Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wniosek o użyczenie kompostownika
Wniosek o użyczenie kompostownika
04.05.2021 więcej
Oświadczenie dla mieszkańców wspólnot
na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
19.11.2020 więcej
Wniosek o wydanie zaświadczenia
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru
usunięcia drzewa.
03.02.2020 więcej
Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna
24.05.2019 więcej
Wniosek o uznanie za pomnik przyrody
Wniosek o uznanie za pomnik przyrody
13.09.2018 więcej
Zgłoszenie szkody łowieckiej
Zgłoszenie szkody łowieckiej
22.05.2018 więcej
Wniosek na odbiór azbestu
Wniosek na odbiór azbestu
20.06.2017 więcej
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
20.06.2017 więcej
Wniosek o odebranie zeznań świadków
w sprawie wliczenia okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie
rolnym do pracowniczego stażu pracy.
20.06.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się