2016-02-27

Pracownicy Wydziału IGP

Edyta Kuczma - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych

pok. 9

tel.133061064

1. Organizowanie i koordynowanie pracy Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych a w szczególności:

 • ustalanie szczegółowych zakresów czynności oraz teczek spraw załatwianych na poszczególnych stanowiskach Wydziału,
 • analiza otrzymanych dokumentów (spraw) przekazanych do załatwienia przez Wydział oraz ustalanie terminu, sposobu i kolejności ich załatwienia,
 • wyznaczanie stanowisk, które rozpatrują (załatwiają) daną sprawę,
 • kontrola sposobu i terminu załatwiania spraw na poszczególnych stanowiskach Wydziału.

 

2. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:

 • ustalenia warunków zabudowy
 • lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

3. Wydawanie zaświadczeń w sprawie przeznaczenia terenu w odniesieniu do ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

4. Wydawanie opinii w sprawie projektu podziału działek

 

5. Merytoryczna kontrola dokumentów dotyczących robót, dostaw i usług realizowanych przez Wydział Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych

 

6. Przedstawianie Burmistrzowi, Skarbnikowi Gminy opracowanych wniosków aplikacyjnych celem ich oceny i zatwierdzenia

 

7. Sprawdzanie pod względem merytorycznym kontraktów i umów o dofinansowanie

 

8. Monitorowanie zaawansowania realizacji poszczególnych projektów, zadań inwestycyjnych oraz stopnia osiągania założonych wskaźników

 

9. Analiza rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych oraz analiza innych dokumentów programowych Gminy pod kątem ubiegania się o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków zewnętrznych

 

10. Inicjowanie, organizowanie i przewodniczenie spotkaniom i naradom w sprawie sposobu, terminu i jakości realizacji robót, dostaw i usług

 

Marcin Chudzikiewicz - Zastępca Naczelnik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych

pok. 8

tel.134341038

 

Nadzór spraw dotyczących budów i robót budowlanych (budowa, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont) inwestycji gminnych.

 

ponadto:

 

1. Zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót.

 

2. Przedkładanie w/w organowi oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy i oświadczenia o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru (jeżeli taki obowiązek został nałożony).

 

3.Przekazywanie wykonawcy placu budowy i dziennika budowy.

 

4. Wskazywanie wykonawcy robót linii zabudowy i reperu roboczego, miejsca poboru wody i energii dla celów placu budowy i realizacji inwestycji.

 

5. Załatwianie innych spraw związanych z realizacją inwestycji gminnych, a w szczególności:

 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i instalacyjnych na inwestycjach dla których nie ustanowiono inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • żądanie od wykonawcy poprawnego wykonywania robót, a także wstrzymywania dalszych robót w przypadku, gdy ich kontynuowanie mogłoby wywoływać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
 • sprawdzanie kosztorysów za wykonane roboty budowlane, dla których nie zachodzi konieczność ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz merytoryczna kontrola i opisywanie rachunków i faktur za roboty i dostawy inwestycyjne,
 • przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytku,
 • opracowywanie w oparciu o dokumenty powykonawcze końcowych rzeczowo– finansowych rozliczeń inwestycji gminnych i przekazywanie ich wraz z dokumentacją powykonawczą do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury oraz do Wydziału Finansowo– Budżetowego,
 • sporządzanie informacji i sprawozdawczości z zakresu załatwianych spraw.

 

6. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej.

 

7. Ustalanie w porozumieniu ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych sposobu zamówienia robót i dostaw inwestycyjnych dotyczących realizacji inwestycji gminnych.

 

8. Przygotowanie w porozumieniu ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych projektów umów na roboty i dostawy inwestycyjne inwestycji gminnych.

 

9. Opracowanie w porozumieniu ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty i dostawy inwestycyjne inwestycji gminnych.

