2016-01-25

Zgłoszenie zgonu

WYMAGANE DOKUMENTY 
• karta zgonu wydana przez lekarza lub placówkę służby zdrowia, 
• dowód osobisty osoby zmarłej, 
• zezwolenie na sporządzenie aktu zgonu, wydane przez prokuratora – w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną śmierci było przestępstwo lub samobójstwo, 
• ważny dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon – do wglądu, 
 
Zgłoszenia zgonu dokonują: 
• małżonek 
• krewni zstępni (np. dziecko) 
• krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie) 
• krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. brat) 
• powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. teść, teściowa) 
Osoby te mogą dokonać zgłoszenia zgonu również przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną, zgodnie z regułami określonymi w art. 33 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 
Akt zgonu rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu. 
Akt zgonu oraz odpis skrócony aktu zgonu sporządzane są bez zbędnej zwłoki. 
 
OPŁATY 
Zwolnione z opłaty skarbowej jest: 
• sporządzenie aktu zgonu 
• pierwszy odpis skrócony aktu zgonu 
Opłacie skarbowej podlega: 
• kolejny odpis aktu zgonu – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. 2014 poz. 1628 z późn. zm.). 
Opłatę skarbową można uiścić: 
• przelewem na konto Urzędu Miasta Brzozowa ul. Armii Krajowej 1 nr rachunku 72864211132011930606640001
• na miejscu, w USC 

 

Aktualizacja 31.08.2017
Od 01.09.2017 obowiązuje nowy rachunek:
 
PKO Bank Polski SA
Oddział w Brzozowie
81 1020 4391 0000 6702 0171 7768
 
 
PODSTAWA PRAWNA 
• Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 r.,poz 1741 ze zm.). 
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 1628 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (j.t. Dz. U. z 2011 r. nr 118 poz. 687 ze zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 225). 
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. z 2015 r. poz.231).