Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 8 sierpnia 2018 r. - dotyczy: "Budowy linii
elektroenergetycznych SN 15kV, stacji transformatorowej
wnętrzowej linii kablowych wraz z przyłączami".
09.08.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 8 sierpnia 2018 r. - dotyczy: "Budowy oświetlenia drogi
dgr nr 7875-7916 w Przysietnicy"
08.08.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 8 sierpnia 2018 r. - dotyczy: "Budowy oświetlenia drogi
dgr nr 4154 w Przysietnicy"
08.08.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 8 sierpnia 2018 r. - dotyczy: "Budowy oświetlenia drogi
dgr nr 4030 w Humniskach"
08.08.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 03.08.2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania
administracyjnego oraz zawiadomienie o oględzinach w sprawie
wydania zezwolenia na usunięcie dwóch drzew rosnących na
terenie działki nr 3111/4 w Brzozowie przy ul. Bielawskiego 13.
06.08.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 02.08.2018 r. - dotyczy budowy wieży telekomunikacyjnej
wraz ze stacją bazową KKS BRZOZOW_PRZYSIETNICA na działce nr
2547, położonej w Przysietnicy.
03.08.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 31.07.2018 r. - dotyczy budowy odcinka sieci SN 15kV i nN
0,4kV oraz stacji transformatorowych 15/0,4kV w ramach przebudowy
linii SN 15kV relacji: Brzozów-Besko-Krosno odgałęzienie
"Zmiennica4"
01.08.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
"Budowa oświetlenia drogi dgr nr 4154 w Przysietnicy" na
działkach 4154, 4155, 4151, 4150 położonych w Przysietnicy.
06.07.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
"Budowa oświetlenia drogi dgr nr 7875-7916 w Przysietnicy" na
działkach nr 7875, 7913, 7916, 7917, 7937, 7938 położonych w
Przysietnicy.
06.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się