Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 210/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zakupu na mienie
komunalne Gminy Brzozów nieruchomości Nr 2260/1, położonej w
Brzozowie.
09.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 209/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej.
09.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 208/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Brzozów na rok 2019.
09.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 207/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na zadanie: "Wymiana kotłów centralnego
ogrzewania na paliwo stałe na kotły gazowe lub na biomasę".
08.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 206/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Brzozowskiego Domu Kultury.
27.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 205/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
27.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 204/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia odpłatności za
wynajem sal gimnastycznych w placówkach oświatowych gminy
Brzozów.
27.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 203/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
27.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 202/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej na zadanie p.n.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Brzozów oraz prowadzenie Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych.
24.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 201/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 23 września 2019 r. w sprawie przedłużenia okresu
obowiązywania umowy najmu lokalu komunalnego, położonego w
Brzozowie przy ul. Kraszewskiego 8.
24.09.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się