2018-09-06

Klauzula informacyjna Urzędu Miejskiego w Brzozowie

Szanowni Państwo,

Urząd Miejski w Brzozowie celem realizacji zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym, oraz w innych ustawach, przetwarza i archiwizuje dane osobowe.

 

Urząd Miejski w Brzozowie dokłada wszelkich starań, aby pobierać od interesantów minimalny
i niezbędny do załatwienia danej sprawy zakres danych osobowych. Zadaniem Urzędu jest dbałość o to, aby dane osobowe były wykorzystane wyłącznie w celach określonych przepisami prawa. Ze szczególną starannością dbamy zaś o to, aby dostęp do danych osobowych miały jedynie osoby bezpośrednio realizujące daną sprawę, a dane osobowe pozostawały w Urzędzie Miejskim w Brzozowie bezpieczne.  

 

Każda zainteresowana osoba jeżeli  uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Miejski w Brzozowie w sposób niewłaściwy, lub zechce uzyskać informacje na temat własnych przetwarzanych danych osobowych – może zasięgnąć informacji kontaktując się z:

  • Administratorem (danych) – Urzędem Miejskim w Brzozowie reprezentowanym przez Burmistrza Brzozowa, na adres: ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów,
    tel./faks: 13 43 410 50/ 1343 410 55,
  • Inspektorem Ochrony Danych, którym  jest Pan Janusz Pomykała. Z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych najłatwiej skontaktować się pocztą elektroniczną na adres iod@brzozow.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora.

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się