2016-02-27

Pracownicy Wieloosobowego stanowiska ds. obsługi Rady Miejskiej

Marta Graboń - Inspektor w Wieloosobowym stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej

Paweł Myćka - Inspektor w Wieloosobowym stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej

pok. 15

tel. 134340331

 

Zadania realizowane przez Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej

I. Obsługa techniczno-administracyjna Rady Miejskiej, a w szczególności:

 • przygotowywanie projektów planów pracy Rady,
 • zabezpieczenie właściwych warunków prowadzenia sesji,
 • kompletowanie projektów uchwał Rady,
 • opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady,
 • sporządzanie protokołów z sesji Rady,
 • prowadzenie ewidencji udziału radnych w sesjach, przygotowywanie i zabezpieczanie terminowego doręczania zawiadomień i materiałów na sesję radnym,
 • prowadzenie rejestru uchwał i podejmowanie odpowiednich działań w celu ich wykonania.

 

II. Obsługa techniczno-administracyjna Przewodniczącego Rady Miejskiej w szczególności:

 • wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady sprawne kierowanie pracami Rady,
 • przedstawianie we właściwym czasie projektów uchwał,
 • zapewnianie efektywnej realizacji ustaleń podjętych na sesjach,
 • dokonywanie na zlecenie Przewodniczącego Rady okresowych badań i analiz z zakresu problematyki funkcjonowania Rady,
 • prowadzenie spraw kancelaryjno - biurowych.

 

III. Dokonywanie bieżącej kontroli i okresowej, kompleksowej realizacji uchwał, wniosków, postanowień i opinii Rady Miejskiej oraz jej organów.

 

IV. Obsługa radnych poprzez tworzenie im właściwych warunków wykonywania ich mandatu.

 

V. Obsługa techniczno-administracyjna Komisji Rady Miejskiej (Komisji Rewizyjnej; Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów; Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku, Młodzieży, Rodziny, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego; Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego), a w szczególności:

 • przygotowywanie propozycji do planów pracy Komisji,
 • wykonywanie w oparciu o upoważnienie komisji lub przewodniczącego komisji niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem posiedzeń komisji,
 • przygotowywanie materiałów na posiedzenie komisji,
 • sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji,
 • prowadzenie rejestru wniosków komisji oraz podejmowanie czynności zabezpieczających realizację tych wniosków i wykonywanie prac związanych z utrzymaniem przez komisję kontaktów ze społeczeństwem i jego organizacjami, organizowanie współdziałania pomiędzy komisjami własnej Rady i rad sąsiedzkich.

 

VI. Koordynowanie prac organów samorządu mieszkańców miasta i wsi, a w szczególności:

 • zapewnianie zgodności działalności organów samorządu z działalności Rady i jej organów,
 • współorganizowanie zebrań wiejskich i zarządów osiedli w mieście oraz powiadamianie pełnomocników ds. samorządów mieszkańców o terminie organizowanych zebrań oraz o konieczności zapewnienia obsługi kancelaryjno - biurowej,
 • rozpracowywanie uchwał i wniosków organów samorządów mieszkańców oraz nadzór nad ich terminową realizacją,
 • udzielenie pomocy organom samorządów mieszkańców w realizacji ich zadań.

 

VII. Przygotowywanie sprawozdań, informacji z działalności organów samorządu mieszkańców dla potrzeb Rady, jej organów, Burmistrza.

 

VIII. Wybory ławników sądowych:

 • przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na ławników
 • przygotowywanie wyborów ławników