2016-02-27

Pracownicy Wydziału IGP

Marcin Chudzikiewicz -  Naczelnik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych

pok. 9

tel.134341038

1. Organizowanie i koordynowanie pracy Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych a w szczególności:

 • ustalanie szczegółowych zakresów czynności oraz teczek spraw załatwianych na poszczególnych stanowiskach Wydziału,
 • analiza otrzymanych dokumentów (spraw) przekazanych do załatwienia przez Wydział oraz ustalanie terminu, sposobu i kolejności ich załatwienia,
 • wyznaczanie stanowisk, które rozpatrują (załatwiają) daną sprawę,
 • kontrola sposobu i terminu załatwiania spraw na poszczególnych stanowiskach Wydziału.

 

2. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:

 • ustalenia warunków zabudowy
 • lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

3. Wydawanie zaświadczeń w sprawie przeznaczenia terenu w odniesieniu do ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

4. Wydawanie opinii w sprawie projektu podziału działek

 

5. Merytoryczna kontrola dokumentów dotyczących robót, dostaw i usług realizowanych przez Wydział Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych

 

6. Przedstawianie Burmistrzowi, Skarbnikowi Gminy opracowanych wniosków aplikacyjnych celem ich oceny i zatwierdzenia

 

7. Sprawdzanie pod względem merytorycznym kontraktów i umów o dofinansowanie

 

8. Monitorowanie zaawansowania realizacji poszczególnych projektów, zadań inwestycyjnych oraz stopnia osiągania założonych wskaźników

 

9. Analiza rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych oraz analiza innych dokumentów programowych Gminy pod kątem ubiegania się o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków zewnętrznych

 

10. Inicjowanie, organizowanie i przewodniczenie spotkaniom i naradom w sprawie sposobu, terminu i jakości realizacji robót, dostaw i usług

 

 

Tomasz Kwiatkowski - Inspektor

pok. 8

tel.133061050

 

I . W zakresie spraw związanych z przygotowaniem inwestycji gminnych do realizacji:

 

Uzyskiwanie: decyzji o warunkach zabudowy:

 • decyzji lokalizacyjnych celu publicznego
 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • projektów budowlanych i projektów wykonawczych
 • raportów oddziaływania projektowanych inwestycji na środowisko
 • pozwoleń na budowę/zgłoszeń robót budowlanych dla inwestycji gminnych

 

II. W zakresie spraw dotyczących gospodarki przestrzennej:

 

1. Przygotowywanie projektów umów na opracowanie lub zmianę przez osobę

uprawnioną projektów:

 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
 • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • decyzji o warunkach zabudowy.

 

2. Przygotowanie materiałów do opracowania lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy; miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu.

 

3. Uzyskiwanie uzgodnień i opinii do projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, projektów miejscowych planów zagospodarowania.

 

4. Uzyskiwanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

 

5. Uzgadnianie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, projektów miejscowych planów zagospodarowania.

 

6. Wykładanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, miejscowego planu zagospodarowania do publicznego wglądu i organizowanie dyskusji publicznej nad przyjętymi w w/w projektach rozwiązaniami.

 

7. Zgłaszanie uwag wnoszonych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania i miejscowych planów zagospodarowania autorowi opracowania.

 

8. Przedstawianie Burmistrzowi Brzozowa celem zatwierdzenia przez Radę Gminy projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu, projektów miejscowych planów zagospodarowania.

 

9. Koordynacja spraw związanych z odszkodowaniami, wykupieniem lub zamianą nieruchomości w związku z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

10. Koordynacja spraw związanych z naliczaniem opłat z tyt. wzrostu wartości nieruchomości po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania.

 

11. Uzgadnianie i opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin ościennych.

 

12. Udostępnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zainteresowanym jednostkom, osobom i instytucjom.

 

13. Wydawanie wyrysów i wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

14. Prowadzenie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy oraz ocen aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ocen miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Brzozów.

 

15. Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania terenu.

 

16. Obsługa portalu mapowego gminy (z zakresu planowania przestrzennego).

 

III. Z zakresu spraw związanych z działalnością Społecznych Komitetów

Budowy Kanalizacji Sanitarnych i Oczyszczalni Ścieków:

 

1.Rozliczanie wkładów finansowych i rzeczowych wniesionych przez Członków SKBKS i OŚ w ramach umów zawartych pomiędzy Gminą a Zarządem Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Sanitarnych i Oczyszczalni Ścieków Komunalnych

 

Adam Florek - Inspektor

Piotr Wojnar - Podinspektor

pok. 5

 

tel.133061050

 

Sprawy związane z realizacją inwestycji gminnych:

 

 

1. Zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót.

 

2. Przedkładanie w/w organowi oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy i oświadczenia o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru (jeżeli taki obowiązek został nałożony).

