2016-02-27

Pracownicy Wieloosobowego stanowiska ds. zamówień publicznych

Radosław Oleniacz - Inspektor w Wieloosobowym Stanowisku ds. Zamówień Publicznych

pok. 6

tel. 133061061

 

1. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisami wykonawczymi.

 

2. Nadzór nad stosowaniem i przestrzeganiem zasad, form i trybu udzielania zamówień publicznych.

 

3. Przygotowanie specyfikacji przetargowej i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa niezbędnych do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych.

 

4. Przekazywanie wymaganych przepisami ogłoszeń, dokumentacji i specyfikacji przetargowych do publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, Biuletynie Wspólnot Europejskich oraz portali Urzędu Zamówień Publicznych.

 

5. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do pracy komisji przetargowej i udział w tych pracach.

 

6. Prowadzenie spraw związanych z ewentualnymi odwołaniami od rozstrzygnięć przetargowych.

 

7. Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i zwieraniem umowy z wybranym wykonawcą w procedurze przetargowej.

 

8. Archiwizowanie dokumentacji przetargowej zgodnie z terminami przechowywania określonymi przepisami w zakresie zamówień publicznych.

 

9. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.

 

10. Sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień. 

Marian Data - Podinspektor w Wieloosobowym Stanowisku ds. Zamówień Publicznych

pok. 6

tel. 133061061

 

1. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisami wykonawczymi.

 

2. Nadzór nad stosowaniem i przestrzeganiem zasad, form i trybu udzielania zamówień publicznych.

 

3. Przygotowanie specyfikacji przetargowej i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa niezbędnych do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych.

 

4. Przekazywanie wymaganych przepisami ogłoszeń, dokumentacji i specyfikacji przetargowych do publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, Biuletynie Wspólnot Europejskich oraz portali Urzędu Zamówień Publicznych.

 

5. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do pracy komisji przetargowej i udział w tych pracach.

 

6. Prowadzenie spraw związanych z ewentualnymi odwołaniami od rozstrzygnięć przetargowych.

 

7. Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i zwieraniem umowy z wybranym wykonawcą w procedurze przetargowej.

 

8. Archiwizowanie dokumentacji przetargowej zgodnie z terminami przechowywania określonymi przepisami w zakresie zamówień publicznych.

 

9. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.

 

10. Sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień.

 

11. Sporządzanie kosztorysów na drobne roboty budowlane i remontowe wykonywane przez Gminę Brzozów na swoich obiektach. 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się