2016-10-28

Ponowne wykorzystanie informacji

16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania.

 

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  informacji sektora publicznego, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych  innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ustawa określa też ograniczenia w korzystaniu z prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego wynikające m.in.:

  • z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych;
  • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne);
  • z przepisów innych ustaw;
  • z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.

Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy  o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy).

 

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego

1.   Udostępnianie lub przekazywanie znajdujących się w posiadaniu Urzędu informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania następuje poprzez:

  • udostępnianie w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie podmiotowej BIP lub w inny sposób,
  • przekazywanie na wniosek o ponowne wykorzystanie.

2. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, zwany dalej „Wnioskiem” może mieć postać papierową lub elektroniczną i winien spełniać warunki określone w ustawie.

3.    Wnioski można składać w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać do Urzędu pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub faksem. Wzór Wniosku stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 224/2016 Burmistrza Brzozowa z dnia 27 października 2016r.

Załączniki

  Wniosek o ponowne w...licznego.docx 14,6 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie_Nr_224_2016.pdf 960,62 KB (pdf) szczegóły pobierz