2016-01-20

Pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury

Piotr Zgłobicki - Naczelnik Wydziału

pok. 215

tel. 133061072

 

1. Organizowanie i koordynowanie pracy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury, ustalanie szczegółowych zakresów czynności dla pracowników wydziału oraz kontrola realizacji zadań w wydziale.

 

2. Opracowywanie założeń, projektów, planów wynikających z działalności wydziału.

 

3. Podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach budżetu, uchwałach Rady, kontrolowanie stopnia realizacji tych zadań w wydziale.

 

4. Usprawnienie organizacji, metod pracy wydziału w tym zwłaszcza obsługi obywateli.

 

5. Merytoryczna kontrola dokumentów dotyczących robót, dostaw i usług realizowanych przez wydział.

 

6. Analiza otrzymanych dokumentów ( spraw) oraz ustalanie terminu, sposobu i kolejności załatwienia.

 

7. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:

- wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

- wypisu z ewidencji działalności gospodarczej,

- zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej,

- zatwierdzających projekt podziału nieruchomości,

- rozgraniczenia nieruchomości,

- zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg oraz pobierania opłat i kar pieniężnych.

 

Katarzyna Wacek - inspektor

pok. 217A

tel. 133061074

 

 1. Prowadzenie adaptacji, bieżącego remontu i napraw oraz konserwacji budynku Urzędu Miejskiego, remiz strażackich oraz innych budowli i obiektów (parki, fontanny, place zabaw itp.) na terenie gminy, stanowiących jej własność.
   
 2. Prowadzenie spraw związanych z zarządem budynkami gminnymi w tym budynku Urzędu.
   
 3. Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. bieżącego utrzymania budynku Urzędu Miejskiego, remiz strażackich i innych obiektów stanowiących własność Gminy.
   
 4. Prowadzenie książek obiektów budowlanych i budowli j.w. zgodnie z wymogami przepisów szczególnych.
   
 5. Nadzór nad terminowym wykonaniem przeglądów technicznych budynków i budowli w tym przeglądy techniczne przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, przeglądu stanu technicznego sprawności instalacji gazowej, przeglądu budowlanego, przeglądu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej obwodów elektrycznych i przeglądu  urządzeń piorunochronnych.
   
 6. Analiza kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego, remiz strażackich, innych budynków i budowli stanowiących własność Gminy oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat związanych  eksploatacją i bieżącym utrzymaniem.
   
 7. Merytoryczna kontrola, sporządzanie umów na sprzedaż energii elektrycznej, gazu oraz inne media dostarczane do obiektów gminnych.
   
 8. Opisywanie pod względem merytorycznym rachunków za media dostarczane do obiektów gminnych.
   
 9. Przechowywanie dokumentacji technicznej budynków oraz budowli.
   
 10. Zlecanie wycen i ustalanie wartości budynków i budowli.
   
 11. Prowadzenie spraw związanych z przyjęciem budowli i obiektów na mienie gminy.
   
 12. Przekazywanie budowli i obiektów w dzierżawę, zarząd, oraz sporządzanie  związanych z tym umów.
   
 13. Sporządzanie informacji i sprawozdań doty. w/w spraw.
   
 14. Wykonywanie innych czynności  zleconych przez Burmistrza Gminy, Z-cę Burmistrza, Sekretarza Gminy i Naczelnika Wydziału.

 

Janusz Rymarz - Inspektor

pok. 217B

tel. 133061071

 

1. Przygotowanie i realizacja remontu oraz utrzymania dróg (ulic), chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami gminnymi i wewnętrznymi.


2. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.


3. Sporządzanie rozliczeń finansowo-rzeczowych zadań remontowych dróg i mostów.


4. Wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających na drogach gminnych i wewnętrznych.


5. Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu.


6. Odbudowa, remont i rozbiórka dróg gminnych i wewnętrznych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.


7. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich na drogach gminnych.

 

8. Pełnienie zastępstwa w razie nieobecności Inspektora Piotra Lisowskiego.


9. Sporządzanie informacji i sprawozdań dot. w/w spraw.


10. Wykonywanie innych czynności  zleconych przez Burmistrza Gminy, Z-cę Burmistrza, Sekretarza Gminy i Naczelnika Wydziału.

 

Piotr Lisowski - Inspektor

pok. 217A

tel. 133061074

 

1. Opiniowanie w sprawie przebiegu dróg.


2. Zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych.


3. Prowadzenie  ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów na drogach gminnych.


4. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia na drogach gminnych lub wewnętrznych.


5. Sporządzanie informacji o drogach publicznych (gminnych) oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.


6. Ustalanie miejsc postojowych i opłat za parkowanie przy drogach gminnych.


7. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg gminnych i wewnętrznych oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.


8. Koordynacja robót w pasie drogowym dróg gminnych i wewnętrznych.


9. Inwentaryzacja i prowadzenie ewidencji przystanków komunikacyjnych na obszarze Gminy.


10. Określenie warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina.


11. Ustalenie stawek opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina.


12. Negocjacje stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym nie jest Gmina.


13. Wydawanie i ewidencja zezwoleń za świadczenie usług przewozowych w transporcie publicznym na obszarze Gminy.


14. Wydawanie ewidencja oraz opiniowanie zezwoleń na wykonywanie przewozów specjalnych na obszarze Gminy.


15. Ewidencja oraz utrzymanie gminnych cieków wodnych.


16. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją  oraz utrzymaniem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.


