2021-07-12

Uznanie orzeczeń zagranicznych

URZĄD STANU CYWILNEGO

36-200 BRZOZÓW, ul. Rynek 10

UZNAWANIE ORZECZEŃ ZAGRANICZNYCH

 

1.     INFORMACJA OGÓLNA

 

1/. UZNAWANIE ORZECZEŃ ZAGRANICZNYCH WYDANYCH W PAŃSTWACH NIE NALEŻĄCYCH DO UNI EUROPEJSKIEJNA PODSTAWIE ORZECZENIA
ODNOSZĄCEGO SIĘ DO ROZWODU, SEPARACJI LUB UNIEWAŻNIENIA MAŁŻEŃSTWA W OPARCIU O PRZEPISY KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

WYMAGANE DOKUMENTY:

- wniosek o dołączenie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa,
- urzędowy odpis orzeczenia odnoszącego się do rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa,
- dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika
  z jego treści,
- dowód zapłaty opłaty skarbowej,
- ważny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu,
- uwierzytelniony przekład na język polski dokumentów wydanych w języku obcym,
- dodatkowo, jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w
  spór co do istoty sprawy, należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające
  postępowanie zostało mu doręczone

 

2/. UZNAWANIE ORZECZEŃ ZAGRANICZNYCH WYDANYCH W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH  UNI EUROPEJSKIEJ/ oprócz DANI/NA PODSTAWIE ORZECZENIA
ODNOSZĄCEGO SIĘ DO ROZWODU, SEPARACJI LUB UNIEWAŻNIENIA MAŁŻEŃSTWA WYDANEGO NA TERENIE PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

- wniosek o dołączenie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa,
- odpis orzeczenia odnoszącego się do rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa który spełnia  
  warunki wymagane do uznania go za posiadający moc dowodową (oryginał z klauzulą
   prawomocności),
- świadectwo/zaświadczenie, sporządzone przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii
  Europejskiej, wydane zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 na określonym
  formularzu (więcej informacji w rubryce UWAGI),
- dowód zapłaty opłaty skarbowej,
- ważny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu,
- uwierzytelniony przekład na język polski dokumentów wydanych w języku obcym.

Dodatkowo, w wypadku orzeczenia zaocznego, strona wnioskująca o uznanie orzeczenia zobowiązana jest do przedstawienia:
- oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dokumentu stwierdzającego, że pismo wszczynające
  postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która się nie stawiła,
- lub dokumentu stwierdzającego, że pozwany zaakceptował orzeczenie w sposób nie budzący wątpliwości.     

Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. uznaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego podlegają orzeczenia państw członkowskich które zostały wydane po 01 maja 2004 r. Orzeczenia wydane na terenie Unii Europejskiej przed 01 maja 2004 r. które uprawomocniły się po tej dacie podlegają uznaniu w procedurze sądowej, z wyjątkiem państw, z którymi obowiązywała umowa dwustronna o uznawaniu ich z mocy prawa. Przepisy Rozporządzenia nie będą także stanowiły podstawy do uznania i wykonania w Polsce orzeczeń państw członkowskich, jeżeli postępowania w tych państwach zostały wszczęte przed 1 maja 2004 r.


3/.  Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

- tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
- tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
- konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

- dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula,
- dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

2.     ZAŁATWIANIE SPRAWY

1/. Wnioskodawca

  • osoba, której dotyczy postanowienie sądu
  • pełnomocnik osoby

 

2/. Miejsce składania wniosku o transkrypcję

·          kierownik urzędu stanu cywilnego w Brzozowie

 

3/.  Termin

          Niezwłocznie, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

 

4/.  Tryb odwoławczy

Państwa nie należące do Unii Europejskiej

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, który odmawia na podstawie art. 1146 Kodeksu postępowania cywilnego dokonania czynności na podstawie orzeczenia organu państwa obcego, zawiadamia Wnioskodawcę pisemnie o przyczynach odmowy, informując o prawie wystąpienia w trybie art. 1148 Kodeksu postępowania cywilnego do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie, czy orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.

Państwa należące do Unii Europejskiej

W razie odmowy dokonania czynności kierownik urzędu stanu cywilnego zawiadamia Wnioskodawcę pisemnie o przyczynach odmowy, informując o prawie wystąpienia w trybie art. 21 ust. 3 Rozporządzenia wskazanego powyżej, do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie, czy orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.

3. OPŁATY

  • dołączenie wzmianki dodatkowej - 11 zł.
  • pełnomocnictwo - 17,00 zł (nie dotyczy: jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone: wstępnym/rodzice, dziadkowie/, zstępnym/dzieci, wnuki/ oraz rodzeństwu lub małżonkowi),
  • opłatę można uiścić:

- na miejscu w USC Brzozów, ul. Rynek 10,

- przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1

  bank: PKO Bank Polski SA Oddział w Brzozowie,

  nr rachunku: 81 1020 4391 0000 6702 0171 7768

4. PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz    w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE 1347/2000) (Dz. U. L 338, 23 grudnia 2003 P.0001-0029),
  • Konwencja haska z 5 października 1961 r. znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938).
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

·         Administratorem danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych
w Urzędzie Stanu Cywilnego administratorem jest: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Brzozowie,

·         Inspektor ochrony danych osobowych- Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Brzozowie wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzezadres e-mail: um_brzozow@brzozow.pl,formularz kontaktowy pod adresem https://www.brzozow.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora : Urząd Miejski Brzozów, ul. Armii Krajowej 1, tel. 13/43 410 50,

·         Cele przetwarzania Pani/Pana danych-  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk,

·         Konieczność przetwarzania danychprzetwarzanie Pani/Pana danych jest konieczne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów osób których dane dotyczą, innych osób fizycznych lub celu publicznego, z zachowaniem podstawowego prawa i wolności każdej osoby, a i ich podanie w zakresie wymaganym ustawami jest obligatoryjne,

·         Podstawa prawna przetwarzania danych:

1.        Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,

2.        Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego,

3.        Ustawa o zmianie imienia i nazwiska,

4.        Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

5.        Ustawa Prawo prywatne międzynarodowe

·         Odbiorcy Pani/Pana danych i ich czas przechowywania:

1.        Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

2.        Danedotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,

3.        Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

4.        Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, (100 lat dotyczące urodzenia i 80 lat dotyczące małżeństwa i zgonu),

·         Prawa Pani/Pana jako Podmiotu danych

1.        prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

2.        prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w razie stwierdzenia naruszenia przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Opracował/a

Magdalena Dąbrowska

13.02.2020

Zatwierdził

Piotr Stańko

 

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

Magdalena Dąbrowska

 

       

 

Załączniki

  Pełnomocnictwo do ...ozwodzie.docx 16,07 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pełnomocnictwo do ...rozwodzie.pdf 830,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PEŁNOMOCNICTWO do ...nicznego.docx 16,07 KB (doc) szczegóły pobierz
  PEŁNOMOCNICTWO do ...anicznego.pdf 830,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek o naniesien...poza UNI.docx 15,99 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek o naniesien...spoza UNI.pdf 845,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek o wpisanie ...czenia UE.doc 39 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek o wpisanie ...czenia UE.pdf 859,25 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się