Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników.
Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na
ławników.
06.06.2019 więcej
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Brzozów
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za 2018 r.
20.05.2019 więcej
Informacja
o stanie kontroli zarządczej w Gminie Brzozów za 2018 r.
20.03.2019 więcej
Ogłoszenie
w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz
statystycznej liczny uczniów w publicznych przedszkolach w
gminie Brzozów.
16.01.2019 więcej
Ogłoszenie
w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
oraz statystycznej liczby dzieci w publicznych przedszkolach w
Gminie Brzozów.
26.10.2018 więcej
Zawiadomienie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
14.09.2018 więcej
Informacja
Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
13.06.2018 więcej
Informacja odnośnie zatwierdzonych taryf
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w
Rzeszowie o zatwierdzeniu projektu taryfy i uzasadnienia z dnia
15.05.2018 r. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków.
11.06.2018 więcej
Zawiadomienie
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w
Rzeszowie.
22.05.2018 więcej
Informacja
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu
handlowo-usługowego (użytkowego) Nr 3, położonego w Brzozowie
przy ul. Adama Mickiewicza 16.
23.04.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się