 

3. Przekazywanie wykonawcy placu budowy i dziennika budowy.

 

4. Wskazywanie wykonawcy robót linii zabudowy i reperu roboczego, miejsca poboru wody i energii dla celów placu budowy i realizacji inwestycji.

 

5. Załatwianie innych spraw związanych z realizacją inwestycji gminnych, a w szczególności:

 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i instalacyjnych na inwestycjach dla których nie ustanowiono inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • żądanie od wykonawcy poprawnego wykonywania robót, a także wstrzymywania dalszych robót w przypadku, gdy ich kontynuowanie mogłoby wywoływać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
 • sprawdzanie kosztorysów za wykonane roboty budowlane, dla których nie zachodzi konieczność ustanowienia inspektora nadzoru budowlanego oraz merytoryczna kontrola i opisywanie rachunków i faktur za roboty i dostawy inwestycyjne,
 • przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytku,
 • opracowywanie w oparciu o dokumenty powykonawcze końcowych rzeczowo – finansowych rozliczeń inwestycji gminnych i przekazywanie ich wraz z dokumentacją powykonawczą do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury oraz do Wydziału Finansowo – Budżetowego,
 • sporządzanie informacji i sprawozdawczości z zakresu załatwianych spraw.

 

Bronisław Graboń - Podinspektor

Beata Kucharska - Inspektor

Anna Zgłobicka - Podinspektor

pok. 13

tel.133061065

 

Sprawy z zakresu gospodarki przestrzennej:

 

1. Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego i wydania decyzji o warunkach zabudowy.

 

2. Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków w sprawie wydania zaświadczenia o położeniu działki w odniesieniu do ustaleń Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Brzozowa i Gminy Brzozów.

 

3. Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków w sprawie wydania opinii do projektu podziału działki (zgodności proponowanego podziału z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego).

 

4. Przeprowadzanie postępowań administracyjnych sprawach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W tym uzyskiwanie opinii i uzgodnień do projektów w/w decyzji z odpowiednich urzędów, organów i instytucji.

 

5. Przedstawianie uzgodnionych (ostatecznych projektów decyzji o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) Burmistrzowi Brzozowa do podpisu.

 

6. Opracowywanie zaświadczeń o położeniu działki (działek) w odniesieniu do ustaleń Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Brzozowa i Gminy Brzozów.

 

7. Opracowywanie opinii w sprawie zgodności proponowanego podziału działki (działek) z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

 

8. Prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

9. Prowadzenie rejestru zmian w zagospodarowaniu Przestrzennym Miasta Gminy Brzozów.

 

10. Prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o położeniu działki (działek) w odniesieniu do ustaleń Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Brzozowa i Gminy Brzozów.

 

11. Prowadzenie rejestru wydanych opinii w sprawie projektu podziału (zgodności proponowanego podziału) z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

 

12. Prowadzenie rejestru planów zagospodarowania terenu, rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, rejestru decyzji o warunkach zabudowy.

 

13. Udostępnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zainteresowanym jednostkom, osobom i instytucjom.

 

14. Uzgadnianie i opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin ościennych.

 

Danuta Szymańska – Błahut – Inspektor

Grzegorz Wojtowicz – Inspektor

Piotr Szelast – Inspektor

pok. 14

tel.133061066

 

1. Bieżące gromadzenie informacji, zasad i regulaminów dotyczących możliwości pozyskania środków na zadania gminne z funduszy zewnętrznych (krajowych i Unijnych oraz dodatkowych instrumentów pomocy zagranicznej (min. Norweski Mechanizm Finansowy Mechanizm Finansowy EOG, Fundusz Szwajcarski).

 

2. Analiza rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych oraz innych dokumentów programowych gminy i sporządzanie wniosków i aplikacji o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków zewnętrznych.

 

3. Współpraca i pomoc w przygotowywaniu wniosków i aplikacji przez jednostki gminy dla projektów przewidzianych do dofinansowania.

 

4. Gromadzenie, analizowanie i weryfikowanie informacji dotyczących sporządzonych i dofinansowanych projektów, przygotowywanie odpowiedzi instytucjom wdrażającym (administrowanie projektem).

 

5. Przechowywanie wniosków wraz z załącznikami oraz innych dokumentów związanych z oceną wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków Unijnych i krajowych.

 

6. Monitorowanie zaawansowania realizacji poszczególnych projektów oraz osiągania założonych w nich wskaźników.

 

7. Przygotowywanie sprawozdań zbiorczych i przesyłanie ich do właściwych jednostek.

 

8. Sporządzanie wniosków o płatność i uaktualnienie harmonogramu płatności dla projektów prowadzonych przez Urząd Miejski.

 

9. Opracowywanie materiałów promocyjnych dotyczących dofinansowanych projektów w tym informacji na stronę internetową gminy.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się