2016-02-27

Pracownicy Wydziału OŚKiR (Budynek PGK ul. Legionistów)

Beata Szlama - Naczelnik w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

pok. 2

tel. 133061087

 

1. Organizacja pracy Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, ustalanie szczegółowych zakresów czynności dla pracowników wydziału oraz kontrola realizacji zadań w wydziale.

 

2. Opracowywanie założeń, projektów, planów wynikających z działalności wydziału.

 

3. Opracowywanie i aktualizacja

 • gminnego planu gospodarki odpadami
 • zasad utrzymania czystości i porządku w gminie

 

4. Podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach budżetu, uchwałach Rady, kontrolowanie stopnia realizacji tych zadań w wydziale.

 

5. Weryfikacja wniosków o zatwierdzenie taryf i stawek opłat dla wody i ścieków.

 

6. Potwierdzanie złożenia zeznanań świadków, dotyczących okresów pracy w gospodarstwie rolnym.

 

7. Kontrola nad realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

8. Inne czynności zlecone przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy oraz zadania wynikające z obowiązujących przepisów.

 

Janusz Fuksa - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

pok. 3

tel. 133061091

 

 

1. Ustanawianie ograniczeń co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu stwarzających dla środowiska uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji.

 

2. Nakazywanie użytkownikowi maszyny lub urządzenia technicznego wykonywania czynności uciążliwych dla środowiska, a w razie nie stosowania się użytkownika do nakazu, zobowiązanie do unieruchomienia maszyny lub innego urządzenia technicznego.

 

3. Nakazywanie właścicielowi gruntów wykonywanie określonych zabiegów zapobiegających degradacji gleb, w tym szczególnie erozji spowodowanej nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

 

4. Nakazywanie właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego na gruncie lub wykonania urządzeń zapobiegawczych szkodom, jeżeli spowodowane przez niego zmiany szkodliwie wpływają na grunty sąsiedzkie.

 

5. Prowadzenie postępowań w sprawie ugody w związku ze zmianami stosunków wodnych na gruntach.

 

6.Opiniowanie wniosków i projektów decyzji w sprawie:

 • obniżenia opłat geologicznych,
 • rekultywacji i zagospodarowania terenów.

 

7. Przygotowywanie projektów i wydawanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

8. Sporządzanie informacji i sprawozdań dotyczących ww. spraw.

 

9. Inne czynności zlecone przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy oraz zadania wynikające z obowiązujących przepisów.

 

Paulina Karnasiewicz - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

pok. 3

tel. 133061091

 

1. Opiniowanie wniosków i przygotowywanie decyzji w sprawie zezwalania na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości, w tym stanowiących własność gminy.

 

2. Sprawy dotyczące łowiectwa i edukacji ekologicznej.

 

3. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami zawierającymi azbest.

 

4. Aktualizacja oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

 

5. Wykonanie innych prac zleconych przez Burmistrza, Z-cę Burmistrza, Sekretarza Gminy, Naczelnika Wydziału.

 

Anna Czech - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

pok. 1

tel. 133061088

 

1. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

 

2. Uzgadnianie i weryfikacja sald z Wydziałem Finansowo-Budżetowym.

 

3. Nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotowi odbierającemu odpady od właścicieli nieruchomości.

 

4. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

5. Systematyczna analiza stanu gospodarki odpadami, weryfikacja możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami.

 

6. Sporządzanie analizy rocznej systemu gospodarki odpadami celem umieszczenia na stronie internetowej w BIP.

 

7. Opracowywanie projektów aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań gminy z zakresu gospodarki odpadami.

 

8. Wczytywanie danych do systemu informatycznego z czytników kodów kreskowych przekazywanych raz w miesiącu przez podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości.

 

9. Przygotowywanie dokumentów potrzebnych do procedur przetargowych na odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów.

 

10. Przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań kwartalnych od podmiotów odbierających odpady od właścicieli nieruchomości.

