Lista artykułów

Nazwa artykułu
Postanowienie Starosty Brzozowskiego
z dnia 21.01.2020 r. w sprawie scalania gruntów wsi Zmiennica,
Gmina Brzozów.
05.02.2020 więcej
Postanowienie Starosty Brzozowskiego
z dnia 21.01.2020 r. w sprawie scalania gruntów wsi Turze Pole,
Gmina Brzozów.
05.02.2020 więcej
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 19.12.2019 r. o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa
podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do
kategorii, oraz o wyłożeniu projektu do publicznej wiadomości.
23.12.2019 więcej
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
pozwolenia wodnoprawnego.
04.12.2019 więcej
Obwieszczenie Startosty Brzozowskiego
z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie scalania gruntów w obrębie
Zmiennica - gmina Brzozów.
04.12.2019 więcej
Obwieszczenie Startosty Brzozowskiego
z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie scalania gruntów w obrębie
Turze Pole - gmina Brzozów.
04.12.2019 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 17 października 2019r. w sprawie "Budowy nowej hali
produkcyjno-magazynowej z linią wyrobów metalowych, linią
produkcyjną elementów plastikowych i obróbką galwaniczną
wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby
firmy ELAN sp. z o.o. Sp. k. w Brzozowie przy ul. Rzeszowskiej"
18.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się