2021-06-09

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Realizując wymogi  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym w dalszej części RODO, informujemy 
 o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących naszym klientom prawach z tym związanych.  

Kto jest Administratorem danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. zwane w dalszej części „Przedsiębiorstwem”, z siedzibą w Brzozowie przy ul. Legionistów 10.  W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Przedsiębiorstwo dba o to, aby dane osobowe którymi administrujemy były przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem w szczególności RODO. Przedsiębiorstwo dokłada wszelkiej staranności przy zapewnieniu ich bezpieczeństwa oraz zachowania poufności.

 

Kontakt z Nami

Można się z nami skontaktować osobiście w siedzibie spółki w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do 15.00, telefonicznie pod numerem 0134341549 lub przy pomocy poczty elektronicznej
biuro@pgk-brzozow.pl

W razie pytań i wątpliwości do Państwa dyspozycji jest również Inspektor ochrony danych osobowych, który chętnie odpowie na pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych w Przedsiębiorstwie . Z Inspektorem można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej iod@pgk-brzozow.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 690 996 069.     

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy

W zależności z jakiej oferty Przedsiębiorstwa Państwo korzystają przetwarzamy różne dane niezbędne do prawidłowej realizacji usługi. W przypadku podpisania z nami umowy gromadzimy imię i nazwisko, adres, oraz numer PESEL, numer dowodu osobistego, numer telefonu,  adres email. Jeżeli wydajemy warunki techniczne lub wykonujemy na Państwa zlecenie usługi  prosimy o imię i nazwisko,  adres do korespondencji oraz numer telefonu.   W przypadku gdy wystawiamy fakturę VAT przetwarzamy imię i nazwisko, adres oraz gdy jest to wymagane numer NIP lub PESEL. W szczególnych przypadkach możemy przetwarzać Państwa numer telefonu aby skontaktować się w sprawie wykonania zlecenia. Nie przetwarzamy ani nie udostępniamy numerów telefonów w celach marketingowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia Przedsiębiorstwa przetwarzamy Państwa wizerunek za pomącą kamer monitoringu zainstalowanych  na terenie Przedsiębiorstwa.

 

W jakich celach, na jakiej podstawie i jak długo przetwarzamy dane osobowe

W celu zapoznania się ze szczegółami przetwarzania danych osobowy prosimy o wybranie odpowiedniej oferty:

§  Usługi z zakresu dostarczania wody, odbioru ścieków, wykonywania zleceń na sieciach wodociągowych oraz kanalizacyjnych

§  Pozostałe usługi z zakresu: odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, nieczystości płynnych;  transportu; usług budowlanych; najmu sprzętu oraz  usług cmentarnych

§  Przetwarzanie danych osobowych w związku z wystawieniem faktury VAT

§  Przetwarzanie wizerunku w systemie monitoringu wizyjnego  

Kto ma dostęp do danych osobowych przez nas przetwarzanych

Dane osobowe przetwarzane przez Przedsiębiorstwo w razie zaistnienia uzasadnionej potrzeby mogą zostać udostępnione naszym partnerom wspierających nas w bieżącej działalności, w szczególności:

§  podmioty które na podstawie umów dostarczają nam rozwiązania oraz świadczą usługi z zakresu utrzymania oraz nadzoru nad naszymi systemami informatycznymi

§  operatorzy usług pocztowych, w celu prowadzenia korespondencji z naszymi klientami

§  banki dostarczające usługi obsługi rachunków masowych

Dane osobowe w szczególnych przypadkach mogą zostać udostępnione podmiotom publicznym oraz instytucjom, które na podstawie powszechnie obowiązującego w Polsce prawa proszą o udostępnienie konkretnej informacji.

 

Prawa przysługujące osobom których dane przetwarzamy

Osoba której dane przetwarzamy, zgodnie z RODO ma prawo żądać od Przedsiębiorstwa: 

§  informacji czy przechowujemy lub wykorzystujemy jej dane osobowe oraz żądania dostępu do swoich danych dzięki temu jest możliwe uzyskanie kopii informacji jakie posiadamy na jej temat,

§  sprostowania danych które przetwarzamy - zainteresowany może uzupełnić swoje dane jeśli są niekompletne lub sprostować gdy są nieprawdziwe a także niepoprawne, 

§  ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania działań na danych osobowych uzgodnionych z osobą której dane dotyczą,  

§  wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych które Przedsiębiorstwo przetwarza na podstawie zgody - cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

§  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jeżeli dane wykorzystywane są przez Przedsiębiorstwo do prowadzenia marketingu bezpośredniego,

§  usunięcia informacji osobowych jeżeli nie ma podstaw do tego abyśmy przetwarzali dalej Twoje dane - dane zostaną usunięte z zachowaniem ustawowych lub umownych terminów przechowywania danych osobowych, 

§  żądania przeniesienia informacji osobowych w elektronicznej i ustrukturyzowanej formie do wskazanej osoby bądź instytucji – umożliwia to pobranie od nas danych w formacie umożliwiającym wykorzystanie ich w formie elektronicznej oraz przeniesienia danych osobowych do innej osoby w formacie umożliwiającym ich wykorzystanie w formie elektronicznej,

§  wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uważasz ze przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem lub nie zabezpieczamy ich w odpowiedni sposób możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W razie pytań odnośnie przetwarzania danych osobowych i wskazówek jak wykonywać swoje prawa lub wykonania swoich praw prosimy o kontakt z Inspektorem danych osobowych, telefonicznie 690 996 069 lub elektronicznie iod@pgk-brzozow.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się