2016-02-27

Pracownicy Wydziału Finansowo-Budżetowego

Anna Konieczna - Skarbnik

pok. 112

tel. 134342018

 

Bożena Wacek - Inspektor

pok. 209

tel. 134341046

 

Anna Bober - Inspektor

pok. 210

tel. 133061076

 

Regina Sabik - Podinspektor

Justyna Owsiana - Pomoc administracyjna

pok. 211

tel. 133061077

 

Dawid Słowik - Inspektor

pok. 208

tel. 133061075

 

Karolina Antoń - Inspektor

pok. 209

tel. 134341046

 

Marzena Pudlik - Inspektor

pok. 17

tel. 133061079


Edyta Pytlak - Podinspektor

Kasa PGK

tel. 13 3061062

 

Jadwiga Kuliga - Referent

Zadania realizowane przez Wydział Finansowo-Budżetowy:

 • realizacja dochodów i wydatków budżetowych gminy,
 • realizacja dochodów i wydatków budżetowych wykonywanych w ramach zadań zleconych,
 • realizacja dochodów i wydatków dysponentów budżetowych gminy (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Brzozowski Dom Kultury, Muzeum Regionalne, Biblioteka Publiczna)
 • współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Izbą Skarbową, Radcą Prawnym, bankiem finansującym,
 • opracowanie wymaganej sprawozdawczości finansowej w zakresie prowadzonych spraw w terminach obowiązujących,
 • opracowanie projektu budżetu gminy,
 • opracowanie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetowych,
 • opracowanie półrocznej informacji i rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy,
 • prowadzenie ksiegowości finansowej inwestycji z zakresu oświaty i ochrony środowiska,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych (materiały, środki trwałe w używaniu, środki trwałe, środki pieniężne, ksiegozbiory, wartości niematerialne i prawne,
 • wydawanie zaświadczeń o zarobkach,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie list płac oraz dokonywanie rozliczeń z tytułu rozrachunków pbliczno-prawnych i odprowadzanie tych rozliczeń,
 • prowadzenie ewidencji wypłaconych zasiłków rodzinnych, chorobowych oraz dokonywanie rozliczeń z ZUS, ustalenie ich wysokości do wypłaty,
 • dokonywanie zgłoszeń i wyrejestrowań z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej z ZUS,
 • księgowanie i prowadzenie oraz planowanie funduszu socjalnego,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących opracowań finansowych,
 • zatwierdzanie dokumentów ksiegowych do wypłaty,
 • kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.

Obsługa kas mieszczących się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzozowie:

 

I. Przyjmowanie gotówki do kasy:

a) wpłaty zobowiązań podatkowych od:

 • podatku od nieruchomości
 • podatku od środków transportowych
 • podatku rolnego
 • podatku leśnego
 • opłaty administracyjnej (tj. za sporządzenie testamentu, za wypis, wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania, za wpis i dokonanie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)
 • podatku od posiadania psów

b) czynsze,

c) dzierżawy,

d) opłaty za zarejestrowanie podatnika podatku VAT,

e) inne wpłaty z zakresu działalności urzędu

II. Pobieranie gotówki na czek z banku i dokonywanie wypłat na podstawie dowodów kasowych tj. faktury (rachunki), listy płatnicze, zaliczki, delegacje, i inne własne dowody źródłowe,

IV. Pobieranie z banku i sprzedaż znaków opłaty skarbowej,

V. Podnoszenie wartości weksli,

VI. Wypłata dodatków mieszkaniowych

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się