Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 220/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie p.n.: "Zakup energii elektrycznej dla
oświetlenia ulicznego, obiektów mienia komunalnego i jednostek
finansowanych z budżetu Gminy Brzozów na lata 2020-2021".
25.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 219/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Brzozów na rok 2019.
25.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 218/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 11 października 2019 r. w sprawie konsultacji projektu
uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2020.
14.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 217/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 10 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie p.n.: Dostawa wyposażenia do placówek
oświatowych z terenu gminy Brzozów.
14.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 216/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Brzozów na rok 2019.
14.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 215/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 2 października 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia
nieruchomości Nr 1181/2, położonej w Grabownicy Starzeńskiej
na mienie komunalne Gminy Brzozów.
09.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 214/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zakupu na mienie
komunalne Gminy Brzozów nieruchomości Nr 4155, położonej w
Starej Wsi.
09.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 213/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 2 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli
w podległych jednostkach sektora finansów publicznych.
09.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 212/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 2 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji
odbioru końcowego na zadaniu pn.: "Przebudowa drogi gminnej na
działkach nr 2938, 2952 w miejscowości Górki" w ramach
projektu "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brzozów"
09.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 211/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ustalenia normy zużycia
paliwa w samochodzie służbowym Gminy Brzozów.
09.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się