2016-01-25

Ślub cywilny

WYMAGANE DOKUMENTY 
• ważne dowody osobiste narzeczonych – do wglądu, 
• dowód zapłaty opłaty skarbowej. 
• prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na zawarcie małżeństwa – dotyczy kobiety niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat. 
Ślub cywilny można zawrzeć w każdym USC, bez względu na miejsce zamieszkania narzeczonych. Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa, odebranie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustaleniem terminu ślubu wymagają osobistego stawiennictwa narzeczonych. 
Termin zawarcia małżeństwa. Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia dokumentów (podpisania pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa). Z ważnych względów kierownik USC może zezwolić jednak na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu. W tym celu należy złożyć do kierownika wniosek o skrócenie terminu ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny skrócenia terminu. 
 
Ślub poza lokalem USC 
Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. 
OPŁATY 
Opłacie skarbowej podlega: 
• sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł 
• wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa – 39 zł 
• Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 1000 zł 
Opłatę skarbową można uiścić: 
• przelewem na konto Urzędu Miasta Brzozowa ul. Armii Krajowej 1 nr rachunku Nr konta 72864211132011930606640001 
• na miejscu, w USC 
Zwolniony z opłaty skarbowej jest: 
• pierwszy odpis skrócony aktu małżeństwa 
 
 

Aktualizacja 31.08.2017

Od 01.09.2017 obowiązuje nowy rachunek:
 
PKO Bank Polski SA
Oddział w Brzozowie
81 1020 4391 0000 6702 0171 7768
 
PODSTAWA PRAWNA 
• Art.31, 76-79,art.85 pkt.5 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz.1741 z późn. zm.). 
• Art. 1 § 1, art. 3-7, art. 9 § 1, art. 15 i art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 1628 z późn. zm.). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz.U. z dnia 22 stycznia 2015r. poz.180).