2016-01-09

Referat Podatków

Pracownicy Referatu Podatków

Dorota Folta - Kierownik Referatu

pok. 207

tel. 13 3061078

e-mail: podatki@brzozow.pl

 1. Nadzór nad realizacją zadań Referatu Podatków
 2. Prowadzenie zagadnień wynikających z przepisów ustawy o podatku rolnym, leśnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczących  sołectwa Zmiennica, a w szczególności:
 • wymiaru, księgowości i ewidencji obowiązującej sprawozdawczości w tym zakresie, na podstawie ustalonej przez Ministra Finansów instrukcji w sprawie prowadzenia rachunkowości podatków i opłat lokalnych,
 • rozliczanie i kontrola rachunkowa inkasentów,
 • prowadzenie ewidencji inkasa,
 • sporządzanie upomnień i tytułów wykonawczych,
 • wprowadzanie zmian geodezyjnych do komputerowej bazy danych,
 • prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie udzielania ulg tj. umarzania zaległości podatkowych, rozkładania na raty zaległości podatkowych, odraczanie terminów płatności (gromadzenie materiału dowodowego i wydawanie decyzji  w sprawie),
 • przenoszenie odpowiedzialności podatkowej na osoby trzecie,
 • prowadzenie rejestru podań i odwołań oraz ich załatwianie,
 1. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach.
 2. Załatwianie spraw bieżących i przyjmowanie stron.

 

Ewelina Wydrzyńska-Olejko - Inspektor

pok. 206

tel. 13 4341076

 1. Prowadzenie zagadnień wynikających z przepisów ustawy o podatku rolnym, leśnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczących sołectw Humniska i Humniska Skrzyżowanie,
  a w szczególności:
 • wymiaru, księgowości i ewidencji obowiązującej sprawozdawczości w tym zakresie, na podstawie ustalonej przez Ministra Finansów instrukcji w sprawie prowadzenia rachunkowości podatków i opłat lokalnych,
 • rozliczanie i kontrola rachunkowa inkasentów,
 • prowadzenie ewidencji inkasa,
 • sporządzanie upomnień i tytułów wykonawczych,
 • wprowadzanie zmian geodezyjnych do komputerowej bazy danych,
 • prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie udzielania ulg tj. umarzania zaległości podatkowych, rozkładania na raty zaległości podatkowych, odraczanie terminów płatności (gromadzenie materiału dowodowego i wydawanie decyzji  w sprawie),
 • przenoszenie odpowiedzialności podatkowej na osoby trzecie,
 1. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach.
 2. Załatwianie spraw bieżących i przyjmowanie stron.

 

Ewelina Słowik - Inspektor

pok. 206

tel. 13 4341076

 1. Prowadzenie zagadnień w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych, a w szczególności:
 • ewidencji deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego,
 • wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
 • prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie udzielania ulg: umarzania zaległości podatkowych, rozkładania na raty, odraczania terminów płatności (zbierania materiałów dowodowego, wydania decyzji).
 1. Wydawania zaświadczeń osobom prawnym o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości.
 2. Sporządzanie sprawozdań w zakresie udzielania osobom fizycznym i prawnym pomocy publicznej.
 3. Prowadzenie podatku od środków transportowych.
 4. Prowadzenie zagadnień związanych z rozliczaniem opłaty targowej.
 5. Prowadzenie zagadnień wynikających z przepisów ustawy o podatku rolnym, leśnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczących  sołectwa Przysietnica, a w szczególności:
 • wymiaru, księgowości i ewidencji obowiązującej sprawozdawczości w tym zakresie, na podstawie ustalonej przez Ministra Finansów instrukcji w sprawie prowadzenia rachunkowości podatków i opłat lokalnych,
 • rozliczanie i kontrola rachunkowa inkasentów,
 • prowadzenie ewidencji inkasa,
 • sporządzanie upomnień i tytułów wykonawczych,
 • wprowadzanie zmian geodezyjnych do komputerowej bazy danych,
 • prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie udzielania ulg tj. umarzania zaległości podatkowych, rozkładania na raty zaległości podatkowych, odraczanie terminów płatności (gromadzenie materiału dowodowego i wydawanie decyzji   w sprawie),
 • przenoszenie odpowiedzialności podatkowej na osoby trzecie,

