Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XV/107/2019 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Brzozów na rok 2019.
10.09.2019 więcej
Uchwała Nr XV/106/2019 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wstępnej lokalizacji
przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej Nr 886
Domaradz - Brzozów -Sanok.
10.09.2019 więcej
Uchwała Nr XV/105/2019 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym
prawa własności nieruchomości gruntowych.
10.09.2019 więcej
Uchwała Nr XV/104/2019 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzozów.
10.09.2019 więcej
Uchwała Nr XV/103/2019 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzozów.
10.09.2019 więcej
Uchwała Nr XV/102/2019 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy
Brzozów.
10.09.2019 więcej
Uchwała Nr XIV/101/2019 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki takiej opłaty.
23.08.2019 więcej
Uchwała Nr XIV/100/2019 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia rodzajów
dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
oraz wysokości cen za te usługi.
23.08.2019 więcej
Uchwała Nr XIV/99/2019 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów.
23.08.2019 więcej
Uchwała Nr XIV/98/2019 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozów".
23.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się