2016-02-27

Pracownicy Wydziału IF

Marcin Chudzikiewicz -  Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych

tel.134341038

1. Organizowanie i koordynowanie pracy Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych a w szczególności:

 • ustalanie szczegółowych zakresów czynności oraz teczek spraw załatwianych na poszczególnych stanowiskach Wydziału,
 • analiza otrzymanych dokumentów (spraw) przekazanych do załatwienia przez Wydział oraz ustalanie terminu, sposobu i kolejności ich załatwienia,
 • wyznaczanie stanowisk, które rozpatrują (załatwiają) daną sprawę,
 • kontrola sposobu i terminu załatwiania spraw na poszczególnych stanowiskach Wydziału.

 

2. Merytoryczna kontrola dokumentów dotyczących robót, dostaw i usług realizowanych przez Wydział Inwestycji i Funduszy Pomocowych

 

3. Przedstawianie Burmistrzowi, Skarbnikowi Gminy opracowanych wniosków aplikacyjnych celem ich oceny i zatwierdzenia

 

4. Sprawdzanie pod względem merytorycznym kontraktów i umów o dofinansowanie

 

5. Monitorowanie zaawansowania realizacji poszczególnych projektów, zadań inwestycyjnych oraz stopnia osiągania założonych wskaźników

 

6. Analiza rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych oraz analiza innych dokumentów programowych Gminy pod kątem ubiegania się o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków zewnętrznych

 

7. Inicjowanie, organizowanie i przewodniczenie spotkaniom i naradom w sprawie sposobu, terminu i jakości realizacji robót, dostaw i usług

 

Tomasz Kwiatkowski - Inspektor

 

tel.133061050

 

I . W zakresie spraw związanych z przygotowaniem inwestycji gminnych do realizacji:

 

Uzyskiwanie: decyzji o warunkach zabudowy:

 • decyzji lokalizacyjnych celu publicznego
 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • projektów budowlanych i projektów wykonawczych
 • raportów oddziaływania projektowanych inwestycji na środowisko
 • pozwoleń na budowę/zgłoszeń robót budowlanych dla inwestycji gminnych

 

II. Z zakresu spraw związanych z działalnością Społecznych Komitetów

Budowy Kanalizacji Sanitarnych i Oczyszczalni Ścieków:

 

1.Rozliczanie wkładów finansowych i rzeczowych wniesionych przez Członków SKBKS i OŚ w ramach umów zawartych pomiędzy Gminą a Zarządem Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Sanitarnych i Oczyszczalni Ścieków Komunalnych

 

Adam Florek - Inspektor

Piotr Wojnar - Inspektor

 

tel.133061050

 

Sprawy związane z realizacją inwestycji gminnych:

 

 

1. Zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót.

 

2. Przedkładanie w/w organowi oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy i oświadczenia o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru (jeżeli taki obowiązek został nałożony).

 

3. Przekazywanie wykonawcy placu budowy i dziennika budowy.

 

4. Wskazywanie wykonawcy robót linii zabudowy i reperu roboczego, miejsca poboru wody i energii dla celów placu budowy i realizacji inwestycji.

 

5. Załatwianie innych spraw związanych z realizacją inwestycji gminnych, a w szczególności:

 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i instalacyjnych na inwestycjach dla których nie ustanowiono inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • żądanie od wykonawcy poprawnego wykonywania robót, a także wstrzymywania dalszych robót w przypadku, gdy ich kontynuowanie mogłoby wywoływać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
 • sprawdzanie kosztorysów za wykonane roboty budowlane, dla których nie zachodzi konieczność ustanowienia inspektora nadzoru budowlanego oraz merytoryczna kontrola i opisywanie rachunków i faktur za roboty i dostawy inwestycyjne,
 • przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytku,
 • opracowywanie w oparciu o dokumenty powykonawcze końcowych rzeczowo – finansowych rozliczeń inwestycji gminnych i przekazywanie ich wraz z dokumentacją powykonawczą do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury oraz do Wydziału Finansowo – Budżetowego,
 • sporządzanie informacji i sprawozdawczości z zakresu załatwianych spraw.

 

Danuta Szymańska – Błahut – Inspektor

Grzegorz Wojtowicz – Inspektor

Piotr Szelast – Inspektor

 

tel.133061066

 

1. Bieżące gromadzenie informacji, zasad i regulaminów dotyczących możliwości pozyskania środków na zadania gminne z funduszy zewnętrznych (krajowych i Unijnych oraz dodatkowych instrumentów pomocy zagranicznej (min. Norweski Mechanizm Finansowy Mechanizm Finansowy EOG, Fundusz Szwajcarski).

 

2. Analiza rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych oraz innych dokumentów programowych gminy i sporządzanie wniosków i aplikacji o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków zewnętrznych.

 

3. Współpraca i pomoc w przygotowywaniu wniosków i aplikacji przez jednostki gminy dla projektów przewidzianych do dofinansowania.

 

4. Gromadzenie, analizowanie i weryfikowanie informacji dotyczących sporządzonych i dofinansowanych projektów, przygotowywanie odpowiedzi instytucjom wdrażającym (administrowanie projektem).

 

5. Przechowywanie wniosków wraz z załącznikami oraz innych dokumentów związanych z oceną wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków Unijnych i krajowych.

 

6. Monitorowanie zaawansowania realizacji poszczególnych projektów oraz osiągania założonych w nich wskaźników.

 

7. Przygotowywanie sprawozdań zbiorczych i przesyłanie ich do właściwych jednostek.

 

8. Sporządzanie wniosków o płatność i uaktualnienie harmonogramu płatności dla projektów prowadzonych przez Urząd Miejski.

 

9. Opracowywanie materiałów promocyjnych dotyczących dofinansowanych projektów w tym informacji na stronę internetową gminy.

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..