2021-12-07

Informacja ogólna oraz wykaz ksiąg.

URZĄD STANU CYWILNEGO
W BRZOZOWIE
INFORMACJA OGÓLNA
1. Siedziba USC
Adres ul. Rynek 10, 36-200 Brzozów
Kontakt telefoniczny 13 43 421 43;   13 43 414 22, 601 795 165
e-mail usc@brzozow.pl
Godziny pracy

wtorki, środy, czwartki od godz. 7.30-15.30;

poniedziałki od godz. 7.30-16.30;

piątki od godz. 7.30-14.30

2. Pracownicy USC
Kierownik mgr Urszula Dąbrowska-Huber
Z-ca Kierownik mgr Magdalena Dąbrowska
Z-ca Kierownik mgr Tomasz Leśniak
Inspektor mgr Iwona Ryba
Podinspektor mgr Justyna Sarnicka
3. Struktura organizacyjna USC
Urzędem Stanu Cywilnego kieruje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, który organizuje pracę Wydziału przy pomocy zastępcy kierownika na podstawie Regulaminu Urzędu Miejskiego w Brzozowie (Zarządzenie nr 187/2019 Burmistrza Brzozowa z dnia 30 sierpnia 2019 r.)
4.  Zadania USC

Zadaniem Urzędu Stanu Cywilnego jest prowadzenie spraw z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego i rejestracji zdarzeń mających wpływ na stan cywilny obywateli, w szczególności:

 

1.      rejestracja i sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów w trybie zwykłym i w trybach szczególnych,

2.      występowanie o nadanie numeru PESEL dla dzieci nowonarodzonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

3.      aktualizacja danych w rejestrze PESEL,

4.      wprowadzanie do rejestru PESEL zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia,

5.      wprowadzenie do rejestru PESEL danych o wymeldowaniu w związku ze zgonem osób posiadających numer PESEL,

6.      bieżące nanoszenie zmian w aktach stanu cywilnego znajdujących się rejestrze stanu cywilnego w oparciu o prawomocne orzeczenia sądów, ostateczne decyzje, odpisy z akt stanu cywilnego oraz inne dokumenty mające wpływ na treść lub ważność aktu, w formie dołączania wzmianek dodatkowych i zamieszczania przypisków w sprawach m.in.:

a)   przysposobienia
b)   zaprzeczenia ojcostwa
c)   ustalenia ojcostwa

d)   zawarcia małżeństwa
e)   rozwiązania małżeństwa przez rozwód
f)   separacji
g)   ustania małżeństwa przez śmierć współmałżonka
h)   zmiany płci
i)   zmiany imienia lub nazwiska

j)   uzupełniania danych lub sprostowania błędów

7.      wpisywanie wzmianek dodatkowych o rozwodach i zamieszczanie przypisków w aktach stanu cywilnego na podstawie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych, których wpisanie nie pozostaje w sprzeczności z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej,

8.      dokonywanie czynności materialno-technicznych w sprawach:

a)      przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego,

b)      rejestracji urodzenia, zgonu i zawarcia małżeństwa które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku krajów w których nie prowadzona jest rejestracja stanu cywilnego,

c)      uzupełnienia lub sprostowania aktów sporządzonych w drodze transkrypcji,

d)      odtworzenia aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce i poza granicami RP,

e)      uzupełnienia lub sprostowania zarejestrowanych aktów stanu cywilnego,

9.      przenoszenie(migracja) aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,

10.  tworzenie zleceń do innych urzędów o przeniesienie aktów do rejestru stanu cywilnego oraz realizowanie wpływających zleceń o migrację aktów,

11.  powiadamianie innych urzędów o sporządzonych aktach stanu cywilnego
i zarejestrowanych zmianach,

12.  wpisywanie wzmianek dodatkowych i unieważnień wzmianek,

13.  wydawanie decyzji odmownych z zakresu rejestracji stanu cywilnego,

14.  wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw, zgonów,

15.  wydawanie zezwoleń na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem ustawowego terminu zezwalającego na zawarcie małżeństwa,

