2016-01-25

Ślub konkordatowy

WYMAGANE DOKUMENTY 
• ważne dowody osobiste narzeczonych – do wglądu, 
• dowód zapłaty opłaty skarbowej. 
• prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na zawarcie małżeństwa – dotyczy kobiety niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat. 
Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami w prawie polskim, wydaje Kierownik USC wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Uzyskanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa narzeczonych w wybranym USC celem podpisania zapewnień przedślubnych, złożenia oświadczeń o nazwisku (nazwiskach), które będą nosili po zawarciu małżeństwa oraz o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Zaświadczenie traci ważność po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania. 
Po zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie polskim, duchowny zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty ślubu przesłać do właściwego miejscowo USC (tj. do USC miejsca zawarcia związku małżeńskiego) zaświadczenie, na podstawie, którego zostanie sporządzony akt małżeństwa. 
Z aktu małżeństwa wydawany jest z urzędu bezpłatnie odpis skrócony aktu małżeństwa osobom uprawnionym do odbioru. 
 
OPŁATY 
Zwolnione z opłaty skarbowej są: 
• zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej, 
• pierwszy odpis skrócony aktu małżeństwa. 
Opłacie skarbowej podlega: 
• sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł (opłatę należy wpłacić na konto USC właściwego do sporządzenia aktu małżeństwa ) 
• Opłatę skarbową można uiścić: przelewem na konto Urzędu Miasta Brzozowa ul. Armii Krajowej 1 nr rachunku 72864211132011930606640001
• na miejscu, w USC 
 
 
Aktualizacja 31.08.2017
Od 01.09.2017 obowiązuje nowy rachunek:
 
PKO Bank Polski SA
Oddział w Brzozowie
81 1020 4391 0000 6702 0171 7768
 
 
PODSTAWA PRAWNA 
• Art. 15 ust. 2, art.31, art. 32 ust.2, art. 47 ust.1, art. 76-82, art.86 ust.3, art.87 ust.3,4 i 5,art.89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz.788 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 1628 z późn. zm.).