2016-07-01

Ogłoszenie o konkursie

Dnia 1 lipca  br.,  zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brzozów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu został ogłoszony otwarty konkurs projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Brzozów na 2016 r. Zgodnie z zarządzeniem Nr 110/2016 Burmistrza Brzozowa z dnia 1 lipca 2016 r.,  Kluby Sportowe mogą złożyć projekty w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzozowie lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Brzozowie, do dnia 11 lipca  br., do godz. 15:30. Oferty złożone lub doręczone po terminie  nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs projektów na realizacje zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnienie i krzewienie sportu” wraz z podaniem numeru zadania. Oferta powinna być złożona na druku wypełnionym komputerowo lub drukowanymi literami (czytelnie).  

Do oferty należy dołączyć:

1) sprawozdanie merytoryczne za rok 2015,

2) sprawozdanie  finansowe klubu za 2015 (tj. bilans, rachunek wyników lub  rachunek zysków  i strat.)  wskazane w art. 45 ust. 2  ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości (Dz. U.  z 2013 r.,  poz. 330 z późn. zm.),

3) statut (potwierdzony za zgodność z oryginałem),

4) zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie potwierdzające wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sadowego - wystawione najpóźniej na 3 miesiące przed terminem składania wniosków.

5)  dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących Klub.

 

Wszystkie oryginały dokumentów załączone do wniosku lub składane w toku realizacji projektu i jego rozliczania winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu. Natomiast kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem" przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu.

W  przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kosztorys i harmonogram realizacji projektu do kwoty faktycznie przyznanej.

Szczegółowe  informacje na temat konkursu zawarte są w BIP oraz udzielane są w Wydziale Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia UM Brzozów tel: 13-306-10-69.

 

Do pobrania:

  -  WZÓR WNIOSKU WORD,

 - Zarządzenie Burmistrza Brzozowa  Nr 110/2016 z dnia 1 lipca 2016 r.

- Zarządzenie Burmistrza Brzozowa Nr 111/2016 z dnia 1 lipca 2016 r.

Załączniki

  wniosek_01072016.doc 62,5 KB (doc) szczegóły pobierz