Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXIII/211/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy
Brzozów.
05.05.2020 więcej
Uchwała Nr XXIII/210/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
Brzozów.
05.05.2020 więcej
Uchwała Nr XXIII/209/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Brzozów na rok 2019 r.
05.05.2020 więcej
Uchwała Nr XXIII/208/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki
nas zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Brzozów w 2020 r."
05.05.2020 więcej
Uchwała Nr XXIII/207/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów
płatności rat podatku od nieruchomości.
05.05.2020 więcej
Uchwała Nr XXIII/206/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od
nieruchomości.
05.05.2020 więcej
Uchwała Nr XXIII/205/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr
XXXIII/368/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości
opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalną wysokość opłaty za
wyżywienie w "Żłobku Samorządowym" w Brzozowie prowadzonym
przez Gminę Brzozów oraz warunków zwolnienia od ponoszenia
opłat.
05.05.2020 więcej
Uchwała Nr XXIII/204/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr
XXXIII/368/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości
opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalną wysokość opłaty za
wyżywienie w "Żłobku Samorządowym" w Brzozowie prowadzonym
przez Gminę Brzozów oraz warunków zwolnienia od ponoszenia
opłat.
05.05.2020 więcej
Uchwała Nr XXIII/203/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów.
05.05.2020 więcej
Uchwała Nr XXIII/202/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów.
05.05.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się