2021-07-12

Transkrypcja aktu

URZĄD STANU CYWILNEGO

36-200 BRZOZÓW, ul. Rynek 10

TRANSKRYPCJA

 

 PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO

 DO REJESTRU STANU CYWILNEGO W POLSCE

 

1.     INFORMACJA OGÓLNA

Akt urodzenia, małżeństwa i zgonusporządzony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji art. 104 p. o a.s.c.

Transkrypcjapolega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego, ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ i nie budzi wątpliwości co do autentyczności.  Przeniesienia treści zagranicznego dokumentu dokonuje się zarówno językowo jak i formalnie bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego

2.     ZAŁATWIANIE SPRAWY

1/. Wnioskodawca

 • osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji - (wzór wniosku w załączeniu),
 • pełnomocnik osoby, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji /wymagane pełnomocnictwo/ - (wzór pełnomocnictwa w załączeniu),
 •  inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

 

2/. Miejsce składania wniosku o transkrypcję

·         wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego,

 

3/. Wymagane dokumenty

 • wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego,
 • oryginał zagranicznego dokumentu stanu cywilnegobędący dowodem zdarzenia
  i świadectwem jego rejestracji,
 • urzędowe tłumaczenie zagranicznego dokumentu na język polski(nie dotyczy: odpisów na drukach wielojęzycznych)dokonane przez:

- tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,

- tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach

  członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego ObszaruGospodarczego (EOG),

- konsula (za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również dokumenty
przetłumaczone z języka obcego na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym
i poświadczone przez konsula  oraz  dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski)

 • oświadczenie małżonków o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa oraz nazwiskach dzieci zrodzonych z tego małżeństwa art. 106 ust. 1 p. o a.s.c,(dotyczy: jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniach małżonków w sprawie noszonego swojego nazwiska po zawarciu małżeństwa oraz nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa), można złożyć z wnioskiem o transkrypcję

mogą złożyć w składanym wniosku o transkrypcję, albo w każdym czasie  do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji,  

 • pełnomocnictwo,jeżeli zostało udzielone przez osobę, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji,
 • ważny dokument stwierdzający tożsamość(do wglądu),

·         dowód zapłaty opłatyskarbowej /50zł/

 

 

4/. Inne informacje n/t dokonywania transkrypcji

 

·         Wniosek o transkrypcję za pośrednictwemkonsula

Wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego można złożyć za pośrednictwem polskiego konsula, który przesyła go wraz z wymaganymi dokumentami do wybranego przez wnioskodawcę kierownika urzędu stanu cywilnego na terenie RP.

 

·         Wniosek o uzupełnienie brakujących danych lub sprostowanie danych transkrybowanego aktu stanu cywilnego art. 35 i 37 p.o a.s.c.

Jeżeli akt stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji nie zawiera wszystkich wymaganych danych lub zawiera dane niezgodne z aktami stanu cywilnymi stwierdzającymi zdarzenie wcześniejsze ale dotyczą tej samej osoby której dotyczy wpisany akt, należy wystąpić do kierownika urzędu stanu cywilnego który go sporządził o jego uzupełnienie lub sprostowanie.

Uzupełnienia lub sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się na podstawie:

- innych aktów stanu cywilnego, zagranicznego dokumentu jeżeli w państwie jego wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego lub na podstawie innego zagranicznego dokumentu który potwierdza stan cywilny wydany w państwie w którym nie jest prowadzona rejestracja.

 

·         Dostosowanie pisowni danych do reguł pisowni polskiej art. 104 ust. 7 p.o a.s.c.

Na wniosek osoby, której akt dotyczy i która posługuje się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Polsce, kierownik stanu cywilnego dokonując transkrypcji zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, dostosowuje pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej (dotyczy: jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji)

 

·         Pisownia nazw zagranicznych miejscowości art. 104 ust. 8 p.o a.s.c.

 

Nazwy miejscowości położone poza granicami RP zamieszcza się w pisowni ustalonej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

·         Obowiązek dokonania transkrypcji art. 104 ust. 5 p.o a.s.c.

 

Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego:

-posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenie wcześniejsze sporządzony na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego,

- ubiega się o polski dokument tożsamości,

- ubiega się o nadanie numeru PESEL.

 

·         Obowiązek powiadamiania o dokonaniu transkrypcji art. 106 p.o a.s.c.

 

- w przypadku, gdy transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego urodzenie jest dokonywana na wniosek matki dziecka, a w dokumencie tym są zawarte dane ojca inne niż wynikające z domniemania pochodzenia dziecka od męża matki, kierownik urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji, zawiadamia o tym męża matki, pouczając go o prawie do wniesienia do sądu powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, (dotyczy: jeżeli jest możliwe ustalenie miejsca pobytu domniemanego ojca).

