2016-02-27

Pracownicy Wieloosobowego stanowiska ds. obsługi Rady Miejskiej

Marta Graboń - Inspektor w Wieloosobowym stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej

Paweł Myćka - Inspektor w Wieloosobowym stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej

pok. 15

tel. 134340331

 

Zadania realizowane przez Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej

I. Obsługa techniczno-administracyjna Rady Miejskiej, a w szczególności:

 • przygotowywanie projektów planów pracy Rady,
 • zabezpieczenie właściwych warunków prowadzenia sesji,
 • kompletowanie projektów uchwał Rady,
 • opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady,
 • sporządzanie protokołów z sesji Rady,
 • prowadzenie ewidencji udziału radnych w sesjach, przygotowywanie i zabezpieczanie terminowego doręczania zawiadomień i materiałów na sesję radnym,
 • prowadzenie rejestru uchwał i podejmowanie odpowiednich działań w celu ich wykonania.

 

II. Obsługa techniczno-administracyjna Przewodniczącego Rady Miejskiej w szczególności:

 • wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady sprawne kierowanie pracami Rady,
 • przedstawianie we właściwym czasie projektów uchwał,
 • zapewnianie efektywnej realizacji ustaleń podjętych na sesjach,
 • dokonywanie na zlecenie Przewodniczącego Rady okresowych badań i analiz z zakresu problematyki funkcjonowania Rady,
 • prowadzenie spraw kancelaryjno - biurowych.

 

III. Dokonywanie bieżącej kontroli i okresowej, kompleksowej realizacji uchwał, wniosków, postanowień i opinii Rady Miejskiej oraz jej organów.

 

IV. Obsługa radnych poprzez tworzenie im właściwych warunków wykonywania ich mandatu.

 

V. Obsługa techniczno-administracyjna Komisji Rady Miejskiej (Komisji Rewizyjnej; Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów; Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku, Młodzieży, Rodziny, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego; Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego), a w szczególności:

 • przygotowywanie propozycji do planów pracy Komisji,
 • wykonywanie w oparciu o upoważnienie komisji lub przewodniczącego komisji niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem posiedzeń komisji,
 • przygotowywanie materiałów na posiedzenie komisji,
 • sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji,
 • prowadzenie rejestru wniosków komisji oraz podejmowanie czynności zabezpieczających realizację tych wniosków i wykonywanie prac związanych z utrzymaniem przez komisję kontaktów ze społeczeństwem i jego organizacjami, organizowanie współdziałania pomiędzy komisjami własnej Rady i rad sąsiedzkich.

 

VI. Koordynowanie prac organów samorządu mieszkańców miasta i wsi, a w szczególności:

 • zapewnianie zgodności działalności organów samorządu z działalności Rady i jej organów,
 • współorganizowanie zebrań wiejskich i zarządów osiedli w mieście oraz powiadamianie pełnomocników ds. samorządów mieszkańców o terminie organizowanych zebrań oraz o konieczności zapewnienia obsługi kancelaryjno - biurowej,
 • rozpracowywanie uchwał i wniosków organów samorządów mieszkańców oraz nadzór nad ich terminową realizacją,
 • udzielenie pomocy organom samorządów mieszkańców w realizacji ich zadań.

 

VII. Przygotowywanie sprawozdań, informacji z działalności organów samorządu mieszkańców dla potrzeb Rady, jej organów, Burmistrza.

 

VIII. Wybory ławników sądowych:

 • przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na ławników
 • przygotowywanie wyborów ławników

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się