Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXII/194/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Brzozów na rok 2020.
27.02.2020 więcej
Uchwała Nr XXII/193/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr
III/6/2018 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w
sprawie wyboru Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brzozowie.
27.02.2020 więcej
Uchwała Nr XXII/192/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Burmistrza Brzozowa.
27.02.2020 więcej
Uchwała Nr XXII/191/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia
petycji wniesionej w dniu 20 grudnia 2019 r. w sprawie
prowadzących działalność handlową na terenie targowiska przy
ulicy Kościuszki 18 w Brzozowie.
27.02.2020 więcej
Uchwała Nr XXII/190/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia kryteriów
rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina
Brzozów jest organem prowadzącym.
27.02.2020 więcej
Uchwała Nr XXII/189/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów.
27.02.2020 więcej
Uchwała Nr XXII/188/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze
przetargu.
27.02.2020 więcej
Uchwała Nr XXII/187/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzozów na lata
2020-2024.
27.02.2020 więcej
Uchwała Nr XXI/186/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Brzozów.
11.02.2020 więcej
Uchwała Nr XXI/185/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Brzozów na rok 2020.
11.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się