2016-10-19

Ogłoszenie o naborze wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach na 2017 r.

 

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 2 i § 4 ust. 6 uchwały Nr XXXII/356/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 12 lipca 2013 r., w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Burmistrz Brzozowa ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub  roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Brzozów do dnia 30 listopada 2016 r. (I nabór)  i do 31 marca 2017 r. (II nabór), na dofinansowanie prac które zostaną przeprowadzone w roku 2017.

O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, jeżeli to posiadanie oparte jest o tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek o dotację wraz z następującymi załącznikami:

1) decyzją o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą  prace lub roboty – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,

2) dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do zabytku (odpis z księgi wieczystej,  umowa, akt notarialny) - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,

3) pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,

4)  pozwoleniem na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,

5) podpisanym kosztorysem inwestorskim lub ofertowym prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia,

6) kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu dotyczącego powołania na stanowisko proboszcza parafii,

7) zaświadczenia z Oddziału Banku dotyczącego numeru konta bankowego parafii.

Załączniki

  Uchwała Nr XXXII 256 2013.pdf 103,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek zabytki 19.10.2016 r..doc 91 KB (doc) szczegóły pobierz