2021-06-09

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Realizując wymogi  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym w dalszej części RODO, informujemy 
 o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących naszym klientom prawach z tym związanych.  

Kto jest Administratorem danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. zwane w dalszej części „Przedsiębiorstwem”, z siedzibą w Brzozowie przy ul. Legionistów 10.  W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Przedsiębiorstwo dba o to, aby dane osobowe którymi administrujemy były przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem w szczególności RODO. Przedsiębiorstwo dokłada wszelkiej staranności przy zapewnieniu ich bezpieczeństwa oraz zachowania poufności.

 

Kontakt z Nami

Można się z nami skontaktować osobiście w siedzibie spółki w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do 15.00, telefonicznie pod numerem 0134341549 lub przy pomocy poczty elektronicznej
biuro@pgk-brzozow.pl

W razie pytań i wątpliwości do Państwa dyspozycji jest również Inspektor ochrony danych osobowych, który chętnie odpowie na pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych w Przedsiębiorstwie . Z Inspektorem można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej iod@pgk-brzozow.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 690 996 069.     

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy

W zależności z jakiej oferty Przedsiębiorstwa Państwo korzystają przetwarzamy różne dane niezbędne do prawidłowej realizacji usługi. W przypadku podpisania z nami umowy gromadzimy imię i nazwisko, adres, oraz numer PESEL, numer dowodu osobistego, numer telefonu,  adres email. Jeżeli wydajemy warunki techniczne lub wykonujemy na Państwa zlecenie usługi  prosimy o imię i nazwisko,  adres do korespondencji oraz numer telefonu.   W przypadku gdy wystawiamy fakturę VAT przetwarzamy imię i nazwisko, adres oraz gdy jest to wymagane numer NIP lub PESEL. W szczególnych przypadkach możemy przetwarzać Państwa numer telefonu aby skontaktować się w sprawie wykonania zlecenia. Nie przetwarzamy ani nie udostępniamy numerów telefonów w celach marketingowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia Przedsiębiorstwa przetwarzamy Państwa wizerunek za pomącą kamer monitoringu zainstalowanych  na terenie Przedsiębiorstwa.

 

W jakich celach, na jakiej podstawie i jak długo przetwarzamy dane osobowe

W celu zapoznania się ze szczegółami przetwarzania danych osobowy prosimy o wybranie odpowiedniej oferty:

§  Usługi z zakresu dostarczania wody, odbioru ścieków, wykonywania zleceń na sieciach wodociągowych oraz kanalizacyjnych

§  Pozostałe usługi z zakresu: odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, nieczystości płynnych;  transportu; usług budowlanych; najmu sprzętu oraz  usług cmentarnych

§  Przetwarzanie danych osobowych w związku z wystawieniem faktury VAT

§  Przetwarzanie wizerunku w systemie monitoringu wizyjnego  

Kto ma dostęp do danych osobowych przez nas przetwarzanych

Dane osobowe przetwarzane przez Przedsiębiorstwo w razie zaistnienia uzasadnionej potrzeby mogą zostać udostępnione naszym partnerom wspierających nas w bieżącej działalności, w szczególności:

§  podmioty które na podstawie umów dostarczają nam rozwiązania oraz świadczą usługi z zakresu utrzymania oraz nadzoru nad naszymi systemami informatycznymi

§  operatorzy usług pocztowych, w celu prowadzenia korespondencji z naszymi klientami

§  banki dostarczające usługi obsługi rachunków masowych

Dane osobowe w szczególnych przypadkach mogą zostać udostępnione podmiotom publicznym oraz instytucjom, które na podstawie powszechnie obowiązującego w Polsce prawa proszą o udostępnienie konkretnej informacji.

 

Prawa przysługujące osobom których dane przetwarzamy

Osoba której dane przetwarzamy, zgodnie z RODO ma prawo żądać od Przedsiębiorstwa: 

§  informacji czy przechowujemy lub wykorzystujemy jej dane osobowe oraz żądania dostępu do swoich danych dzięki temu jest możliwe uzyskanie kopii informacji jakie posiadamy na jej temat,

§  sprostowania danych które przetwarzamy - zainteresowany może uzupełnić swoje dane jeśli są niekompletne lub sprostować gdy są nieprawdziwe a także niepoprawne, 

§  ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania działań na danych osobowych uzgodnionych z osobą której dane dotyczą,  

§  wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych które Przedsiębiorstwo przetwarza na podstawie zgody - cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

§  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jeżeli dane wykorzystywane są przez Przedsiębiorstwo do prowadzenia marketingu bezpośredniego,

§  usunięcia informacji osobowych jeżeli nie ma podstaw do tego abyśmy przetwarzali dalej Twoje dane - dane zostaną usunięte z zachowaniem ustawowych lub umownych terminów przechowywania danych osobowych, 

§  żądania przeniesienia informacji osobowych w elektronicznej i ustrukturyzowanej formie do wskazanej osoby bądź instytucji – umożliwia to pobranie od nas danych w formacie umożliwiającym wykorzystanie ich w formie elektronicznej oraz przeniesienia danych osobowych do innej osoby w formacie umożliwiającym ich wykorzystanie w formie elektronicznej,

§  wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uważasz ze przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem lub nie zabezpieczamy ich w odpowiedni sposób możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W razie pytań odnośnie przetwarzania danych osobowych i wskazówek jak wykonywać swoje prawa lub wykonania swoich praw prosimy o kontakt z Inspektorem danych osobowych, telefonicznie 690 996 069 lub elektronicznie iod@pgk-brzozow.pl

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..