2020-05-25

XXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Porządek obrad XXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie 

w dniu 29 maja 2020 r. 

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi i wnioski do protokołu z sesji odbytej w dniu 24 lutego 2020 r. i 29 kwietnia 2020 r.

4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzednich sesji.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
do Sądu Okręgowego w Krośnie.

7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Brzozów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu Gminy Brzozów,

b) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 6468/2),

c) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu      (działka nr 6634),

d) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 1738/2),

e) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 1416/6),

f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów

(lokal użytkowy),

g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów

(działka nr 119/19),

h) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów

(działka nr 3969/2),

i) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie

Gminy Brzozów,

j) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie,

k) rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców miejscowości Górki, Turze Pole i Zmiennica

w sprawie zrównania opłat za odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej, do stawek obowiązujących w pozostałych miejscowościach Gminy Brzozów.

 

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad XXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Załączniki

  projekt uchwały a).pdf 479,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt uchwały b).pdf 425,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt uchwały c).pdf 430 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt uchwały d).pdf 447,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt uchwały e).pdf 456,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt uchwały f).pdf 158,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt uchwały g).pdf 491,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt uchwały h).pdf 360,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt uchwały i).pdf 369,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt uchwały j).pdf 125,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt uchwały k).pdf 716,67 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się