2016-01-25

Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego

Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w przypadku złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego. 
Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju, niezależnie od tego gdzie miało miejsce urodzenie, małżeństwo i zgon. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek został złożony do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. 
Podstawa prawna: 
• art. 125 pkt 1,2,3,4 Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. Dz. U. 2016 r., poz. 2064
 
UWAGA! Możliwe jest wydanie odpisu aktu stanu cywilnego na postawie dotychczasowych przepisów przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego tj. najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2015r. ( Podstawa prawna: art. 145 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014r. Dz.U. z 2014r., poz 1741 z późn. zm.) 
 
Osoby uprawnione do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego: 
Odpisy z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. 
Odpis z aktów stanu cywilnego może zostać również wydany na wniosek osoby trzeciej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną. Pełnomocnictwo udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu, małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej. 
Odpisy mogą otrzymać również osoby trzecie, które wykażą interes prawny w ich otrzymaniu. 
 
 
OPŁATY 
Opłacie skarbowej podlega: 
• odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu – 22 zł 
• odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu – 33 zł 
• zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł 
• pełnomocnictwo do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego – 17 zł 
Opłatę skarbową można uiścić: 
• przelewem na konto Urzędu Miasta Brzozowa ul. Armii Krajowej 1 nr rachunku 72864211132011930606640001
• na miejscu, w USC 
 

Aktualizacja 31.08.2017

Od 01.09.2017 obowiązuje nowy rachunek:
 
PKO Bank Polski SA
Oddział w Brzozowie
81 1020 4391 0000 6702 0171 7768