17. Przechowywanie dokumentacji technicznej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.


18. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem sieci kanalizacji deszczowej na mienie gminy.


19. Ewidencja i utrzymanie oświetlenia drogowego na terenie gminy.


20. Merytoryczna kontrola, sporządzanie umów na sprzedaż energii elektrycznej i opisywanie rachunków, faktur za utrzymanie, remonty i konserwację oświetlenia drogowego oraz roboty, dostawy i usługi.


21. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oświetlenia drogowego na mienie Gminy.


22. Sporządzanie informacji i sprawozdań dot. w/w spraw.

 

Mariusz Owoc - Podinspektor

pok. 214

tel. 134341015

 

1. Prowadzenie zagadnień dotyczących komunalizacji nieruchomości:

- sporządzanie wniosków o przekazanie mienia Skarbu Państwa na mienie komunalne,

- zakładanie kart inwentaryzacyjnych,

- sporządzanie wypisów z rejestru gruntów dotyczących powierzchni, klas i użytków,

- gromadzenie dokumentów niezbędnych do wystąpienia o komunalizację,

- wykładanie protokołu inwentaryzacyjnego do publicznego wglądu oraz   przyjmowanie    
   zastrzeżeń.

 

2. Bieżące załatwianie spraw w biurze notarialnym i w wydziale ksiąg wieczystych Sądu     
     Rejonowego.

 

3. Prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych.

 

4. Prowadzenie zagadnień wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
      a w szczególności:

- gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy poprzez oddawanie w użytkowanie   
  wieczyste, dzierżawę, najem, użyczenie na rzecz osób fizycznych i prawnych,

- oddawanie nieruchomości w trwały zarząd komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym
   osobowości prawnej,

-  rozwiązywanie umów użytkowania wieczystego, wygaszanie trwałego zarządu,

-  przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

-  ustalanie cen nieruchomości stanowiących własność gminy,

- ustalanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu oraz innych opłat,

-  ustalanie opłat adiacenckich,

-  korzystanie z prawa pierwokupu,

-  wypłacanie odszkodowań za przejmowane, wydzielone grunty pod budowę ulic,

- oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej obiektami zabytkowymi,

-  dzierżawa gruntów mienia komunalnego w drodze przetargu i bezprzetargowej,

-  sprzedaż użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego,

-  wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału działki,

- wnioskowanie o dokonywanie wpisów, wykreśleń i zmian w księgach wieczystych.

 

6.   Zlecanie opracowań geodezyjnych, podziałów nieruchomości i wycen.

 

7.   Prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczeń nieruchomości.

 

8.   Wydawanie zgody na wejście w teren na nieruchomości stanowiące własność gminy.

 

9.   Zagospodarowanie wspólnot gruntowych.

 

10. Tworzenie zasobu gruntów i gospodarowanie nim – zgodnie z zasadami określonymi
       w przepisach obowiązującego prawa.

 

11. Przygotowanie projektów uchwał.

 

12. Sporządzanie informacji i sprawozdań - dot. w/w spraw.

 

13. Pełnienie zastępswa w razie nieobecności Inspektora Anny Obłój.

 

14. Wykonywanie innych czynności  zleconych przez Burmistrza Gminy, Z-cę Burmistrza, Sekretarza Gminy i Naczelnika Wydziału.

 

Anna Obłój - Inspektor

pok. 214

tel. 134341015

 

1. Prowadzenie zagadnień związanych z ustawą o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy:

 

- prowadzenie projektu list przydziału lokali mieszkalnych,

- przydziały, zmiana lokali mieszkalnych,

- ustalanie stawek czynszu najmu w lokalach mieszkalnych

- przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych.

 

2. Prowadzenie zagadnień związanych z wynajmem lokali niemieszkalnych:

- organizowanie przetargów na najem,

- ustalanie stawek czynszu najmu,

- wyrażanie zgody na remonty lokali niemieszkalnych.

 

3. Prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej na prawomocne orzeczenia sądowe i decyzje administracyjne wydane, a nie wykonane przed dniem wejścia w życie ustawy.

 

4. Gospodarowanie mieniem komunalnym:

 

- zbycie, zamiana przyjęcie darowizny oraz przekazywanie nieruchomości na cele szczególne,

- organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości,

- zbywanie lokali mieszkalnych i użytkowych w drodze przetargowej i bezprzetargowej,

- nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy,

- przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych,

- zlecanie opracowań geodezyjnych i wycen nieruchomości,

- ustalanie wartości nieruchomości.

 

5. Zarząd nieruchomościami wspólnymi.

 

6. Nadzór nad działalnością Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

 

7. Przygotowanie projektów uchwał.

 

8. Sporządzanie informacji i sprawozdań dot. w/w spraw.

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..