2016-02-27

Pracownicy Wydziału Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia

Stefan Szarek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia

pok. 12

tel.133061070

 

1. Bezpośredni nadzór, kontrola i kierowanie stanowiskami wchodzącymi w skład Wydziału.

 

2. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących pracy Wydziału.

 

3. Nadzór nad działalnością oraz zakładanie, przekształcanie i likwidacja gminnych jednostek oświatowych, zakładów opieki zdrowotnej, instytucji i placówek upowszechniania kultury i sportu, bibliotek.

 

4. Ocenianie dyrektorów oraz powierzanie stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływanie z tych stanowisk.

 

5. Organizowanie współpracy Gminy z zagranicą.

 

Rafał Frydrych - Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia

pok. 11

tel.133061069

 

1. Prowadzenie spraw związanych z bibliotekami m. in. tworzenie, łączenie, przekształcanie i znoszenie bibliotek, nadawanie im statutów oraz zapewnienie właściwych warunków działania.

 

2. Opracowanie propozycji wykonania zadań z zakresu kultury.

 

3. Opracowanie projektów aktów prawnych dotyczących tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji samorządowych instytucji kultury.

 

4. Prowadzenie ewidencji samorządowych instytucji kultury.

 

5. Współpraca z instytucjami kultury  a także innymi jednostkami organizacyjnymi i osobami fizycznymi w zakresie podejmowanych działań i inicjatyw kulturalnych.

 

6. Tworzenie warunków prawno – organizacyjnych dla rozwoju kultury fizycznej i rekreacji ruchowej.

 

7. Inicjowanie działań na rzecz racjonalnego wykorzystania bazy sportowej.

 

8. Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej.

 

9. Dokumentacja osiągnięć sportowych i kulturalnych.

 

10. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi z zakresu kultury, sportu i turystyki, a w szczególności:

  • Przygotowanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  • Przygotowanie rocznych sprawozdań z realizacji programu współpracy Gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi.
  • Przygotowanie otwartego konkursu projektów  wraz z umowami na realizację zadań, analiza sprawozdań z realizacji dotowanego zadania oraz kontrola klubów sportowych  w zakresie merytorycznym w oparciu o ustawę o sporcie oraz uchwałę Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania  zadania własnego Gminy Brzozów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

 

11. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków i dóbr kultury oraz organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, w szczególności:

  • Składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji.
  • Zgłaszanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków przedmiotów zasługujących na wpisanie do rejestru zabytków.
  • Współdziałanie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie prowadzonej Gminnej Ewidencji Zabytków.
  • Prowadzenie spraw związanych z  udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

Marta OIeniacz – Inspektor w Wydziale Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia

pok. 10

tel.134341089

 

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym w zakresie resortu oświaty.

 

2. Przygotowanie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidowaniem gminnych jednostek oświatowych, utrzymywania tych jednostek.

 

3. Monitorowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

 

4. Przygotowanie spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem innych form wychowania przedszkolnego.

 

5. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 

6. Prowadzenie dokumentacji postępowania egzaminacyjnego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.

 

7. Dokumentacja konkursów na stanowiska kierownicze w oświacie.

 

8. Kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy.

 

9. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

Nina Ścibor – Inspektor w Wydziale Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia

pok. 10

tel.134341089

 

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym w zakresie resortu zdrowia.

 

2. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, utrzymaniem i przekształcaniem oraz likwidacją zakładów opieki zdrowotnej.

 

3. Prowadzenie spraw dotyczących wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczania narkomanii.

 

4. Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniem opieki nad dziećmi do lat .

 

5. Prowadzenie spraw związanych  z realizacja programu „Karta Dużej Rodziny”.

 

6. Prowadzenie  spraw związanych z placówkami wsparcia dziennego.

 

7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi  zgodnie z ustawą o pożytku publicznym w zakresie wychowania w trzeźwości, przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, w tym:

  • przygotowanie otwartego konkursu ofert  wraz z umowami na realizację zadań, analiza sprawozdań oraz kontrola beneficjentów  z realizacji dotowanego zadania.

 

Joanna Nieckarz - Inspektor w Wydziale Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia

pok. 10

tel.133061069

 

1. Realizacja zadań związanych z obsługą Systemu Informacji Oświatowej (SIO).

 

2. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 

3. Prowadzenie spraw związanych z realizacją programu „Karta Dużej Rodziny”.