 

 

Tomasz Kwiatkowski - Inspektor

pok. 8

tel.134341038

 

I . W zakresie spraw związanych z przygotowaniem inwestycji gminnych do realizacji:

 

Uzyskiwanie: decyzji o warunkach zabudowy:

 • decyzji lokalizacyjnych celu publicznego
 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • projektów budowlanych i projektów wykonawczych
 • raportów oddziaływania projektowanych inwestycji na środowisko
 • pozwoleń na budowę/zgłoszeń robót budowlanych dla inwestycji gminnych

 

II. W zakresie spraw dotyczących gospodarki przestrzennej:

 

1. Przygotowywanie projektów umów na opracowanie lub zmianę przez osobę

uprawnioną projektów:

 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
 • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • decyzji o warunkach zabudowy.

 

2. Przygotowanie materiałów do opracowania lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy; miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu.

 

3. Uzyskiwanie uzgodnień i opinii do projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, projektów miejscowych planów zagospodarowania.

 

4. Uzyskiwanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

 

5. Uzgadnianie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, projektów miejscowych planów zagospodarowania.

 

6. Wykładanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, miejscowego planu zagospodarowania do publicznego wglądu i organizowanie dyskusji publicznej nad przyjętymi w w/w projektach rozwiązaniami.

 

7. Zgłaszanie uwag wnoszonych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania i miejscowych planów zagospodarowania autorowi opracowania.

 

8. Przedstawianie Burmistrzowi Brzozowa celem zatwierdzenia przez Radę Gminy projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu, projektów miejscowych planów zagospodarowania.

 

9. Koordynacja spraw związanych z odszkodowaniami, wykupieniem lub zamianą nieruchomości w związku z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

10. Koordynacja spraw związanych z naliczaniem opłat z tyt. wzrostu wartości nieruchomości po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania.

 

11. Uzgadnianie i opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin ościennych.

 

12. Udostępnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zainteresowanym jednostkom, osobom i instytucjom.

 

13. Wydawanie wyrysów i wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

14. Prowadzenie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy oraz ocen aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ocen miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Brzozów.

 

15. Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania terenu.

 

16. Obsługa portalu mapowego gminy (z zakresu planowania przestrzennego).

 

III. Z zakresu spraw związanych z działalnością Społecznych Komitetów

Budowy Kanalizacji Sanitarnych i Oczyszczalni Ścieków:

 

1.Rozliczanie wkładów finansowych i rzeczowych wniesionych przez Członków SKBKS i OŚ w ramach umów zawartych pomiędzy Gminą a Zarządem Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Sanitarnych i Oczyszczalni Ścieków Komunalnych

 

Adam Florek - Inspektor

Adam Tympalski - Podinspektor

pok. 5

 

tel.133061050

 

Sprawy związane z realizacją inwestycji gminnych:

 

 

1. Zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót.

 

2. Przedkładanie w/w organowi oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy i oświadczenia o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru (jeżeli taki obowiązek został nałożony).

 

3. Przekazywanie wykonawcy placu budowy i dziennika budowy.

 

4. Wskazywanie wykonawcy robót linii zabudowy i reperu roboczego, miejsca poboru wody i energii dla celów placu budowy i realizacji inwestycji.

 

5. Załatwianie innych spraw związanych z realizacją inwestycji gminnych, a w szczególności:

 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i instalacyjnych na inwestycjach dla których nie ustanowiono inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • żądanie od wykonawcy poprawnego wykonywania robót, a także wstrzymywania dalszych robót w przypadku, gdy ich kontynuowanie mogłoby wywoływać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
 • sprawdzanie kosztorysów za wykonane roboty budowlane, dla których nie zachodzi konieczność ustanowienia inspektora nadzoru budowlanego oraz merytoryczna kontrola i opisywanie rachunków i faktur za roboty i dostawy inwestycyjne,
 • przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytku,
 • opracowywanie w oparciu o dokumenty powykonawcze końcowych rzeczowo – finansowych rozliczeń inwestycji gminnych i przekazywanie ich wraz z dokumentacją powykonawczą do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury oraz do Wydziału Finansowo – Budżetowego,
 • sporządzanie informacji i sprawozdawczości z zakresu załatwianych spraw.

