2016-02-27

Pracownicy Wydziału Finansowo-Budżetowego

Katarzyna Rzepka - Naczelnik Wydziału

pok. 209

tel. 13 4341046

 

Wanda Błaż - Inspektor

Anna Bober - Inspektor

pok. 210

tel. 133061076

 

Elżbieta Witek - Inspektor

Anna Konieczna - Inspektor

Bożena Wacek - Inspektor

pok. 209

tel. 134341046

 

Bernadeta Podulka - Inspektor

pok. 212

tel. 13 3061079

 

Edyta Grządziel - Referent

pok. 17

tel. 13 3061062

Zadania realizowane przez Wydział Finansowo-Budżetowy:

 • realizacja dochodów i wydatków budżetowych gminy,
 • realizacja dochodów i wydatków budżetowych wykonywanych w ramach zadań zleconych,
 • realizacja dochodów i wydatków dysponentów budżetowych gminy (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Brzozowski Dom Kultury, Muzeum Regionalne, Biblioteka Publiczna)
 • współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Izbą Skarbową, Radcą Prawnym, bankiem finansującym,
 • opracowanie wymaganej sprawozdawczości finansowej w zakresie prowadzonych spraw w terminach obowiązujących,
 • opracowanie projektu budżetu gminy,
 • opracowanie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetowych,
 • opracowanie półrocznej informacji i rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy,
 • prowadzenie ksiegowości finansowej inwestycji z zakresu oświaty i ochrony środowiska,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych (materiały, środki trwałe w używaniu, środki trwałe, środki pieniężne, ksiegozbiory, wartości niematerialne i prawne,
 • wydawanie zaświadczeń o zarobkach,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie list płac oraz dokonywanie rozliczeń z tytułu rozrachunków pbliczno-prawnych i odprowadzanie tych rozliczeń,
 • prowadzenie ewidencji wypłaconych zasiłków rodzinnych, chorobowych oraz dokonywanie rozliczeń z ZUS, ustalenie ich wysokości do wypłaty,
 • dokonywanie zgłoszeń i wyrejestrowań z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej z ZUS,
 • księgowanie i prowadzenie oraz planowanie funduszu socjalnego,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących opracowań finansowych,
 • zatwierdzanie dokumentów ksiegowych do wypłaty,
 • kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.

Obsługa kas mieszczących się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzozowie:

 

I. Przyjmowanie gotówki do kasy:

a) wpłaty zobowiązań podatkowych od:

 • podatku od nieruchomości
 • podatku od środków transportowych
 • podatku rolnego
 • podatku leśnego
 • opłaty administracyjnej (tj. za sporządzenie testamentu, za wypis, wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania, za wpis i dokonanie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)
 • podatku od posiadania psów

b) czynsze,

c) dzierżawy,

d) opłaty za zarejestrowanie podatnika podatku VAT,

e) inne wpłaty z zakresu działalności urzędu

II. Pobieranie gotówki na czek z banku i dokonywanie wypłat na podstawie dowodów kasowych tj. faktury (rachunki), listy płatnicze, zaliczki, delegacje, i inne własne dowody źródłowe,

IV. Pobieranie z banku i sprzedaż znaków opłaty skarbowej,

V. Podnoszenie wartości weksli,

 

VI. Wypłata dodatków mieszkaniowych