2017-12-11

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

Alicja Tomoń – Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnuych

pok. 10

tel.134341089

 

Do zadań pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych należy w szczególności

1.      Inicjowanie, koordynowanie i uczestniczenie w działaniach gminy na rzecz osób niepełnosprawnych,                          

2.      Współpraca z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami  i instytucjami publicznymi w formie organizowania kampanii informacyjnych, imprez integracyjnych, sympozjów, konferencji w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych,

3.      Bieżące informowanie społeczności lokalnej o aktualnych wydarzeniach, programach pomocowych, formach wsparcia realizowanych przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i inne podmioty na rzecz osób niepełnosprawnych,

4.      Przeciwdziałanie dyskryminacji i inicjowanie działań w zakresie obrony interesów osób niepełnosprawnych,

5.      Analiza potrzeb osób niepełnosprawnych dotyczących m.in. możliwości dostępu do obiektów użyteczności publicznej, leczenia i rehabilitacji, informacji,  swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu,

6.      Współpraca z właściwą jednostką ds. funduszy europejskich w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich na rzecz osób niepełnosprawnych, 

7.      Monitorowanie potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców w celu kreowania celowych działań, poprzez przedstawienie burmistrzowi propozycji rozwiązań problemów osób niepełnoprawnych