 

Bronisław Graboń - Podinspektor

Beata Kucharska - Inspektor

Anna Zgłobicka - Pomoc administracyjna

pok. 13

tel.133061065

 

Sprawy z zakresu gospodarki przestrzennej:

 

1. Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego i wydania decyzji o warunkach zabudowy.

 

2. Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków w sprawie wydania zaświadczenia o położeniu działki w odniesieniu do ustaleń Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Brzozowa i Gminy Brzozów.

 

3. Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków w sprawie wydania opinii do projektu podziału działki (zgodności proponowanego podziału z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego).

 

4. Przeprowadzanie postępowań administracyjnych sprawach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W tym uzyskiwanie opinii i uzgodnień do projektów w/w decyzji z odpowiednich urzędów, organów i instytucji.

 

5. Przedstawianie uzgodnionych (ostatecznych projektów decyzji o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) Burmistrzowi Brzozowa do podpisu.

 

6. Opracowywanie zaświadczeń o położeniu działki (działek) w odniesieniu do ustaleń Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Brzozowa i Gminy Brzozów.

 

7. Opracowywanie opinii w sprawie zgodności proponowanego podziału działki (działek) z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

 

8. Prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

9. Prowadzenie rejestru zmian w zagospodarowaniu Przestrzennym Miasta Gminy Brzozów.

 

10. Prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o położeniu działki (działek) w odniesieniu do ustaleń Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Brzozowa i Gminy Brzozów.

 

11. Prowadzenie rejestru wydanych opinii w sprawie projektu podziału (zgodności proponowanego podziału) z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

 

12. Prowadzenie rejestru planów zagospodarowania terenu, rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, rejestru decyzji o warunkach zabudowy.

 

13. Udostępnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zainteresowanym jednostkom, osobom i instytucjom.

 

14. Uzgadnianie i opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin ościennych.

 

Danuta Szymańska – Błahut – Inspektor

Grzegorz Wojtowicz – Inspektor

Piotr Szelast – Inspektor

Tomasz Janowski – Inspektor

pok. 14

tel.133061066

 

1. Bieżące gromadzenie informacji, zasad i regulaminów dotyczących możliwości pozyskania środków na zadania gminne z funduszy zewnętrznych (krajowych i Unijnych oraz dodatkowych instrumentów pomocy zagranicznej (min. Norweski Mechanizm Finansowy Mechanizm Finansowy EOG, Fundusz Szwajcarski).

 

2. Analiza rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych oraz innych dokumentów programowych gminy i sporządzanie wniosków i aplikacji o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków zewnętrznych.

 

3. Współpraca i pomoc w przygotowywaniu wniosków i aplikacji przez jednostki gminy dla projektów przewidzianych do dofinansowania.

 

4. Gromadzenie, analizowanie i weryfikowanie informacji dotyczących sporządzonych i dofinansowanych projektów, przygotowywanie odpowiedzi instytucjom wdrażającym (administrowanie projektem).

 

5. Przechowywanie wniosków wraz z załącznikami oraz innych dokumentów związanych z oceną wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków Unijnych i krajowych.

 

6. Monitorowanie zaawansowania realizacji poszczególnych projektów oraz osiągania założonych w nich wskaźników.

 

7. Przygotowywanie sprawozdań zbiorczych i przesyłanie ich do właściwych jednostek.

 

8. Sporządzanie wniosków o płatność i uaktualnienie harmonogramu płatności dla projektów prowadzonych przez Urząd Miejski.

 

9. Opracowywanie materiałów promocyjnych dotyczących dofinansowanych projektów w tym informacji na stronę internetową gminy.