- w przypadku, gdy transkrypcji dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o transkrypcji drugiego małżonka oraz informuje go o prawie do złożenia oświadczenia w sprawie nazwiska,

- w przypadku, gdy transkrypcji dokonano na wniosek osoby, której transkrybowany dokument nie dotyczy, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o transkrypcji osoby, których dokument dotyczy. Jeżeli transkrybowany dokument dotyczy małżonków, informuje ich również o prawie do złożenia oświadczeń w sprawie nazwiska lub oświadczeń w sprawie nazwiska dzieci.

 

·         Odmowa dokonania transkrypcji i tryb odwoławczy

 

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania transkrypcji, jeżeli:

1. przedstawiony kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument:

     - w państwie jego wystawienia nie jest uznawany za dokument stanu cywilnego lub nie
        ma mocy dokumentu urzędowego, lub nie został wydany przez właściwy organ,

     - budzi wątpliwości, co do jego autentyczności,

     - potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon,

2. zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji w państwie innym niż państwo              
    zdarzenia,

3. dokonanie transkrypcji byłaby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku   
    prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej, od której służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie
14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

·         Legalizacja zagranicznych dokumentów

 

Wnioskodawca przedkładający zagraniczny dokument może zostać wezwany przez kierownika urzędu stanu cywilnego do uwierzytelnienia dokumentu przez jegolegalizację

Uwzględniając Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191z dnia 06 lipca 2016r.  w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w UE zniesiona została legalizacja i apostille w odniesieniu do państw członkowskich UE.

 

3. OPŁATY

Wysokość pobieranej opłaty skarbowej i miejsce jej uiszczenia:

 • transkrypcja i wydanie wnioskodawcy odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji – 50,00 zł.
 • pełnomocnictwo udzielone do dokonania transkrypcji – 17,00 zł (nie dotyczy: jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone: wstępnym/rodzice, dziadkowie/, zstępnym/dzieci, wnuki/ oraz rodzeństwu lub małżonkowi),
 • uzupełnienie lub sprostowanie aktu stanu cywilnego – 39,00 zł (płatne osobno za każdy rodzaj wykonywanej czynności),
 • opłatę można uiścić:

- na miejscu w USC Brzozów, ul. Rynek 10,

- przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1

  bank: PKO Bank Polski SA Oddział w Brzozowie,

  nr rachunku: 81 1020 4391 0000 6702 0171 7768

4. PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 463 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

·         Administratorem danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych
w Urzędzie Stanu Cywilnego administratorem jest: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Brzozowie,

·         Inspektor ochrony danych osobowych- Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Brzozowie wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzezadres e-mail: um_brzozow@brzozow.pl,formularz kontaktowy pod adresem https://www.brzozow.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora : Urząd Miejski Brzozów, ul. Armii Krajowej 1, tel. 13/43 410 50,

·         Cele przetwarzania Pani/Pana danych-  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk,

·         Konieczność przetwarzania danychprzetwarzanie Pani/Pana danych jest konieczne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów osób których dane dotyczą, innych osób fizycznych lub celu publicznego, z zachowaniem podstawowego prawa i wolności każdej osoby, a i ich podanie w zakresie wymaganym ustawami jest obligatoryjne,

·         Podstawa prawna przetwarzania danych:

1.        Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,

2.        Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego,

3.        Ustawa o zmianie imienia i nazwiska,

4.        Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

5.        Ustawa Prawo prywatne międzynarodowe

·         Odbiorcy Pani/Pana danych i ich czas przechowywania:

1.        Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

2.        Danedotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,

3.        Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

4.        Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, (100 lat dotyczące urodzenia i 80 lat dotyczące małżeństwa i zgonu),

·         Prawa Pani/Pana jako Podmiotu danych

1.        prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

2.        prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w razie stwierdzenia naruszenia przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

 

Opracował/a

Magdalena Dąbrowska

13.02.2020

Zatwierdził

Piotr Stańko

 

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

Magdalena Dąbrowska

 

       

 

Załączniki

  Pełnomocnictwo o d...skrypcji.docx 17,4 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pełnomocnictwo o d...nskrypcji.pdf 1022,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pełnomocnictwo.docx 17,4 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pełnomocnictwo.pdf 1022,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wpis aktu małżeń...waWNIOSEK.doc 51,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wpis aktu małżeń...waWNIOSEK.pdf 883,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wpis aktu urodzeniaWNIOSEK.doc 50 KB (doc) szczegóły pobierz
  wpis aktu urodzeniaWNIOSEK.pdf 957,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wpis aktu zgonuWNIOSEK.doc 42 KB (doc) szczegóły pobierz
  wpis aktu zgonuWNIOSEK.pdf 234,97 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się