Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 138/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do
prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a
także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym
decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a
ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci.
04.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 137/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Brzozów na rok 2019.
04.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 136/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wykazania lokalu użytkowego
do wynajmu w drodze bezprzetargowej.
27.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr 135/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej na zadanie: "Bieżące oczyszczanie ulic i
chodników na terenie miasta Brzozów w okresie letnim w 2019 r."
21.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr 134/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji
rekrutacyjnej.
21.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr 133/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów,
położonej w miejscowości Brzozów.
18.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr 132/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości, położonej przy ul. Ogrodowej w Brzozowie,
przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas
nieoznaczony.
18.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr 131/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na hasło promujące
Gminę Brzozów.
18.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr 130/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Brzozów na rok 2019.
18.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr 129/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów
położonej w miejscowości Stara Wieś.
18.06.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się