2020-02-20

XXII sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi i wnioski do protokołu z sesji odbytej w dniu 31 stycznia 2020 r.

4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzednich sesji.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzozów

na lata 2020 – 2024,

b) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów

w drodze przetargu (działka nr 2185),

c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów

(działka nr 1709/4),

d) określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych, dla których Gmina Brzozów jest organem prowadzącym,

e) pozostawienia bez rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 20 grudnia 2019 r. przez Stowarzyszenie Kupców w sprawie obniżenia stawek opłaty targowej,

f) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzozowa,

g) zmiany uchwały własnej Nr III/6/2018 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brzozowie,

h) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2020.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad XXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Załączniki

  projekt uchwały 6a).pdf 1,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt uchwały 6b).pdf 441,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt uchwały 6c).pdf 294,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt uchwały 6d).pdf 368,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt uchwały 6e).pdf 146,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt uchwały 6f).pdf 146,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt uchwały 6g).pdf 171,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt uchwały 6h).pdf 386,39 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się