Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 200/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.
24.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 199/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 18 września 2019 r. w sprawie przedłużenia okresu
obowiązywania umowy najmu lokalu komunalnego, położonego w
Brzozowie przy ul. Moniuszki 7.
24.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 198/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 13 września 2019 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej na zadanie p.n.: Organizacja szkoleń dla
nauczycieli oraz uczniów.
24.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 197/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 13 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i
terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy
Brzozów na 2020 r.
24.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 196/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 13 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Brzozowskiego Domu Kultury.
13.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 195/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości
gruntowych położonych w Grabownicy Starzeńskiej stanowiących
własność Gminy Brzozów jej użytkownikowi wieczystemu.
13.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 194/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 6 września 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia
nieruchomości Nr 4697/2, położonej w Starej Wsi na mienie
komunalne Gminy Brzozów.
10.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 193/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 3 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów
informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie
Gminy Brzozów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13
października 2019 r.
06.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 192/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 3 września 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw
przygotowania, organizacji i zabezpieczenia prac związanych z
przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13
października 2019 r. w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu
wyborów.
06.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 191/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 2 września 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę
nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzozów,
położonych na terenie Gminy Brzozów.
06.09.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się