Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 9 października 2018 r. w sprawie "Budowy odcinków sieci
SN 15kV oraz stacji transformatorowych SN/nN".
11.10.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 25 września 2018 r. w sprawie "Budowa wiaty magazynowej,
wiaty na silos i separator, suszarni, rampy załadunkowej,
kotłowni oraz hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem
socjano - biurowym wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr
14/29 i 14/31 w Brzozowie"
26.09.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 25 września 2018 r. w sprawie "Budowa wiaty magazynowej,
wiaty na silos i separator, suszarni, rampy załadunkowej,
kotłowni oraz hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem
socjano - biurowym wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr
14/29 i 14/31 w Brzozowie"
26.09.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 21 września 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa wieży
telekomunikacyjnej wraz z stacją bazową
KKS_BRZOZOW_PRZYSIETNICA/23288" na działce nr 2547 położonej w
Przysietnicy.
21.09.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 18 września 2018 r. o zebraniu dowodów i materiałów
niezbędnych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
19.09.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - zezwolenia
13.09.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 7 września 2018 r. w sprawie "Budowy wieży
telekomunikacyjnej wraz z stacją bazową
KKS_BRZOZOW_PRZYSIETNICA/23288".
10.09.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przedsięwzięcia pn.:
"Budowa linii elektroenergetycznych SN 15 kV, stacji
transformatorowej wnętrzowej, linii kablowej NN wraz z
przyłączami".
04.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się