Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXXIX/368/2021 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/7/2018
Rady Miejskiej w Brzozowie w sprawie ustalenia składu osobowego
stałych Komisji Rady.
23.07.2021 więcej
Uchwała Nr XXXIX/367/2021 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/7/2018
Rady Miejskiej w Brzozowie w sprawie ustalenia składu osobowego
stałych Komisji Rady.
23.07.2021 więcej
Uchwała Nr XXXIX/366/2021 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego w Humniskach i nadania mu statutu.
23.07.2021 więcej
Uchwała Nr XXXIX/365/2021 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Brzozów na lata 2021-2040.
23.07.2021 więcej
Uchwała Nr XXXIX/364/2021 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Brzozów na rok 2021.
23.07.2021 więcej
Uchwała Nr XXXIX/363/2021 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Brzozowskiego.
23.07.2021 więcej
Uchwała Nr XXXIX/362/2021 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno -
finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Brzozowie za 2020 rok.
23.07.2021 więcej
Uchwała Nr XXXIX/361/2021 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Brzozowie za 2020 rok.
23.07.2021 więcej
Uchwała Nr XXXIX/360/2021 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o
przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o
dochodach gospodarstwa domowego.
23.07.2021 więcej
Uchwała Nr XXXIX/359/2021 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na
przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Brzozowskiego
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Brzozów.
23.07.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się