2021-07-12

Odpisy aktów stanu cywilnego

URZĄD STANU CYWILNEGO

36-200 BRZOZÓW, ul. Rynek 10

ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO

 

UZYSKANIE

·         ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO

·         ZAŚWIADCZENIA O ZAMIESZCZONYCH LUB NIEZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE STANU CYWILNEGO DANYCH DOTYCZĄCYCH
WSKAZANEJ OSOBY

·         WIELOJĘZYCZNEGO STANDARDOWEGO FORMULARZA (TŁUMACZENIA POMOCNICZEGO)

1.     INFORMACJA OGÓLNA

Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje z rejestru stanu cywilnego:

1) odpisy zupełne, skrócone oraz wielojęzyczne aktów stanu cywilnego /wersja papierowa lub elektroniczna/

2) zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;

Wniosek o wydanie odpisuaktu urodzenia, małżeństwa i zgonu można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego.

Wniosek można złożyć :

·         osobiście 

·         przesłać drogą pocztową do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

·         można przesłać drogą elektroniczną jeżeli Wnioskodawca może opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Prawo o aktach stanu cywilnego nie określa terminu ważności wydanego odpisu aktu. Odpis jest ważny jeśli dane w nim zawarte są aktualne -nie zostały zmienione.

Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty sporządzenia.

Dokumenty z rejestru stanu cywilnego wydaje się przez okres przechowywania aktów:

·         100 lat – akty urodzenia

·         80 lat- akty małżeństwa i zgonu.

Po upływie w/w okresów księgi akt stanu cywilnego zostają przekazane do Archiwum          Państwowego w Sanoku.

Wielojęzyczny standardowy formularzto pomoc tłumaczeniowa, której celem jest ułatwienie instytucji przyjmującej zrozumienia dokumentu urzędowego sporządzonego w języku, który nie jest akceptowany przez dane państwo UE. 

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza składa się do organu wydającego odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia, do których ma być załączony wielojęzyczny formularz. Formularz nie ma żadnej wartości prawnej, jako samodzielny dokument, i może być przedstawiany tylko w załączeniu do oryginalnego dokumentu krajowego.

 

Wielojęzyczny formularz można dołączyć do wybranych dokumentów urzędowych wydanych z rejestru stanu cywilnego po dniu 1 marca 2015 r.m.in.:
• odpisu skróconego aktu urodzenia,
• odpisu skróconego aktu małżeństwa,
• odpisu skróconego aktu zgonu,
• zaświadczenia o stanie cywilnym,
• zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.

2.     ZAŁATWIANIE SPRAWY

 

1/. Wnioskodawca

Osoby uprawnione do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego oraz zaświadczeń: 

·         osoba, której akt dotyczy, jej wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. 

·         osoby trzecie na podstawie udzielonego  pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną.

·         osoby niespokrewnione które wykażą interes prawny do otrzymania dokumentu

 

2/. Miejsce składania wniosku

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie  zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, bez względu na miejsce sporządzenia i przechowywania aktu.

3/. Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie odpisu aktu lub zaświadczenia
  • pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone przez osobę, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji,
  • ważny dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu),

·         dowód zapłaty opłatyskarbowej

 

4/.  Terminy

 

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek został złożony do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. 

Podstawa prawna: 

• art. 125 pkt 1,2,3,4 Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

 

UWAGA!!!Odpisy z ksiąg które są przechowywane w tut. Urzędzie są wydawane bez zbędnej

 zwłoki ,nie później jednak niż w terminie 7 dni 

 

5/. Tryb odwoławczy

Odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego oraz wydania zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby  następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem Kierownika tutejszego USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

3. OPŁATY

Wysokość pobieranej opłaty skarbowej i miejsce jej uiszczenia:

Opłacie skarbowej podlega: 

• odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu – 22 zł 

• odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu – 33 zł 

• zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł 

• wydanie wielojęzycznego formularza – 17zł

• pełnomocnictwo do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego – 17 zł 

 

  • opłatę można uiścić:

- na miejscu w USC Brzozów, ul. Rynek 10,

- przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1

  bank: PKO Bank Polski SA Oddział w Brzozowie,

  nr rachunku: 81 1020 4391 0000 6702 0171 7768

Opłacie skarbowej podlegająodpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby do spraw m.in.: spadkowych, majątkowych, meldunkowych, PZU, spraw prywatnych.
Bezpłatnie wydawane są odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby do spraw m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), Karty Dużej Rodziny, wystawienia dowodu osobistego i paszportu.

                                             4. PODSTAWA PRAWNA

 

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012
    (Dz. Urz. UE L 200/1 z 26 lipca 2016 s. 1- 136),
  • • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019, poz. 860),

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

·         Administratorem danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych
w Urzędzie Stanu Cywilnego administratorem jest: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Brzozowie,

·         Inspektor ochrony danych osobowych- Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Brzozowie wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzezadres e-mail: um_brzozow@brzozow.pl,formularz kontaktowy pod adresem https://www.brzozow.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora : Urząd Miejski Brzozów, ul. Armii Krajowej 1, tel. 13/43 410 50,

·         Cele przetwarzania Pani/Pana danych-  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk,

·         Konieczność przetwarzania danychprzetwarzanie Pani/Pana danych jest konieczne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów osób których dane dotyczą, innych osób fizycznych lub celu publicznego, z zachowaniem podstawowego prawa i wolności każdej osoby, a i ich podanie w zakresie wymaganym ustawami jest obligatoryjne,

·         Podstawa prawna przetwarzania danych:

1.        Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,

2.        Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego,

3.        Ustawa o zmianie imienia i nazwiska,

4.        Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

5.        Ustawa Prawo prywatne międzynarodowe

·         Odbiorcy Pani/Pana danych i ich czas przechowywania:

1.        Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

2.        Danedotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,

3.        Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

4.        Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, (100 lat dotyczące urodzenia i 80 lat dotyczące małżeństwa i zgonu),

·         Prawa Pani/Pana jako Podmiotu danych

1.        prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

2.        prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w razie stwierdzenia naruszenia przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

 

Opracował/a

Magdalena Dąbrowska

13.02.2020

Zatwierdził

Piotr Stańko

 

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

Magdalena Dąbrowska

 

       

 

Załączniki

  Wniosek - Wielojęz...rmularze.docx 21,21 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek - Wielojęz...ormularze.pdf 401,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WNIOSEK o ODPIS.docx 20,22 KB (doc) szczegóły pobierz
  WNIOSEK o ODPIS.pdf 377,21 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się