2021-04-15

Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą.

URZĄD STANU CYWILNEGO

36-200 BRZOZÓW, ul. Rynek 10

ZAŚWIADCZENIE DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O MOŻLIWOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ

PRZEZ OBYWATELA POLSKIEGO LUB CUDZOZIEMCA

 

1.     INFORMACJA OGÓLNA

Obywatel polski lub cudzoziemiec nie posiadający żadnego obywatelstwa, który chce zawrzeć małżeństwo za granicą może ubiegać się o zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo. W tym celu składa przed kierownikiem oświadczenie iż nie wie o istnieniu przeszkód wyłączających zawarcie małżeństwa zgodnie z prawem polskim.

Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od daty jego wydania.

Jeśli zaświadczenie ma być przedłożone w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, osoba uprawniona do pobrania zaświadczenia może, po złożeniu stosownego wniosku, otrzymać urzędowe tłumaczenie tego dokumentu sporządzone na podstawie ustawy z dnia
4 kwietnia 2019r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

2.     ZAŁATWIANIE SPRAWY

1/. Wnioskodawca

·         osoba której dotyczy zaświadczenie

2/. Miejsce składania wniosku

 • osobiście w dowolnym urzędzie stanu cywilnego przed kierownikiem USC,
 • za pośrednictwem konsulatu /osoby zamieszkałe zagranicą/

3/. Wymagane dokumenty

 • ważny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu,
 • wniosek o wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą,
 • pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, /spisuje Kierownik lub Konsul/
 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.

 

Cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa:

·         zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie,

·         jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz  z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo konsula. 

4/. Terminy

 • niezwłocznie w przypadku kompletnego wniosku
 • 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje księgę zawierającą akty stanu cywilnego dotyczące wnioskodawcy,
 • 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie przechowuje ksiąg zawierających akty stanu cywilnego dotyczące wnioskodawcy.

3.     OPŁATY

 

Wysokość pobieranej opłaty skarbowej i miejsce jej uiszczenia:

 • wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą – 38 zł.
 • opłata za wydanie tłumaczenia urzędowego wynosi 17 zł.
 • opłatę można uiścić:

- na miejscu w USC Brzozów, ul. Rynek 10,

- przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1

  bank: PKO Bank Polski SA Oddział w Brzozowie,

  nr rachunku: 81 1020 4391 0000 6702 0171 7768

                                  4. TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego wydania zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą, zawiadamia on pisemnie osobę, której odmowa dokonania czynności dotyczy.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, osoba, której czynność dotyczy, może złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

                                       5. PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U z 2019 r., poz. 2086),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1792),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

·         Administratorem danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych
w Urzędzie Stanu Cywilnego administratorem jest: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Brzozowie,

·         Inspektor ochrony danych osobowych- Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Brzozowie wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzezadres e-mail: um_brzozow@brzozow.pl,formularz kontaktowy pod adresem https://www.brzozow.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora : Urząd Miejski Brzozów, ul. Armii Krajowej 1, tel. 13/43 410 50,

·         Cele przetwarzania Pani/Pana danych-  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk,

·         Konieczność przetwarzania danychprzetwarzanie Pani/Pana danych jest konieczne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów osób których dane dotyczą, innych osób fizycznych lub celu publicznego, z zachowaniem podstawowego prawa i wolności każdej osoby, a i ich podanie w zakresie wymaganym ustawami jest obligatoryjne,

·         Podstawa prawna przetwarzania danych:

1.        Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,

2.        Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego,

3.        Ustawa o zmianie imienia i nazwiska,

4.        Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

5.        Ustawa Prawo prywatne międzynarodowe

·         Odbiorcy Pani/Pana danych i ich czas przechowywania:

1.        Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

2.        Danedotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,

3.        Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

4.        Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, (100 lat dotyczące urodzenia i 80 lat dotyczące małżeństwa i zgonu),

·         Prawa Pani/Pana jako Podmiotu danych

1.        prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

2.        prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w razie stwierdzenia naruszenia przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

 

Opracował/a

Magdalena Dąbrowska

13.02.2020

Zatwierdził

Piotr Stańko

 

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

Magdalena Dąbrowska

 

       

 


 

Załączniki

  WNIOSEK - o zdolno...granicą.docx 26,72 KB (doc) szczegóły pobierz
  WNIOSEK - o zdolno... granicą.pdf 1,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek - Wielojęz...rmularze.docx 21,31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek - Wielojęz...ormularze.pdf 400,96 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się