 

Agnieszka Kurcoń - Inspektor

pok. 206

tel. 13 4341076

 1. Prowadzenie zagadnień wynikających z przepisów ustawy o podatku rolnym, leśnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczących   sołectw: Grabownica Starzeńska i Górki,
  a w szczególności:
 • wymiaru, księgowości i ewidencji obowiązującej sprawozdawczości w tym zakresie, na podstawie ustalonej przez Ministra Finansów instrukcji w sprawie prowadzenia rachunkowości podatków i opłat lokalnych,
 • rozliczanie i kontrola rachunkowa inkasentów,
 • prowadzenie ewidencji inkasa,
 • sporządzanie upomnień i tytułów wykonawczych,
 • wprowadzanie zmian geodezyjnych do komputerowej bazy danych,
 • prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie udzielania ulg tj. umarzania zaległości podatkowych, rozkładania na raty zaległości podatkowych, odraczanie terminów płatności (gromadzenie materiału dowodowego i wydawanie decyzji  w sprawie),
 • przenoszenie odpowiedzialności podatkowej na osoby trzecie,
 1. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach.
 2. Załatwianie spraw bieżących i przyjmowanie stron.

 

Joanna Nieckarz - Inspektor

pok. 206

tel. 13 4341076

 

Dominika Wójcik - Inspektor 

pok. 205

tel. 13 3061126

 1. Prowadzenie zagadnień wynikających z przepisów ustawy o podatku rolnym, leśnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczących  sołectw: Stara Wieś i Turze Pole, a w szczególności:
 • wymiaru, księgowości i ewidencji obowiązującej sprawozdawczości w tym zakresie, na podstawie ustalonej przez Ministra Finansów instrukcji w sprawie prowadzenia rachunkowości podatków i opłat lokalnych,
 • rozliczanie i kontrola rachunkowa inkasentów,
 • prowadzenie ewidencji inkasa,
 • sporządzanie upomnień i tytułów wykonawczych,
 • wprowadzanie zmian geodezyjnych do komputerowej bazy danych,
 • prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie udzielania ulg tj. umarzania zaległości podatkowych, rozkładania na raty zaległości podatkowych, odraczanie terminów płatności (gromadzenie materiału dowodowego i wydawanie decyzji   w sprawie),
 • przenoszenie odpowiedzialności podatkowej na osoby trzecie,
 1. Wydawanie zaświadczeń: o stanie majątkowym, o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, o niezaleganiu w podatkach.
 2. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
 3. Załatwianie spraw bieżących i przyjmowanie stron.

 

Monika Gazdowicz - Inspektor

pok. 205

tel. 13 3061073

 1. Prowadzenie zagadnień wynikających z przepisów ustawy o podatku rolnym, leśnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczących  miasta Brzozów,  a w szczególności:
 • wymiaru, księgowości i ewidencji obowiązującej sprawozdawczości w tym zakresie, na podstawie ustalonej przez Ministra Finansów instrukcji w sprawie prowadzenia rachunkowości podatków i opłat lokalnych,
 • sporządzanie upomnień i tytułów wykonawczych,
 • wprowadzanie zmian geodezyjnych do komputerowej bazy danych,
 • prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie udzielania ulg tj. umarzania zaległości podatkowych, rozkładania na raty zaległości podatkowych, odraczanie terminów płatności (gromadzenie materiału dowodowego i wydawanie decyzji w sprawie),
 • przenoszenie odpowiedzialności podatkowej na osoby trzecie,
 1. Wydawanie zaświadczeń: o stanie majątkowym, o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, o niezaleganiu w podatkach.
 2. Załatwianie spraw bieżących i przyjmowanie stron.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się