Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 07.06.2018 r. - w sprawie zebrania dowodów i materiałów
niezbędnych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
08.06.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 29 maja 2018 r. - dotyczy wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn:
"Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4 kV.
29.05.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 29 maja 2018 r. - dotyczy wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn:
"Budowa zjazdów z ul. Zdrojowej w Brzozowie wraz z drogą
wewnętrzną"
29.05.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 30 kwietnia 2018 r. - "Budowa elektroenergetycznej linii
kablowej SN 15kV"
30.04.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 23.04.2018 r. - w sprawie wydania decyzji dla
przedsięwzięcia pn.: "budowa kładki dla pieszych w ciągu
drogi powiatowej Nr 2054R Brzozów - Turze Pole w km 0 355 w
miejscowości Brzozów"
24.04.2018 więcej
Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
„Likwidacja oczyszczalni ścieków Brzozów - Borkówka i
budowa instalacji przerzutu ścieków z likwidowanej
Oczyszczalni ścieków Brzozów - Borkówka do nowej Oczyszczalni
ścieków Brzozów-Jakla Wielka”
20.04.2018 więcej
Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
"Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekami i odpadami w
Gminie Brzozów"
20.04.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 28 marca 2018 r. - o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
20.04.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 16 kwietnia 2018 r. - "Budowa drogi na działkach nr
2301/1, 2301/3, 2301,/2 2302, 2351/37, 2351/35, 2351/33, 2777/26
położonych w Brzozowie".
18.04.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 16 kwietnia 2018 r. - "Budowa parkingu dla samochodów
osobowych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie
Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza na
działce nr 1077/16/ położonej w Brzozowie".
18.04.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się