2016-01-25

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka. Do zgłoszenia urodzenia dziecka, pochodzącego z małżeństwa są obowiązani ojciec dziecka albo matka. W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku,może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie.W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje sporządzenie aktu urodzenia z urzędu oraz nadanie dziecku imienia z urzędu z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu. Kierownik informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci. Dziecku można nadać nie więcej niż dwa imiona. Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia. Wraz ze sporządzeniem aktu urodzenia, za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego w Brzozowie dokonywane będzie zameldowanie nowonarodzonego dziecka. Jednocześnie System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL. 
 
Zgłoszenia martwo urodzonego dziecka 
Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenia takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni. w takim przypadku sporządza się akt urodzenia z adnotacją w rubryce „Uwagi,” że dziecko urodziło się martwe; aktu zgonu nie sporządza się (art. 38 ust. 2. Prawa o aktach stanu cywilnego). 
 
OPŁATY 
Zwolnione z opłaty skarbowej jest: 
• sporządzenie aktu urodzenia dziecka, 
• pierwszy odpis skrócony aktu urodzenia. 
 
Opłacie skarbowej podlega: 
• kolejny odpis aktu urodzenia dziecka – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. 2014 poz. 1628 z późn. zm.). 
• pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł. Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu. 
Opłatę skarbową można uiścić: 
• przelewem na konto Urzędu Miasta Brzozowa ul. Armii Krajowej 1 
nr rachunku Nr konta 72864211132011930606640001
• na miejscu, w USC 
 

Aktualizacja 31.08.2017

Od 01.09.2017 obowiązuje nowy rachunek:
 
PKO Bank Polski SA
Oddział w Brzozowie
81 1020 4391 0000 6702 0171 7768
 
 
PODSTAWA PRAWNA 
• Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1741 ze zm.). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9lutego2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 225). 
• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia 
i karty martwego urodzenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 171) 
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 1628 z późn. zm.).