożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie udzielania ulg tj.: umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,
 • prowadzenie rejestru podań i odwołań oraz ich załatwianie,
 • rozliczanie i kontrola rachunkowa inkasentów, prowadzenie ewidencji inkasa,
 • kontrola terminowości wpłat należności przez właścicieli nieruchomości,
 • bieżąca weryfikacja zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i prowadzenie czynności windykacyjnych (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych) wobec zalegającego,
 • prowadzenie ewidencji upomnień i tytułów wykonawczych
 • prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

 

13. Inne czynności zlecone przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy oraz Naczelnika Wydziału.

 

Robert Kiełkowicz - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

pok. 1

tel. 133061088

 

1.Sporządzanie ewidencji urządzeń komunalnych gminy :

 • wysypisk odpadów komunalnych,
 • składowisk odpadów niebezpiecznych,
 • studni niepublicznych,
 • sieci wodociągowych,
 • zbiorników bezodpływowych,
 • kanalizacji sanitarnych,
 • kanalizacji deszczowej,
 • przepompowni ścieków,
 • stacji zlewnych,
 • oczyszczalni ścieków,
 • sieci wodociągowych publicznych.

 

2. Kontrola zbiorników bezodpływowych w celu ustalenia częstotliwości ich opróżniania.

 

3. Kontrola przydomowych oczyszczalni ścieków w celu ustalenia sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu sieci kanalizacyjnej.

 

4. Prowadzenie zagadnień wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących sołectw Humniska Duża Strona, Humniska Skrzyżowanie, a w

szczególności:

 • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bądź powstają odpady komunalne,
 • przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dokonywanie wymiaru,
 • przygotowywanie decyzji w przypadku nie złożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie udzielania ulg tj.: umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,
 • prowadzenie rejestru podań i odwołań oraz ich załatwianie,
 • rozliczanie i kontrola rachunkowa inkasentów, prowadzenie ewidencji inkasa,
 • kontrola terminowości wpłat należności przez właścicieli nieruchomości,
 • bieżąca weryfikacja zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i prowadzenie czynności windykacyjnych (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych) wobec zalegającego,
 • prowadzenie ewidencji upomnień i tytułów wykonawczych,
 • prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

 

5. Inne czynności zlecone przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy oraz Naczelnika Wydziału,

 

Marta Siekaniec - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

pok. 1

tel. 133061088

 

1. Prowadzenie zagadnień wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących sołectw Stara Wieś, Grabownica Starzeńska, a w szczególności:

 • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bądź powstają odpady komunalne,
 • przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dokonywanie wymiaru,
 • przygotowywanie decyzji w przypadku nie złożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie udzielania ulg tj.: umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,
 • prowadzenie rejestru podań i odwołań oraz ich załatwianie,
 • rozliczanie i kontrola rachunkowa inkasentów, prowadzenie ewidencji inkasa,
 • kontrola terminowości wpłat należności przez właścicieli nieruchomości,
 • bieżąca weryfikacja zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i prowadzenie czynności windykacyjnych (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych) wobec zalegającego,
 • prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

 

2. Księgowanie wyciągów bankowych.

 

Krzysztof Żmuda - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

pok. 202

tel. 133061089

 

1. Prowadzenie ewidencji wydawanych worków na gromadzenie odpadów komunalnych osobom fizycznym i sołtysom poszczególnych sołectw.

 

2. Prowadzenie kontroli zbiorników bezodpływowych w celu ustalenia częstotliwości ich opróżniania.

 

3. Przeprowadzanie kontroli przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

4. Realizacja zadań gminy określonych ustawą o ochronie zwierząt.

 

5. Wykonanie innych prac zleconych przez Burmistrza, Z-ce Burmistrza, Sekretarza Gminy i Naczelnika Wydziału.

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..