Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Brzozowa z dnia 02.02.2018r.
Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Brzozowa z dnia 02.02.2018r. w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
02.02.2018 więcej
Informacja o wyborze oferty
dotyczy pisemnego konkursu ofert na wybór Agenta Emisji
obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Brzozów.
27.06.2017 więcej
Zaproszenie
do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji
komunalnych.
23.06.2017 więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania
patologiom społecznym w 2017 r.
23.02.2017 więcej
Ogłoszenie
dot. konkursu "Odnawialne źródła energii".
12.01.2017 więcej
Ogłoszenie o konkursie
"Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla
gospodarstw domowych na terenie gminy Brzozów".
07.12.2016 więcej
Informacja o wyniku konkursu
na wyłonienie Partnera do projektu w ramach RPO dla Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.
07.07.2016 więcej
Ogłoszenie o konkursie
Konkurs dla podmiotów spoza sektora publicznego na wyłonienie
partnera do realizacji zadania. Działanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków, Wielorodzinne budynki mieszkalne.
07.06.2016 więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania
patologiom społecznym w 2016 r.
07.04.2016 więcej
Informacja o konkursie
Informacja o konkursie dla podmiotów spoza sektora finansów
publicznych na wyłonienie partnera do realizacji zadania w
projekcie w ramach Osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna
i społeczna.
11.03.2016 więcej
12