16.  wydawanie wielojęzycznych formularzy standardowych upraszczających postepowanie
w krajach UE, zastępujących obowiązek tłumaczenia dokumentów,

17.  wydawanie zaświadczeń:

a)      stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego  
(małżeństwa wyznaniowe),

b)      stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim, że zgodnie z prawem polskim osoba
może zawrzeć małżeństwo poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

c)      o stanie cywilnym,

d)      o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych
dotyczących wskazanej osoby,

e)      o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego (jej zaginięciu lub zniszczeniu)

f)       o przyjętych sakramentach

18.  przyjmowanie oświadczeń o:

a)   wstąpieniu w związek małżeński,
b)   uznaniu ojcostwa dziecka,
c)   zmianie imienia(imion) dziecka w ciągu 6 m-cy od daty rejestracji aktu urodzenia,
d)   braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
e)   wyborze nazwiska noszonego przez małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa,
f)   powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem
      małżeństwa,
g)   nadaniu dziecku nazwiska zgodnie z art.90 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

19.  prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji z zakresu zmiany imienia i nazwiska,

20.  przygotowywanie projektów wniosków o nadanie medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz współorganizowanie uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego,

21.  prowadzenie korespondencji krajowej z zakresu zdarzeń stanu cywilnego

22.  współpraca i prowadzenie korespondencji z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą w zakresie rejestracji stanu cywilnego,

23.  przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego,

24.  prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego i kompletowanie akt zbiorowych,

25.  wykonywanie zadań o ochronnie danych osobowych,

26.  sporządzanie sprawozdań z realizowanych zadań i udostępnianie informacji

27.  kompletowanie i przesyłanie do GUS danych dotyczących liczby urodzeń, małżeństw i zgonów,

inkaso opłaty skarbowej za wykonywane czynności zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej

5. Tryb działania USC
Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego lub jego zastępca.
6. Wnoszenie i wysokość opłat

Opłaty skarbowe za wydawane dokumenty i wykonywane czynności z zakresu stanu cywilnego można uiszczać przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Brzozowie, nr rachunku:

       81 1020 4391 0000 6702 0171 7768

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
       Oddział Brzozów,

·         lub na miejscu w USC w formie bezgotówkowej

w kasie Urzędu Miejskiego w Brzozowie
7. Klauzula informacyjna n/t danych osobowych

·         Administratorem danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych
w Urzędzie Stanu Cywilnego administratorem jest: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Brzozowie,

·         Inspektor ochrony danych osobowych- Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Brzozowie wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: um_brzozow@brzozow.pl,formularz kontaktowy pod adresem https://www.brzozow.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora : Urząd Miejski Brzozów, ul. Armii Krajowej 1, tel. 13/43 410 50,

·         Cele przetwarzania Pani/Pana danych-  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk,

·         Konieczność przetwarzania danychprzetwarzanie Pani/Pana danych jest konieczne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów osób których dane dotyczą, innych osób fizycznych lub celu publicznego, z zachowaniem podstawowego prawa
i wolności każdej osoby, a i ich podanie w zakresie wymaganym ustawami jest obligatoryjne,

·         Podstawa prawna przetwarzania danych:

1.        Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,

2.        Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego,

3.        Ustawa o zmianie imienia i nazwiska,

4.        Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

5.        Ustawa Prawo prywatne międzynarodowe

·         Odbiorcy Pani/Pana danych i ich czas przechowywania:

1.        Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

2.        Danedotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,

3.        Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

4.        Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, (100 lat dotyczące urodzenia i 80 lat dotyczące małżeństwa i zgonu),

·         Prawa Pani/Pana jako Podmiotu danych

1.        prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

2.        prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w razie stwierdzenia naruszenia przepisów Rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO)

Opracował Dominik Rzepka
Zatwierdził Urszula Dąbrowska-Huber
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Dominik Rzepka

 

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..