2016-02-27

Pracownicy Wieloosobowego stanowiska ds. obsługi Rady Miejskiej

Tomasz Ścibor - Inspektor w Wieloosobowym stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej

Paweł Myćka - Inspektor w Wieloosobowym stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej

pok. 108

tel. 134340331

 

Zadania realizowane przez Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej

 

 1. Obsługa techniczno-administracyjna Rady Miejskiej, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej, a w szczególności:
 • przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie wydziałami i samodzielnymi stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady Miejskiej i jej Komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
 • przygotowywanie projektów planów pracy Rady oraz Komisji Rady Miejskiej,
 • podejmowanie czynności związanych z organizacją i przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady Miejskiej i jej Komisji,
 • zabezpieczenie właściwych warunków prowadzenia sesji,
 • prowadzenie rejestru uchwał Rady i podejmowanie odpowiednich działań w celu ich wykonania,
 • przekazywanie uchwał Rady Miejskiej do Wojewody Podkarpackiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu wykonania czynności nadzorczych oraz dla publikacji uchwał,
 • opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady,
 • sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń Komisji,
 • prowadzenie ewidencji udziału radnych w sesjach, przygotowywanie i zabezpieczanie terminowego doręczania zawiadomień i materiałów na sesję radnym,
 • uaktualnianie i przekazywanie danych do Biuletynu Informacji Publicznej,
 • wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady sprawne kierowanie pracami Rady,
 • ewidencja i obsługa korespondencji kierowanej do Rady,
 • gromadzenie i przechowywanie oświadczeń majątkowych radnych.
 1. Współpraca przy organizowaniu na zlecenie Burmistrza, w uzgodnieniu z sołtysami, zebrań wiejskich w sołectwach, zarządów osiedli i gromadzenie protokołów z tych zebrań.
 2. Współpraca przy prowadzeniu rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych.
 3. Pomoc przy organizacji wyborów ławników do sądów powszechnych.
 4. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, Burmistrza Brzozowa i Sekretarza Gminy.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się