Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XLII/393/2021 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 16 września 2021 r. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Brzozów na rok 2021.
06.10.2021 więcej
Uchwała Nr XLII/392/2021 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 16 września 2021 r. uchwalenia Regulaminu Cmentarza
Komunalnego w Brzozowie.
06.10.2021 więcej
Uchwała Nr XLII/391/2021 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 16 września 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Brzozów na rok szkolny 2021/2022.
06.10.2021 więcej
Uchwała Nr XLII/390/2021 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 16 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia między Gminą Brzozów a Gminą Sanok w
sprawie przekazania przez Gminę Sanok Gminie Brzozów zadań w
zakresie zapewnienia niepełnosprawnemu uczniowi, zamieszkałemu
na terenie Gminy Sanok, bezpłatnego transportu i opieki w czasie
przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w
Brzozowie.
06.10.2021 więcej
Uchwała Nr XLII/389/2021 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr
XLl/384/2021 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 19 sierpnia 2021
r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za sąsiedzkie usługi opiekuńcze i usługi w
formie teleopieki świadczone w miejscu zamieszkania
usługobiorcy, realizowane przez Gminę Brzozów w ramach
projektu pt. "Bezpiecznie we własnym domu-usługi sąsiedzkie i
teleopiekuńcze" w ramach konkursu nr
RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20 RPO WP na lata 2014-2020, oś
priorytetowa VIII, działanie nr 8.3, numer identyfikacyjny
RPPK.08.03.00-18-0041/20-002-01. oraz w sprawie szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,
jak również trybu ich pobierania.
06.10.2021 więcej
Uchwała Nr XLI/388/2021 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie w sprawie upoważnienia
Burmistrza Brzozowa do ustalenia wysokości cen i opłat albo
sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze
użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i
urządzeń użyteczności publicznej.
20.08.2021 więcej
Uchwała Nr XLI/387/2021 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Brzozów na rok 2021.
20.08.2021 więcej
Uchwała Nr XLI/386/2021 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie zmieniająca Uchwalę Nr
IX/54/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia
oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na
wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich
przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego,
dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.
20.08.2021 więcej
Uchwała Nr XLI/385/2021 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na
przekazanie w drodze darowizny na rzecz Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie w celu budowy
strażnicy nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Brzozów.
20.08.2021 więcej
Uchwała Nr XLI/384/2021 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za sąsiedzkie usługi
opiekuńcze usługi w formie teleopieki świadczone w miejscu
zamieszkania usługobiorcy, realizowane przez Gminę Brzozów w
ramach projektu pt. "Bezpiecznie we własnym domu-usługi
sąsiedzkie i te/eopiekuńcze " w ramach konkursu nr
RPPK.08.03.00- IP.01-18-050/20 RPO WP na lata 2014-2020, oś
priorytetowa VIII, działanie nr 8.3 , numer identyfikacyjny
RPPK.08.03.00-18-0041/20-002-01. oraz w sprawie szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,
jak również trybu ich pobierania.
20.08.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się