2016-01-25

Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Jeżeli urodzenie, małżeństwo lub zgon miało miejsce za granicą i został dla potwierdzenia tych zdarzeń sporządzony dokument stanu cywilnego, można żądać przeniesienia tego dokumentu do Rejestru Stanu Cywilnego. Efektem będzie sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego.
 
Ważne ! Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (transkrypcja) jest obowiązkowe, jeżeli: obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada wcześniej sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL. 
 
WYMAGANE DOKUMENTY 
 
• wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego, 
• ważny dowód osobisty – do wglądu, 
• oryginał zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego, 
• urzędowe tłumaczenie zagranicznego aktu na język polski przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub polskiego konsula (nie dotyczy odpisów na drukach wielojęzycznych), 
• dowód zapłaty opłaty skarbowej 50zł za wydanie odpisu zupełnego po dokonaniu transkrypcji 
 
 
Osoby uprawnione: 
 
Wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego może złożyć 
- osoba, której akt dotyczy lub jej przedstawiciel ustawowy, 
- osoba która wykaże interes prawny. 
Jeżeli wniosek składa osoba, której akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoba obca) wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe do dokonania czynności.