2016-02-27

Pracownicy Wieloosobowego stanowiska ds. zamówień publicznych

Radosław Oleniacz - Inspektor w Wieloosobowym Stanowisku ds. Zamówień Publicznych

pok. 6

tel. 133061061

 

1. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisami wykonawczymi.

 

2. Nadzór nad stosowaniem i przestrzeganiem zasad, form i trybu udzielania zamówień publicznych.

 

3. Przygotowanie specyfikacji przetargowej i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa niezbędnych do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych.

 

4. Przekazywanie wymaganych przepisami ogłoszeń, dokumentacji i specyfikacji przetargowych do publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, Biuletynie Wspólnot Europejskich oraz portali Urzędu Zamówień Publicznych.

 

5. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do pracy komisji przetargowej i udział w tych pracach.

 

6. Prowadzenie spraw związanych z ewentualnymi odwołaniami od rozstrzygnięć przetargowych.

 

7. Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i zwieraniem umowy z wybranym wykonawcą w procedurze przetargowej.

 

8. Archiwizowanie dokumentacji przetargowej zgodnie z terminami przechowywania określonymi przepisami w zakresie zamówień publicznych.

 

9. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.

 

10. Sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień. 

Marian Data - Podinspektor w Wieloosobowym Stanowisku ds. Zamówień Publicznych

pok. 6

tel. 133061061

 

1. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisami wykonawczymi.

 

2. Nadzór nad stosowaniem i przestrzeganiem zasad, form i trybu udzielania zamówień publicznych.

 

3. Przygotowanie specyfikacji przetargowej i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa niezbędnych do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych.

 

4. Przekazywanie wymaganych przepisami ogłoszeń, dokumentacji i specyfikacji przetargowych do publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, Biuletynie Wspólnot Europejskich oraz portali Urzędu Zamówień Publicznych.

 

5. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do pracy komisji przetargowej i udział w tych pracach.

 

6. Prowadzenie spraw związanych z ewentualnymi odwołaniami od rozstrzygnięć przetargowych.

 

7. Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i zwieraniem umowy z wybranym wykonawcą w procedurze przetargowej.

 

8. Archiwizowanie dokumentacji przetargowej zgodnie z terminami przechowywania określonymi przepisami w zakresie zamówień publicznych.

 

9. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.

 

10. Sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień.

 

11. Sporządzanie kosztorysów na drobne roboty budowlane i remontowe wykonywane przez Gminę Brzozów na swoich obiektach.