2017-12-11

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

Alicja Tomoń – Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnuych

pok. 10

tel.134341089

 

Do zadań pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych należy w szczególności

1.      Inicjowanie, koordynowanie i uczestniczenie w działaniach gminy na rzecz osób niepełnosprawnych,                          

2.      Współpraca z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami  i instytucjami publicznymi w formie organizowania kampanii informacyjnych, imprez integracyjnych, sympozjów, konferencji w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych,

3.      Bieżące informowanie społeczności lokalnej o aktualnych wydarzeniach, programach pomocowych, formach wsparcia realizowanych przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i inne podmioty na rzecz osób niepełnosprawnych,

4.      Przeciwdziałanie dyskryminacji i inicjowanie działań w zakresie obrony interesów osób niepełnosprawnych,

5.      Analiza potrzeb osób niepełnosprawnych dotyczących m.in. możliwości dostępu do obiektów użyteczności publicznej, leczenia i rehabilitacji, informacji,  swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu,

6.      Współpraca z właściwą jednostką ds. funduszy europejskich w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich na rzecz osób niepełnosprawnych, 

7.      Monitorowanie potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców w celu kreowania celowych działań, poprzez przedstawienie burmistrzowi propozycji rozwiązań problemów osób niepełnoprawnych

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się