 

11. Sporządzanie i przekazywanie marszałkowi województwa, rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

12. Prowadzenie zagadnień wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących sołectwa Zmiennica , a w szczególności:

 • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bądź powstają odpady komunalne,
 • przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dokonywanie wymiaru,
 • przygotowywanie decyzji w przypadku nie złożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie udzielania ulg tj.: umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,
 • prowadzenie rejestru podań i odwołań oraz ich załatwianie,
 • rozliczanie i kontrola rachunkowa inkasentów, prowadzenie ewidencji inkasa,
 • kontrola terminowości wpłat należności przez właścicieli nieruchomości,
 • bieżąca weryfikacja zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i prowadzenie czynności windykacyjnych (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych) wobec zalegającego,
 • prowadzenie ewidencji upomnień i tytułów wykonawczych
 • prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

 

13. Inne czynności zlecone przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy oraz Naczelnika Wydziału.

 

Robert Kiełkowicz - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

pok. 1

tel. 133061088

 

1.Sporządzanie ewidencji urządzeń komunalnych gminy :

 • wysypisk odpadów komunalnych,
 • składowisk odpadów niebezpiecznych,
 • studni niepublicznych,
 • sieci wodociągowych,
 • zbiorników bezodpływowych,
 • kanalizacji sanitarnych,
 • kanalizacji deszczowej,
 • przepompowni ścieków,
 • stacji zlewnych,
 • oczyszczalni ścieków,
 • sieci wodociągowych publicznych.

 

2. Kontrola zbiorników bezodpływowych w celu ustalenia częstotliwości ich opróżniania.

 

3. Kontrola przydomowych oczyszczalni ścieków w celu ustalenia sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu sieci kanalizacyjnej.

 

4. Prowadzenie zagadnień wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących sołectw Humniska Duża Strona, Humniska Skrzyżowanie, a w

szczególności:

 • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bądź powstają odpady komunalne,
 • przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dokonywanie wymiaru,
 • przygotowywanie decyzji w przypadku nie złożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie udzielania ulg tj.: umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,
 • prowadzenie rejestru podań i odwołań oraz ich załatwianie,
 • rozliczanie i kontrola rachunkowa inkasentów, prowadzenie ewidencji inkasa,
 • kontrola terminowości wpłat należności przez właścicieli nieruchomości,
 • bieżąca weryfikacja zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i prowadzenie czynności windykacyjnych (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych) wobec zalegającego,
 • prowadzenie ewidencji upomnień i tytułów wykonawczych,
 • prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

 

5. Inne czynności zlecone przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy oraz Naczelnika Wydziału,

 

Marta Siekaniec - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

pok. 1

tel. 133061088

 

1. Prowadzenie zagadnień wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących sołectw Stara Wieś, Grabownica Starzeńska, a w szczególności:

 • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bądź powstają odpady komunalne,
 • przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dokonywanie wymiaru,
 • przygotowywanie decyzji w przypadku nie złożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie udzielania ulg tj.: umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,
 • prowadzenie rejestru podań i odwołań oraz ich załatwianie,
 • rozliczanie i kontrola rachunkowa inkasentów, prowadzenie ewidencji inkasa,
 • kontrola terminowości wpłat należności przez właścicieli nieruchomości,
 • bieżąca weryfikacja zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i prowadzenie czynności windykacyjnych (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych) wobec zalegającego,
 • prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

 

2. Księgowanie wyciągów bankowych.

 

Krzysztof Żmuda - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

pok. 202

tel. 133061089

 

1. Prowadzenie ewidencji wydawanych worków na gromadzenie odpadów komunalnych osobom fizycznym i sołtysom poszczególnych sołectw.

 

2. Prowadzenie kontroli zbiorników bezodpływowych w celu ustalenia częstotliwości ich opróżniania.

 

3. Przeprowadzanie kontroli przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

4. Realizacja zadań gminy określonych ustawą o ochronie zwierząt.

 

5. Wykonanie innych prac zleconych przez Burmistrza, Z-ce Burmistrza, Sekretarza Gminy i Naczelnika Wydziału.

 

Jarosław Sobolak - Pomoc Administracyjna

tel. 134340207

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się