Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach nr
5690, 5077, 5095, 5689 położonych w Starej Wsi.
02.08.2021 więcej
Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
z dnia 26 lipca 2021 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie melioracji wodnych dla
inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Brzozowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz
zapleczem szkoleniowym" na działce nr ewid. 58/17 położonej w
m. Brzozów, gm. Brzozów.
30.07.2021 więcej
Decyzja - Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
28.07.2021 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa zespołu budynków wielorodzinnych Brzozów 1,
przewidziana do realizacji w miejscowości Humniska, na
działkach ewid. nr 119/17, 119/16, 119/18, 119/19, 119/20,
119/12, 119/13, 119/6, 127, 119/1i104, obręb 0003 Humniska".
26.07.2021 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa
gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym
niskiego ciśnienia do budynku mieszkalnego" na działkach nr
6066/1, 2706/2, 2706/3, 2044, 252417, 2524/12, 2524/11, 2524/8,
2524/3 położonych w Humniskach.
21.07.2021 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
"Wydobywanie ropy naftowej, gazu ziemnego i gazu ziemnego
towarzyszącego ze złoża Turze Pole - Zmiennica".
19.07.2021 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok
z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Zmiana
koncesji 16/2010/m na bezzbiornikowe magazynowanie gazu w
horyzoncie kredowym złoża gazu ziemnego Strachocina".
16.07.2021 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok
z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Zmiana
koncesji 16/2010/m na bezzbiornikowe magazynowanie gazu w
horyzoncie kredowym złoża gazu ziemnego Strachocina".
16.07.2021 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 17 lipca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa zespołu budynków wielorodzinnych Brzozów l,
przewidziana do realizacji w miejscowości Humniska, na
działkach ewid. nr 119/17, 119/16, 119/18, 119/19, 119/20,
119112, 119/13, 119/6, 127, 119/1 i 104, obręb 0003 Humniska".
14.07.2021 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach nr 3462,
3491, 3493, 3517, 3393, 3396/10, 3396/1, 3396/11, 6457, 6414,
6400 położonych w Starej Wsi.
14.07.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się